Rengöring och desinfektion

Frågor och svar

Kan jag använda kemiska medel mot gnagare och insekter?

Svar
  • Kemiska medel får du endast använda vid konstaterat behov. Kemiska medel mot gnagare (rodenticider) får användas i betesstationer. I livsmedelslokaler får även betesstationer med kemiska medel mot kackerlackor och andra insekter användas. Du ska alltid i första hand använda förebyggande åtgärder vid bekämpning av skadedjur.
  • Om du inte har giltigt tillstånds- och kunskapsbevis för detta ska du anlita ett professionellt bekämpningsföretag.
  • Du ska också kunna visa dokumentation med karta över bekämpningsstationerna, vilket medel som använts och när bekämpningen skett.
  • Du ska även göra en utvärdering av bekämpningens effektivitet

Vad får jag använda för att desinficera tomma höns- eller grisstallar?

Svar
  • De rengöringsmedel du använder ska vara miljömärkta med Svanen, Bra miljöval eller motsvarande, om produkter med sådana märkningar finns för ändamålet.
  • För rengöring eller desinfektion av djurstallar, mjölkningsanläggningar och spenar får du utöver miljömärkta produkter även använda produkter godkända av Bra Kemråd inom de användningsområden som de är godkända för.

Vad ska jag göra om jag får problem med juver- eller klövhälsa och produkterna i Bra Kemråd inte räcker för desinficering av båspallarna eller dylikt?

Svar
  • Efter rekommendation från en veterinär kan du använda andra medel och då betraktas det som en tillfällig behandling, alltså något som du inte kan göra rutinmässigt.