Checklista för produktutveckling av KRAV-godkända livsmedel

enligt Regler för KRAV-certifierad produktion  – livsmedelsförädling

 • OBSERVERA! Checklistan är endast ett stöd för vad du bör tänka på. För att säkert veta att produkten uppfyller KRAVs regler måste du läsa senaste webbversionen av reglerna. Här är de kapitel som berör livsmedelsförädling:
 • Allmänna regler för certifiering: kapitel 2.
 • Allmänna verksamhetsregler: kapitel 3.
 • Livsmedelsförädling: kapitel 9, bilaga 2 (tillåtna tillsatser)
  Märkning: kapitel 20.
  Import: kapitel 16 för dig som är certifierad för import och införsel

För sammansatta produkter gäller hela listan, för enkla produkter gäller punkterna 1, 2, 3, 6, 8, 9 och 10, 11. Alla punkter behöver inte vara relevanta för varje enskild produkt. För vildfångad fisk gäller dessutom de särskilda regler som finns för förädling och märkning av vildfångad fisk (KRAVs regler avsnitt 17.6.2).

Checklista:

 1. Livsmedelsförädlingsavtal och certifierad produktionslinje
 2. Certifikat från KRAV-certifierade producenter
 3. Certifikat och dokumentation avseende tilläggsregler vid import och införsel
 4. Recept som visar att andelen KRAV-certifierade ingredienser är tillräckligt hög
 5. Icke KRAV-certifierade ingredienser
 6. GMO-intyg när så behövs
 7. Tillåtna tillsatser och aromer
 8. Tillåtna processhjälpmedel
 9. Märkning av produkten
 10. Förpackning
 11. Registrera produkten

1. Förädlingsavtal och certifierad produktionslinje

Förutsättningen för att din produkt ska kunna godkännas är att du redan har ett certifieringsavtal med ett KRAV-ackrediterat certifieringsorgan och en KRAV-certifierad produktionslinje. Du ska också anmäla dig till KRAV via webbportalen ”Mitt KRAV”.

2. Certifikat från KRAV-certifierade leverantörer

Din leverantör ska vara KRAV-certifierad och du måste veta att de har ett aktuellt certifikat. (KRAVs regel 3.2.4).  Även om du har följesedlar eller fakturor där det framgår att de råvaror du köper är KRAV-certifierade så ska du kunna visa att det finns aktuellt certifikat för leverantören. Av certifikatet ska det framgå att leverantören är certifierad av ett certifieringsorgan som är godkänt för certifiering enligt KRAVs regler, att det är giltigt i tid och att det avser den produkt/produktion som du köper.

Hittar du inte någon KRAV-märkt råvara så fråga några leverantörer om de kan ta fram en sådan. Alternativt kan du importera en ekologisk råvara, se nedan. Om inte heller det lyckas får du överväga att ändra i receptet eller att göra en ansökan för konventionell ingrediens, se nedan.

3. Certifikat och dokumentation avseende tilläggsregler vid import och införsel

KRAVs regler medger att du köper av leverantörer utanför Sverige som är dertifierade enligt EU-förordningen. Du tar då ansvar för att produkten uppfyller KRAVs regler enligt kapitel 16 Import och införsel. (Se ”Så gör du- import och införsel” nedan.) Du måste först ansöka om och godkännas för import och införsel av ditt certifieringsorgan . Det ska då stå på ditt certifikat att du är godkänd för import och införsel.

4. Recept som visar att andelen KRAV-certifierade ingredienser är tillräckligt hög

Målsättningen är att så stor andel som möjligt av produkten ska bestå av KRAV-certifierade ingredienser. Minst 90 procent av produkten måste bestå av KRAV-certifierade ingredienser för att KRAVs märke ska få användas (regel 9.1.2). Vatten och koksalt ska inte räknas med (regel 9.1.3).

Exempel

Ingrediens Vikt (g) Vikt som räknas in (g) Viktsprocent
Mjöl KRAV-märkt 90,0 90,0 90,0
Socker KRAV-märkt 6,0 6,0 6,0
Vatten 5,0
Malt (konventionell) 2,5 2,5 0,0
Koksalt 2,0
Krydda KRAV-märkt 1,0 1,0 1,0
Tillsats 0,5 0,5 0,0
Summa 107 100 97
Andel KRAV-certifierade ingrediens 97%

 

Rekonstitueringsvatten får räknas in i receptet (regel 9.1.3).  Det innebär till exempel att om du i receptet använder KRAV-certifierat mjölkpulver får du räkna in vikten av den färdigutblandade mjölken i andelen KRAV-certifierat.

5. Icke KRAV-certifierade ingredienser

I en sammansatt produkt får du använda upp till 10 % EU-ekologiska ingredienser. Om det inte finns EU-ekologisk ingredienser, har du möjlighet att i stället använda  högst 5 % konventionella ingredienser (regel 9.1.5). För att få använda en konventionell ingrediens av jordbruksursprung i ett recept krävs normalt ett särskilt tillstånd av Livsmedelsverket. Ansökan till dem gör du enligt deras anvisningar som du hittar här.

Konventionella ingredienser som inte har jordbruksursprung behöver du inte ansöka för. Det gäller t.ex. vilt, jästextrakt, mjölksyrakulturer eller naturliga aromer. Ytterligare ingredienser som du inte behöver ansöka för anges i förordning (EG) 889/2008, bilaga IX,  läs mer här.

