Pågående översyner

Översyner är en del av KRAVs regelprocess. I översynen utvecklar KRAVs marknads- och regelutvecklare regler, bland annat genom att förslagen testas av företag och certifieringsorgan. Regelförslagen remitteras innan de slutgiltiga reglerna skrivs klart, beslutas av styrelsen och implementeras.

Just nu har vi en pågående översyn.

KRAV ser över reglerna för livsmedelstillsatser

Efter signaler om att KRAV-märkt grisuppfödning minskar drastiskt, har KRAV gjort en översyn kring orsakerna. Resultatet pekar mot att förbudet mot vissa tillsatser gör att KRAV-märkt griskött får svårt att nå ut på marknaden. Detta kan i sin tur leda till att det snart inte finns några KRAV-märkta grisar kvar som får gå ute och böka, vilket går tvärt emot KRAVs mål om god djurvälfärd för lantbruksdjur.

KRAV har därför gjort en översyn av tolv livsmedelstillsatser som i dag inte är tillåtna i KRAV-certifierad produktion, men som är tillåtna att använda enligt EU-förordningen för ekologiska produkter. Översynen har resulterat i remissförslaget att KRAVs regel 9.3.4 Tillsatser, samt bilaga 2 Livsmedelstillsatser, harmoniseras med EU-förordningen för ekologisk produktion. Förslaget innebär att de 12 tillsatserna (se nedan) tillåts i KRAV-certifierade produkter med samma gränsvärde och under samma förutsättningar som gäller i EU-ekologisk produktion. Avsikten med detta förslag är att minska handelshinder och möjliggöra för ökad produktion av KRAV-märkta livsmedel.

Många tillverkare av korvar, julskinka och annan chark anser att det är nödvändigt att tillsätta nitrit och nitrat i produkterna för att de ska vara säkra ur livsmedelssynpunkt. När tillsatserna används i charkprodukter får dessa inte KRAV-märkas, även om produkterna innehåller KRAV-certifierad råvara. De märks då och säljs som EU-ekologiska, för enligt EU:s förordning för ekologisk produktion är tillsatserna tillåtna.

Översynen gäller dessa 12 tillsatser

 • Natriumnitrit (E250)
 • Kaliumnitrat (E252)
 • Natriumaskorbat (E301)
 • Vegetabiliskt kol (E 153)
 • Annattoextrakt av bixin (E 160 b (i))
 • Annattoextrakt av norbixin (E 160b (ii))
 • Natriumlaktat (E 325)
 • Cellulosa (E 460)
 • Hydroxipropylmetylcellulosa (E 464)
 • Talk (E 553 b)
 • Helium (E 939)
 • Erytritol (E 968)

KRAVs styrelse fattar beslut

Förslaget har varit på remiss under hösten, och remisstiden är nu avslutad. I början av december 2023 beslutar KRAVs styrelse om en eventuell regeländring. Om reglerna ändras publiceras ändringen på vår webbplats i mitten av december 2023 och börjar då gälla från 1 januari 2024.

Om du har frågor kring översynen är du välkommen att kontakta oss på regler@krav.se

Bakgrund till regelöversynen

KRAV-certifierad grisproduktion

KRAVs regler kring livsmedelsförädling syftar till att behålla och utveckla KRAV-märkta råvarors mervärden och samtidigt stimulera och främja marknaden för KRAV-märkta produkter. Reglerna har dock ifrågasatts av KRAV-certifierade företag. Det är enligt KRAVs nuvarande regler inte tillåtet att använda tillsatserna nitrit och nitrat om produkterna ska kunna KRAV-märkas, och företagen anser att detta hämmar marknaden för KRAV-certifierad chark och riskerar att slå ut den redan svårt ansträngda KRAV-certifierade grisproduktionen. Regelöversynen sker utifrån dessa synpunkter och utifrån KRAV-certifierade grisproduktionens situation.

Till följd av de senaste årens ökade produktionskostnader och sjunkande efterfrågan, har flera KRAV-certifierade grisproducenter tvingats minska sin produktion eller helt lägga ner. Produktionen har nått en kritisk nivå där ytterligare produktionsminskning riskerar att slå ut stora delar av den KRAV-certifierade produktionen.

Samtidigt erbjuder KRAV-certifierad grisproduktion starka mervärden när det gäller djurvälfärd med stora skillnader gentemot både svensk konventionell och EU-ekologisk produktion. I KRAV-certifierad grisproduktion får djuren större utrymmen, de har fri tillgång till grovfoder, tillgång till utevistelse året runt och de får beta och böka i riktig jord under sommaren.

