Pågående översyner

Översyner är en del av KRAVs regelprocess. I översynen utvecklar KRAVs marknads- och regelutvecklare regler, som sedan testas av företag och certifieringsorgan för att se om de fungerar i praktiken. Det sker även två remissrundor innan de slutgiltiga reglerna skrivs klart och implementeras.

Just nu har vi pågående översyner inom följande regelområden:

2019-2021

Regler för restauranger och storhushåll (kap 15)

Under 2019–2021 ser KRAV över reglerna för restaurang och storhushåll (kapitel 15). De nya reglerna gäller från 1 januari 2022.

Syfte

  • Skapa ett uppdaterat regelverk som bidrar till hållbarhetsnytta och driver utveckling inom restaurangsektorn
  • Restauranger, hotell, caféer och storhushåll uppfattar att en KRAV-certifiering ger dem mervärden avseende hållbarhet och lönsamhet
  • Förenkla och göra regelverket mer användarvänligt och minska administrationen för restaurangerna

Mål

Målet med projektet är att utveckla relevanta och användarvänliga regler för restauranger och storhushåll med lansering i samband med nya utgåvan av KRAVs regler 2022. Målet är också att kartlägga och fånga upp vilka regler som behöver säkerställas i andra regelområden.

Tidsplan

Arbetet med översynen påbörjades under våren 2019 enligt KRAVs nya regelprocess. Under vintern 2019–2020 arrangerar vi ett antal referensgruppsmöten. Därefter påbörjas regelskrivning som ska ut på praktiskt test med en efterföljande utvärdering under sommaren 2020. Hösten 2020 och våren 2021 kommer remisser att skickas ut. Dessa önskar vi att så många som möjligt vill besvara så att vi ser att vi tänkt rätt och vad som eventuellt kan behöva korrigeras. De slutgiltiga reglerna kommer att föreläggas KRAVs styrelse i juni 2021 för att sedan träda i kraft 1 januari 2022.

2020-2021

Regler för import och införsel (Kap 16)

Under 2020–2021 ser KRAV över reglerna för import och införsel (kapitel 16). De nya reglerna gäller från 1 januari 2022.

SYFTE 

Skapa användarvänliga regler som bidrar till förbättrade arbetsvillkor vid produktion av KRAV-certifierade produkter i de länder som hittills varit undantagna. Målsättningen är att KRAV ska ha regler kring socialt ansvar oavsett var produktionen sker. Genom att skapa regler även för de länder som idag är undantagna kommer KRAV och KRAVs kunder att kunna kommunicera socialt ansvar tydligare och trovärdigare.   

MÅL 

Målet är att skapa regler kring socialt ansvar för de länder som idag är undantagna från dokumentationskrav enligt regel 16.4.1 det vill säga EU-länderna, EES-området, Schweiz, Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan. Reglerna ska baseras på företagens systematiska arbete med att identifiera och minska riskerna i leverantörskedjan vid import och införsel av produkter, baserat på riskanalys och åtgärdsplan. Målet är att nya regler ska börja gälla från 1/1 2022. 

TIDSPLAN 

Arbetet med översynen påbörjades under våren 2020 enligt KRAVs regelprocess. Under 2020 arrangerade KRAV ett antal möten med den referensgrupp som satts samman med representanter från certifieringsorgan och KRAV-certifierade företag som importerar och för in produkter till Sverige som ska KRAV-certifieras. Tillsammans med referensgruppen utarbetades ett förslag på regeltext samt hjälpmedel. Förslag till de nya reglerna har testats och utvärderat under vintern 2020. Under februari och mars kommer regelförslaget att skickas på remiss. De slutgiltiga reglerna kommer att föreläggas KRAVs styrelse i juni 2022 för att sedan träda i kraft 1 januari 2022. 

2020-2021

Regler för produktionshjälpmedel (kap 12)

Tillgången och förtroendet på produktionshjälpmedel för den ekologiska växtodlingen är en viktig del i utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion. KRAV föreslår därför ändringar i regler gällande certifieringen av produktionshjälpmedel för att säkra att KRAV-certifierade växtodlare och konsumenter kan känna sig trygga med att använda KRAV-certifierade produktionshjälpmedel och att de certifierade produkterna inte äventyrar växtodlingen.

Översynen startade hösten 2020 och vi vill gärna få dina synpunkter på regelförslagen och från februari kommer en digital enkät finnas tillgänglig på KRAVs hemsida att svara på. Ditt svar behöver vi ha senast 2 mars. Remissen kommer att finnas på sidan Aktuella remisser.

De slutliga reglerna kommer föreläggas KRAVs styrelse i juni 2021 för att sedan träda i kraft 1 januari 2022.

Syfte

Varför gör vi det här?

  • För att säkerställa att KRAV-anslutna odlare och konsumenter får tillgång till växtnäring som inte skadar produktionen.
  • För att skapa ett uppdaterat regelverk för produktionshjälpmedel som upprätthåller förtroendet för KRAVs namn och varumärken.
  • För att tydliggöra hur produktionshjälpmedel som är KRAV-certifierade får namnges och marknadsföras så att de som köper och använder produkterna inte vilseleds att tro att produkterna är ekologiska.
  • För att säkerställa att KRAV-certifieringen är fortsatt attraktiv för produktionshjälpmedelsföretagen.

Mål

  • Att utveckla nya och förtydliga en eller flera regler till version 2022 av KRAVs regler för kapitel 12 (även kapitel 4 och bilaga 4 i befintlig regelbok berörs).
  • Att utveckla en manual för namngivning och marknadsföring som gör det lättare för kunder att designa förpackningar som inte kan äventyra KRAVs namn och varumärke samt vilseleda konsumenter att tro att produkter är ekologiska.
  • Manualen ska även underlätta för certifieringsorganen vid revision och göra tillämpningen mer likvärdig.