Vildväxande

Även om man inte själv har möjlighet att ta sig ut i skogen och plocka bär och svamp på de bästa markerna, kan man få tag i produkter av bästa kvalitet – om man köper vildväxande produkter som är KRAV-märkta. Dessa plockas i områden som har kontrollerats och godkänts.

hero_blabar

Markområdet där bär och svamp ska plockas godkänns innan plockningen börjar av oberoende certifieringsföretag. Området får inte ha konstgödslats, besprutats med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller ha planterats med träd som behandlats med kemiska bekämpningsmedel de senaste tre åren. Området får inte vara förorenat så att livsmedlen får nedsatt värde. Enligt KRAVs regler för svenska förhållanden får området inte ligga för nära en trafikerad väg eller en föroreningskälla som soptipp eller industri. Cesium-halten i marken får heller inte överstiga KRAVs gränsvärden.

KRAV har regler för bra arbetsvillkor. I Sverige är företaget som hanterar bären KRAV-certifierat, och har därmed accepterat att följa KRAVs regler för de anställdas arbetsvillkor. De som plockar det som växer i skogen ska ha ett bra boende om företaget tillhandahåller det, få information på ett språk de förstår och avtalsenlig lön. För importerade vildväxande produkter finns också krav på arbetsförhållanden. Friplockare ska till exempel vara fria att sälja till vilka ombud de vill, och plockarnas grundläggande mänskliga rättigheter får inte kränkas.

Om de KRAV-märkta produkterna förädlas till exempelvis sylt, ska även till exempel sockret vara KRAV-märkt.

Bra med KRAV-märkt plockat i svenska skogar

  • Plockningen sker i skogsområden som inte har konstgödslats eller besprutats med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel under de senaste tre åren.
  • Plockningen sker minst 25 meter från hårt trafikerade vägar.
  • Skörden kommer inte från rödlistade eller hotade arter.
  • De anställda får anställningsavtal på ett språk de förstår och kollektivavtalsenlig lön.
  • Plockningen får inte ha påtaglig negativ inverkan på närboendes försörjningsmöjligheter.

Bra med KRAV-märkta importerade vildväxande produkter

  • De uppfyller reglerna för EU-ekologiskt.
  • Arter som behöver skyddas får inte plockas.
  • KRAV har tilläggsregler för bättre arbetsvillkor, till exempel att plockare ska få sälja till vilka ombud de vill, att det inte får förekomma brott mot mänskliga rättigheter i samband med produktionen, att de anställda ska ha rätt att organisera sig, att barn under 15 år inte får anställas och att det inte förekommer arbete under slavliknande förhållanden.
  • Hänsyn ska tas till de människor som bor i området. Insamlandet får inte ha en påtaglig negativ inverkan på människors levnadssätt eller möjlighet att finna försörjning.

KRAV-märkta produkter