Pågående regelöversyner

Översyner är en del av KRAVs regelprocess. I översynen utvecklar KRAV regler, bland annat genom att förslagen testas av företag och certifieringsorgan. Regelförslagen remitteras innan de slutgiltiga reglerna skrivs klart, beslutas av styrelsen och implementeras.

norlandia_upptackten-24_1600x1068-1679318361

Här kan du läsa om de regelöversyner som just nu pågår hos KRAV. Översynerna gäller kapitel 2, 3, 5, 8, 9, 10, 17 och 20, och ska vara klara till KRAVs regelutgåva 2026.

Gemensamt för alla kapitel som genomgår översyn, är att vi ser över reglernas språk och struktur för att göra dem lättare att förstå och tillämpa. Syftet är också att reglerna ska erbjuda maximal kund- och hållbarhetsnytta, och att de ska förenklas administrativt där det är möjligt. Samtidigt föreslår KRAV under 2024 EU-kommissionen att göra förenklingar i EU-förordningen för ekologisk produktion, något som i så fall kommer att ge förenklingar även i KRAVs regler. 

Har du frågor eller inspel på aktuella översyner tar vi tacksamt emot dina tankar. Skicka dina synpunkter till regler@krav.se. Vi ser till att du får kontakt med ansvarig expert för aktuell översyn och får återkoppling.

Allmänna regler - Kapitel 2, 3, 20

Djurhållning och Slakt - Kapitel 5 och 10

Vildväxande - Kapitel 8

Livsmedelsförädling - Kapitel 9

Fiske - Kapitel 17