Pågående översyner

Översyner är en del av KRAVs regelprocess. I översynen utvecklar KRAVs marknads- och regelutvecklare regler, bland annat genom att förslagen testas av företag och certifieringsorgan. Regelförslagen remitteras innan de slutgiltiga reglerna skrivs klart, beslutas av styrelsen och implementeras.

Just nu har vi pågående översyner inom följande regelområden:

  • Allmänna regler för certifiering (kapitel 2)

2022

ALLMÄNNA REGLER FÖR CERTIFIERING (KAPITEL 2)

Anledningen till översynen av kapitel 2 är de reaktioner och förslag som har tagits fram efter kritiken mot KRAVs certifieringssystem under 2021. Även om vi bedömer att vårt certifieringssystem i stort sett fungerar bra, finns ett behov av att se vilka möjligheter vi har att förbättra våra regler för att fånga upp KRAV-certifierade aktörer med omfattande brister så tidigt som möjligt.

Översynen görs december 2021 – juni 2022, med efterarbete i september 2022. Den genomförs av Kjell Sjödahl Svensson, koordinator regler och kvalitet, och Camilla Mannich Uggla, marknads- och regelutvecklare lantbruk. Till vår hjälp har vi en referensgrupp bestående av:

  • Marcus Lundmark, Ekologiska Lantbrukarna
  • Agneta den Braver och Conny Källman, SMAK
  • Anna Grundberg, HS Certifiering
  • Maria Ottosson och Kåre Wahlberg, Kiwa Certification
  • Sophie Albrektsson Intertek

Under mars månad 2022 kommer vi att remittera ett förslag på ändringar av reglerna. Remissen skickas via nyhetsbrev till KRAVs kunder och medlemmar, till certifieringsorgan och andra som prenumererar på våra nyhetsbrev samt till myndigheter och andra regelägare. Remissförslaget finns också på sidan aktuella remisser på vår webbplats.