Pågående översyner

Översyner är en del av KRAVs regelprocess. I översynen utvecklar KRAVs marknads- och regelutvecklare regler, bland annat genom att förslagen testas av företag och certifieringsorgan. Regelförslagen remitteras innan de slutgiltiga reglerna skrivs klart, beslutas av styrelsen och implementeras.

KRAV ser över reglerna för tillsatser

Den KRAV-certifierade grisproduktionen med dess mervärden kring djurvälfärd riskerar att försvinna, eftersom det blir allt svårare för KRAV-certifierade grisproducenter att sälja sitt kött. Den minskade efterfrågan kan hänga ihop med att det inte är tillåtet att tillsätta nitrit och nitrat i KRAV-märkta köttprodukter. Därför ska KRAV under 2023 göra en översyn av nuvarande regler kring nitrit och nitrat och samtidigt av nio andra tillsatser. Alla är under översynen välkomna att bidra med sina synpunkter.

Många tillverkare av korvar, julskinka och annan chark anser att det är nödvändigt att tillsätta nitrit och nitrat i produkterna för att de ska vara säkra ur livsmedelssynpunkt. När tillsatserna används i charkprodukter får dessa inte KRAV-märkas, även om produkterna innehåller KRAV-certifierad råvara. De märks då och säljs som EU-ekologiska, för enligt EU:s förordning för ekologisk produktion är tillsatserna tillåtna.

Översynen ska belysa flera aspekter

I översynen vill KRAV undersöka om ett tillåtande av nitrit och nitrat skulle öka efterfrågan på KRAV-märkt griskött, och samtidigt överväga vilka konsekvenser en sådan regeländring skulle få på KRAVs trovärdighet. En annan viktig aspekt att belysa under översynen är de negativa hälsoeffekterna av nitrit och nitrat. Båda tillsatserna används som konserveringsmedel, och kan också förhindra tillväxt av bakterien botulinum som i sällsynta fall kan orsaka allvarlig sjukdom.

Samtidigt finns forskning som tyder på att tillsatserna kan ifrågasättas ur ett hälsoperspektiv när de i magen ombildas till nitrosaminer. KRAVs nuvarande förbud mot användning av nitrit och nitrat i charkprodukter utgår från en försiktighetsprincip. Dock får vi i oss mest nitrit och nitrat från grönsaker som rödbetor och bladgrönsaker som naturligt innehåller dessa ämnen.

Mervärde i KRAV-märkt griskött

KRAV månar om mervärdet i KRAV-märkt griskött som är kopplat till själva uppfödningen, och som är mer kostsam än motsvarande konventionell och EU-ekologisk uppfödning. Med den sjunkande efterfrågan på KRAV-märkt griskött finns risken att KRAV-certifierad grisproduktion försvinner. Andelen grisar som föds upp i KRAV-märkt produktion står i dag för ungefär en procent av Sveriges grisar.

De nitrit- och nitrattillsatser som omfattas av översynen är E 250 (natriumnitrit) och E 252 (kaliumnitrat) samt E 301 (natriumaskorbat). Det svenska gränsvärdet för hur mycket nitrit och nitrat som maximalt får tillsättas i konventionella köttprodukter är 150 milligram nitrit respektive nitrat per kilo livsmedel, med undantag för vissa produkter där högre halter tillåts.

Samma nivå som EU-eko

För EU-ekologiska produkter är gränsvärdet lägre, 80 mg nitrit respektive nitrat per kilo livsmedel (varav maximalt 50 mg/kg får finnas i färdig produkt). Om förbudet mot tillsatserna tas bort från KRAVs regler, kommer den tillåtna halten att läggas på samma nivå som i EU-förordningen för ekologisk produktion, vilket alltså är lägre än de halter som tillåts vid konventionell produktion av charkprodukter i Sverige. Och om förbudet skulle tas bort, kommer det även i fortsättningen att vara tillåtet att producera KRAV-märkt chark utan nitrit och nitrat.

EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (Efsa) arbetar med en ny vetenskaplig bedömning av riskerna kring nitrosaminer. Samtidigt pågår förhandlingar om nya gränsvärden inom EU för nitrit och nitrat.

De övriga nio livsmedelstillsatser som KRAVs regelöversyn omfattar – som nu är förbjudna enligt KRAVs regler men godkända enligt EU:s förordning för ekologisk produktion – är E 153 Vegetabiliskt kol; E 160 b (i) Annattoextrakt av bixin; E 160b (ii) Annattoextrakt av norbixin; E 325 Natriumlaktat; E 460 Cellulosa; E 464 Hydroxipropylmetylcellulosa; E 553 b Talk; E 939 Helium och E 968 Erytritol.

KRAV välkomnar alla att lämna synpunkter på de tolv livsmedelstillsatserna i översynen.

Under hösten 2023 kommer KRAV att utifrån översynen remittera ett regelförslag som alla som vill får svara på, inom angiven tid. Remissen publiceras på KRAVs webbplats under Aktuella Remisser.

Om du har frågor kring översynen är du välkommen att kontakta oss på regler@krav.se  

KRAV ser över reglerna för parallellproduktion och produktionsväxling inom djurhållning

KRAV har fått önskemål om att se över regler för parallellproduktion och produktionsväxling inom djurhållning. Syftet med regelöversynen är att utvärdera reglerna i kapitel 5.1.3 för att se hur väl de fungerar och om det är möjligt att förenkla reglerna och minimera de hinder som finns för att producenter ska kunna KRAV-certifiera sin produktion. Detta samtidigt som KRAVs viktiga mervärden bibehålls.

Regel 5.1.3.3 handlar om förbud mot att bedriva KRAV-certifierad och EU-ekologisk produktion med samma djurslag samtidigt medan 5.1.3.4 och 5.1.3.5 reglerar växling mellan KRAV-certifierad och EU-ekologisk respektive konventionell produktion.

Mellan den 21 mars och den 21 april 2023 kommer de förslag till regeländringar som översynen kommer fram till att vara ute på remiss och det finns då möjlighet att lämna synpunkter. Remissen finns då på KRAVs webbplats under Aktuella remisser. Vi informerar också om remissen i våra nyhetsbrev. Alla som önskar får svara på remissen, inom angiven tid.

Har du frågor kring översynen är du välkommen att kontakta oss på regler@krav.se

Slakt på gård

Slakt är ett högt prioriterat område för KRAV och enligt KRAVs visionära målbild ska det från år 2025 vara möjligt att KRAV-certifiera slakt på jordbruksanläggningar.

Under 2021 kom nya EU-regler, (EU) 2021/1374, genom ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004. Ändringarna möjliggör att bedövning och avblodning av djur inför slakt kan utföras på den jordbruksanläggning djuren kommer ifrån. Enligt förordningen är det tillåtet att slakta högst tre nötkreatur (utom bison), sex tamsvin eller tre tama hästdjur vid samma tillfälle.

Att i KRAVs regelverk tydliggöra möjligheten för slakt på gård, i enlighet med lagstiftningen, är i linje med KRAVs visionära målbild. KRAV tittar därför på hur slakt på gård kan implementeras i KRAVs regler genom en regelöversyn.

Mellan den 21 mars och den 21 april 2023 kommer de förslag till regeländringar som översynen kommer fram till att vara ute på remiss och det finns då möjlighet att lämna synpunkter. Remissen finns då på KRAVs webbplats under Aktuella remisser. Vi informerar också om remissen i våra nyhetsbrev. Alla som önskar får svara på remissen inom angiven tid.

Har du frågor kring översynen är du välkommen att kontakta oss på regler@krav.se