 • Observera att bilaga IX är en lista över vad som får användas som konventionellt utom i stycket om oljor där det istället räknas upp vilka vegetabiliska oljor som måste vara ekologiska.
 • Notera också att Livsmedelsverkets information avser regler enligt förordning (EG) 889/2008 vilket gör att deras beskrivning av hur man räknar andel konventionella ingredienser säger att man bara ska räkna med produkter av jordbruksursprung. Enligt KRAVs regler ska alla ingredienser utom vatten och salt räknas in, till exempel även konventionellt vilt, aromer eller tillsatser.

Innan du gör ansökan måste du försäkra dig om att den konventionella ingrediensen följer KRAVs regler i övrigt. Kryddor får till exempel inte vara bestrålade, ingredienser får inte vara framställda med GMO och enbart tillåtna processer får användas vid tillverkningen av ingrediensen.

För produkter som innehåller vildfångad KRAV-certifierad fisk eller skaldjur, se regel 9.1.6.

6. GMO-intyg när så behövs

För konventionella ingredienser som står på risklistan krävs GMO-intyg, det gäller exempelvis för mikroorganismer och enzymer. För vanlig bagerijäst behövs dock inte GMO-intyg. Nedan hittar du GMO-risklistan. För tillsatser, aromer och processhjälpmedel som står på GMO-risklistan krävs att det framgår av produktblad eller av ett intyg att de inte är tillverkade hjälp av GMO. (Längst ner på sedan hittar du GMO-risklistan.)

Normalt innebär det ekologiska certifikatet att en produkt inte tillverkats av GMO. Men för högriskprodukter (till exempel sojaböna och majs) ska man försäkra sig om att det finns provtagning och analys av varje parti. Analysmetoden ska påvisa förekomst av GMO åtminstone ner till nivån 0,1 procent. Ett parti där GMO påvisats ska inte användas i KRAV-certifierad produkt. Att KRAVs risklista för GMO ska följas stöds av KRAVs regel 3.3.4.

7. Tillåtna tillsatser och aromer

Tillåtna livsmedelstillsatser räknas upp i KRAVs regler, bilaga 2. Kontrollera på produktblad att inte tillsatsen eller aromen består av komponenter som inte är tillåtna. Ett exempel kan vara en naturlig arom som visar sig även innehålla ett icke tillåtet färgämne.

För tillsatser och aromer som finns på GMO-risklistan krävs antingen att produktbladet innehåller upplysningar om att tillsatsen eller aromen inte är tillverkad med hjälp av GMO eller att du har ett särskilt intyg.

Om ett livsmedel innehåller ingredienser av både animaliskt och vegetabiliskt ursprung får tillsatsen användas om den är tillåten i någon av ingredienserna i det sammansatta livsmedlet.
Berikning med vitaminer och mineraler är endast tillåten om det är föreskrivet i lag (KRAVs regel 9.3.6). Lagstiftningen hittar du här:

Endast aromer som består av naturliga aromämnen får användas (KRAVs regel 9.3.5). En definition av naturliga aromämnen hittar du i KRAVs regler under Definitioner.

Tillåtna bärare i aromer är vatten, etanol, fetter, vegetabilisk olja och råvaror. Bärare får vara konventionella. (KRAVs regel 9.3.7).

8. Tillåtna processhjälpmedel

Alla processhjälpmedel som är tillåtna enligt EU-förordningen, och också tillåtna enligt KRAVs regler. De finns listade i Bilaga VIII B i Förordning (EG) 889/2008. För processhjälpmedel som anges i GMO-risklista krävs antingen att produktbladet innehåller upplysning om att processhjälpmedlet inte är tillverkad med hjälp av GMO eller ett särskilt intyg.

9. Märkning av produkten

Du får placera KRAV-märket vart du vill på förpackningen, men det ska vara minst lika framträdande som EU-logotypen. I ingrediensförteckningen ska du ange de KRAV-certifierade ingredienserna som ”KRAV-ekologiska”. KRAV ska alltid skrivas med versaler. Det ska alltid framgå på förpackningen vem som är ansvarig producent eller marknadsförare.

Reglerna för märkning och marknadsföring finns i kapitel 20.

På färdigförpackade produkter från EU är EU:s logotyp obligatorisk. Den som använder EU-loggan på sina förpackningar ska också uppfylla andra märkningskrav. Kodbeteckningen för det certifieringsorgan som utfört den sista beredningsåtgärden ska anges i samma synfält som EU logotypen. Ursprunget ska anges under koden. (se KRAVs regel 20.3).

För produkter med vildfångad fisk finns särskilda regler för märkning. Då får inte EU:s logotyp användas och produkten får inte kallas ekologisk, se KRAVs regler 20.4.4.

10. Förpackningar

Se vidare under Förpackningar

12. Registrera produkten

Du ska registrera produkten i ”Mitt KRAV”  innan du börjar marknadsföra den. Se mitt.krav.se   Produkterna kommer då att publiceras i KRAVs produktlista. Om du vill att produkten inte ska synas i produktlistan måste du ange det i Mitt KRAV.

Stödjande dokument: