Pågående översyner

Översyner är en del av KRAVs regelprocess. I översynen utvecklar KRAVs marknads- och regelutvecklare regler, bland annat genom att förslagen testas av företag och certifieringsorgan. Regelförslagen remitteras innan de slutgiltiga reglerna skrivs klart, beslutas av styrelsen och implementeras.

Just nu har vi en pågående översyn.

 

KRAV ser över reglerna för tillsatserna nitrit och nitrat

Den KRAV-certifierade grisproduktionen med dess mervärden kring djurvälfärd riskerar att försvinna, eftersom det blir allt svårare för KRAV-certifierade grisproducenter att sälja sitt kött. Den minskade efterfrågan kan hänga ihop med att det inte är tillåtet att tillsätta nitrit och nitrat i KRAV-märkta köttprodukter. Därför ska KRAV under våren 2023 göra en översyn av nuvarande regler kring dessa och samtidigt av nio andra tillsatser. I översynen ska grisarnas situation vägas mot de hälsorisker som finns kring tillsatserna. Alla är under översynen välkomna att bidra med sina synpunkter.

Många tillverkare av korvar, julskinka och annan chark anser att det är nödvändigt att tillsätta nitrit och nitrat i produkterna för att de ska vara säkra ur livsmedelssynpunkt. Båda tillsatserna används som konserveringsmedel, och kan också förhindra tillväxt av bakterien botulinum som i sällsynta fall kan orsaka allvarlig sjukdom. KRAVs nuvarande förbud mot användning av nitrit och nitrat utgår från en försiktighetsprincip, eftersom det finns forskning som tyder på att tillsatserna kan ifrågasättas ur ett hälsoperspektiv när de i magen ombildas till nitrosaminer.

När tillsatserna används i charkprodukter får dessa inte KRAV-märkas, även om produkterna innehåller KRAV-certifierad råvara. De märks då och säljs som EU-ekologiska, för enligt EU:s förordning för ekologisk produktion är tillsatserna tillåtna.

I översynen vill KRAV undersöka om ett tillåtande av nitrit och nitrat skulle öka efterfrågan på KRAV-märkt griskött, och samtidigt vilka konsekvenser en sådan regeländring skulle få på KRAVs trovärdighet. En annan viktig aspekt att belysa under översynen är de negativa hälsoeffekterna av nitrit och nitrat.

KRAV månar om mervärdet i KRAV-märkt griskött som är kopplat till själva uppfödningen, och som är mer kostsam än motsvarande konventionell och EU-ekologisk uppfödning. Med den sjunkande efterfrågan på KRAV-märkt griskött, finns risken att den KRAV-certifierade grisproduktionen försvinner. Andelen grisar som föds upp i KRAV-märkt produktion står i dag för ungefär en procent av Sveriges grisar.

De nitrit- och nitrattillsatser som omfattas av översynen är E 250 (natriumnitrit) och E 252 (kaliumnitrat) samt E 301 (natriumaskorbat). Det svenska gränsvärdet för hur mycket nitrit och nitrat som maximalt får tillsättas i konventionella köttprodukter är 150 milligram nitrit respektive nitrat per kilo livsmedel, med undantag för vissa produkter där högre halter tillåts.

För EU-ekologiska produkter är gränsvärdet lägre, 80 mg nitrit respektive nitrat per kilo livsmedel (varav maximalt 50 mg/kg får finnas i färdig produkt). Nitrit och nitrat finns naturligt i många livsmedel och det allra mesta vi får i oss kommer från grönsaker så som rödbetor och bladgrönsaker.

Om förbudet mot tillsatserna tas bort från KRAVs regler, kommer den tillåtna halten att läggas på samma nivå som i EU-förordningen för ekologisk produktion, vilket alltså är lägre än de halter som tillåts vid konventionell produktion av charkprodukter i Sverige. Och om förbudet skulle tas bort, kommer det även i fortsättningen att vara tillåtet att producera KRAV-märkt chark utan nitrit och nitrat.

EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (Efsa) arbetar med en ny vetenskaplig bedömning av riskerna kring nitrosaminer. Samtidigt pågår förhandlingar om nya gränsvärden inom EU för nitrit och nitrat.

Förutom de tre tillsatserna ovan, ska regelöversynen omfatta övriga nio livsmedelstillsatser som nu är förbjudna enligt KRAVs regler, men godkända enligt EU:s förordning för ekologisk produktion. De nio tillsatserna är E 153 Vegetabiliskt kol; E 160 b (i) Annattoextrakt av bixin; E 160b (ii) Annattoextrakt av norbixin; E 325 Natriumlaktat; E 460 Cellulosa; E 464 Hydroxipropylmetylcellulosa; E 553 b Talk; E 939 Helium och E 968 Erytritol.

KRAV välkomnar alla att lämna synpunkter på samtliga tolv livsmedelstillsatser i översynen.

 

Anmäl dig till hearing 8 februari

Onsdag 8 februari kl 14-15.30 bjuder KRAV in till en digital hearing, där det ges möjlighet att komma med inspel. Vi har också bjudit in aktörer från livsmedelskedjan som ger sin bild av utmaningarna i regelöversynen.

I mitten av mars läggs en länk ut till en remiss på KRAVs webbplats under Aktuella remisser. Den remissen får alla som önskar svara på, inom angiven tid.

Har du frågor kring översynen är du välkommen att kontakta oss på regler@krav.se