En stor del av grisens slaktvikt, omkring 65 procent, används till charkprodukter. Chark är alltså en viktig produkt för att producenterna ska få avsättning för hela djuret. Men i dag säljs det mesta grisköttet från KRAV-certifierade gårdar inte som KRAV-märkt, för det tillsätts nitrit och nitrat i de flesta charkprodukter. Dessa produkter kan då inte KRAV-märkas, utan märks i stället med EU-lövet, eftersom det är tillåtet att tillsätta nitrit och nitrat i EU-ekologiskt kött. Utbudet av KRAV-märkt nitritfri chark är i dag mycket litet och trots försök från några livsmedelsföretag att ändra på det, sker ingen generell försäljningsökning.

KRAVs regler kring livsmedelstillsatser

I konventionell produktion i Sverige tillåts omkring 300 tillsatser i livsmedel. EU-förordningen för ekologisk produktion tillåter ett 50-tal livsmedelstillsatser i ekologisk mat.

KRAVs hållning har varit att tillåta så få tillsatser som möjligt och endast godkänna dem som är efterfrågade och som utifrån en försiktighetsprincip kan tillåtas. Men under senare år har KRAV stegvis börjat anpassa sina regler kring tillsatser efter reglerna för EU-ekologisk produktion. I dag är alla tillsatser som EU har godkänt efter augusti 2022 för ekologisk produktion även godkända att använda i KRAV-certifierade produkter. Endast när det gäller de 12 livsmedelstillsatser som ingår i denna regelöversyn går KRAVs regler utöver EU:s eko-regler.

Tillsatserna nitrit och nitrat

Nitrat och nitrit är kvävehaltiga ämnen som finns naturligt i miljön och i vissa livsmedel så som spenat, sallad och rödbetor. Ämnena kan även tillsättas i kött och charkprodukter för att förlänga produktens hållbarhet, och för att förhindra tillväxt av jordbakterien Clostridium botulinum. Bakterien är mycket ovanlig i livsmedel, men kan orsaka allvarlig förgiftning.

Nitrit och nitrat kan ombildas till nitrosaminer i kroppen, vilket kan öka risken för cancer. Tillsatserna har bedömts av EGTOP (Expert Group for Technical advice on Organic Production) och är tillåtna att använda i ekologiska köttprodukter i begränsad mängd. För EU-ekologiska köttprodukter gäller att maximalt 80 mg nitrit respektive nitrat per kilo livsmedel får tillsättas, varav maximalt 50 mg/kg får finnas i den färdiga produkten. Detta är den nivå som KRAVs regler skulle ansluta till vid en regeländring som tillåter användning av nitrit och nitrat.

EU:s tillåtna nivå för de flesta konventionella köttprodukter, vilket även tillämpas i konventionell produktion i Sverige, är betydligt högre: maximalt 150 mg nitrit respektive nitrat per kilo kött, och 300 mg/kg när det gäller saltade köttprodukter.

Övriga tillsatser

De övriga nio tillsatser som ingår i KRAVs regelöversyn, är i dag inte tillåtna enligt KRAVs regler men är tillåtna i EU-ekologisk produktion – dock endast för specifika områden och produktgrupper (se tabellen nedan). Utifrån den information som KRAV har, används de i praktiken i mycket liten omfattning. Undantaget är erytritol som används som sötningsmedel, och som är det enda sötningsmedel som i dag är tillåtet att använda i EU-ekologisk produktion.

Tillsats Tillåten i EU-ekologisk produktion under särskilda villkor
Vegetabiliskt kol (E 153) Ätlig ostskorpa av getost i aska Morbier-ost
Annattoextrakt av bixin (E 160 b (i)) Red Leicester-ost Double Gloucester-ost Cheddar Mimolette-ost.
Annattoextrakt av norbixin (E 160b (ii)) Red Leicester-ost Double Gloucester-ost Cheddar Mimolette-ost.
Natriumlaktat (E 325) Produkter av vegetabiliskt ursprung. Mjölkbaserade produkter och köttprodukter.
Cellulosa (E 460) Gelatin
Hydroxipropylmetylcellulosa (E 464) Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung: Inkapslingsmaterial för kapslar.
Talk (E 553 b) Köttbaserad korv: Ytbehandling.
Helium (E 939) Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung.
Erytritol (E 968) Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung: Endast från ekologisk produktion utan användning av jonbytesteknik.