Pågående översyner

Översyner är en del av KRAVs regelprocess. I översynen utvecklar KRAVs marknads- och regelutvecklare regler, som sedan testas av företag och certifieringsorgan för att se om de fungerar i praktiken. Det sker även två remissrundor innan de slutgiltiga reglerna skrivs klart och implementeras.

Just nu har vi pågående översyner inom dessa regelområden. Vissa av dem kan du läsa mer om längre ner på sidan.

2018-2020:  Reglerna för Sammansatta produkter (kapitel 9, avsnitt 9.1)

2019-2020: Reglerna för Butiker (kapitel 14)

2019-2021: Reglerna för Restauranger och storhushåll (kapitel 15)

2020: Märkning och marknadsföring (kapitel 20)

2019-2020

Regler för butiker (kap 14)

Under 2019-2020 ser KRAV över reglerna för Butik (kapitel 14). De nya reglerna gäller från den 1 januari 2021.

 

Syfte

 • Avveckla reglerna i kapitel 14 med undantaget dagens avsnitt 14.2 som innefattar hantering av KRAV-märkta produkter. Vilket innebär en regelöversyn som gör att reglerna för förädling/beredning samt spårbarhet vid lösviktsförsäljning i butik ska utvärderas och vid behov säkerställas i lämpligt regelområde inom ramen för KRAVs
 • Utvärdera om nya EU-regler från och med 2021 avseende vilka företag som ska vara certifierade för butik eller distanshandel även ska ha en motsvarighet i KRAVs

Förankring

Vi vill ha en kontinuerlig dialog med kunder, intressenter och revisorer från certifieringsorgan. Du är också välkommen att lämna dina egna synpunkter. Kontakta oss på livsmedel@krav.se.

Referensgrupp för översynen

 • Sofia Trattner, Coop
 • Ylwa Rfve, Kiwa
 • Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel
 • Krister Borg, Hemköp Hornstull
 • Åsa Orrö, KRAV
 • Rebecka Lööf, KRAV

Tidsplan

Vi startade arbetet med översynen av butiksreglerna under sommaren 2019. Vi planerar att ett nytt regelförslag ska remissas januari-mars 2020 och träda i kraft 1 januari 2021.

2019-2021

Regler för restauranger och storhushåll (kap 15)

Under 2019–2021 ser KRAV över reglerna för restaurang och storhushåll (kapitel 15). De nya reglerna gäller från 1 januari 2022.

 

Syfte

 • Skapa ett uppdaterat regelverk som bidrar till hållbarhetsnytta och driver utveckling inom restaurangsektorn
 • Restauranger, hotell, caféer och storhushåll uppfattar att en KRAV-certifiering ger dem mervärden avseende hållbarhet och lönsamhet
 • Förenkla och göra regelverket mer användarvänligt och minska administrationen för restaurangerna

Mål

Målet med projektet är att utveckla relevanta och användarvänliga regler för restauranger och storhushåll med lansering i samband med nya utgåvan av KRAVs regler 2022. Målet är också att kartlägga och fånga upp vilka regler som behöver säkerställas i andra regelområden.

Tidsplan

Arbetet med översynen påbörjades under våren 2019 enligt KRAVs nya regelprocess. Under vintern 2019–2020 arrangerar vi ett antal referensgruppsmöten. Därefter påbörjas regelskrivning som ska ut på praktiskt test med en efterföljande utvärdering under sommaren 2020. Hösten 2020 och våren 2021 kommer remisser att skickas ut. Dessa önskar vi att så många som möjligt vill besvara så att vi ser att vi tänkt rätt och vad som eventuellt kan behöva korrigeras. De slutgiltiga reglerna kommer att föreläggas KRAVs styrelse i juni 2021 för att sedan träda i kraft 1 januari 2022.

2020

Regler för Märkning och marknadsföring (kap 20)

Under 2020 ser KRAV över reglerna för Märkning och marknadsföring (Kapitel 20). De nya reglerna gäller från 1 januari 2021.

 

Syfte 

Skapa användarvänliga och attraktiva regler som på ett effektivt sätt bemöter behovet av varumärkesanvändning ute på marknaden utan att äventyra KRAVs trovärdighet.  

Förankring 

Vi vill ha en kontinuerlig dialog med kunder, intressenter och revisorer från certifieringsorgan. Du är också välkommen att lämna dina egna synpunkter. Kontakta oss på livsmedel@krav.se. 

Tidsplan 

Vi startade arbetet med översynen av reglerna för Märkning och marknadsföring under våren 2020. Vi planerar att ett nytt regelförslag ska remissas i augusti 2020 och träda i kraft 1 januari 2021.  

Frågor och svar 

 

Varför görs en översyn av reglerna för Märkning och marknadsföring, kapitel 20? 

Sedan 2015 då reglerna i kapitel 20 senast ändrades har mycket hänt, både på marknaden för ekologiskt och livsmedelsmarknaden i stort. För att följa med i den snabba marknadsutvecklingen och bemöta de behov av varumärkesanvändande som våra kunder har så ser vi ett behov att göra en översyn av reglerna för Märkning och marknadsföring. Kapitel 20 är ett stort kapitel som täcker in många regelområden och vi ser även ett behov att renodla reglerna för att skapa en tydlig röd tråd och genom detta öka användarvänligheten. Målet med de nya reglerna för märkning och marknadsföring är att de ska underlätta för försäljning av KRAV-märkta produkter, se till att KRAV-märket används korrekt samt värna om varumärkets trovärdighet.  

 

Kan man komma med egna synpunkter gällande översynen av kapitel 20? 

Javisst kan man det. Vi vill ha en löpande dialog med våra kunder och intressenter för att fånga upp behovet ute på marknaden och få med nyttan för våra kunder i regelutvecklingen. Har ni synpunkter eller frågor kan de skickas till livsmedel@krav.se.