Bättre miljö och hälsa

KRAV-märkt mat ska vara så naturlig som möjligt och produceras därför på ett sätt som är bra för miljön, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Istället använder KRAV-bonden naturlig stallgödsel, och tar bort ogräs och skadeinsekter på mer skonsamma sätt.

langmyrevineri_6-1691748077

Vattnet och luften blir renare och fåglar, bin, fjärilar och andra djur trivs runt en KRAV-märkt odling. När du väljer KRAV-märkt mat gör du också dig själv en tjänst. KRAV-märkta råvaror som frukt & grönt, innehåller mindre rester av kemiska bekämpningsmedel. Tyvärr finns kemikalier i omlopp i jord, luft och vatten som i små mängder kan hamna även i ekologiskt odlad mat även om de inte besprutas med samma kemikalier som de konventionellt odlade.

Den KRAV-märkta maten innehåller färre antal tillsatser än konventionellt producerad. Svensk lag godkänner cirka 300 livsmedelstillsatser, KRAV godkänner endast cirka 60, och inga av dessa får vara konstgjorda färg- eller aromämnen.

KRAV-certifierad produktion är inriktad på mångfald, för att det är så naturen ser ut. Biologisk mångfald – många växt- och djurarter – är ett naturligt tillstånd som håller ekosystemen i balans, och gör naturen mer motståndskraftig vid till exempel klimatförändringar. Dessutom har KRAV regler för att minska växtnäringsläckage, av exempelvis kväve och fosfor, vilket leder till renare vatten, sjöar och hav.

50 PROCENT FLER ARTER PÅ EKOLOGISKA GÅRDAR

På ekologiska gårdar finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare än på konventionella gårdar. Det är med andra ord mer liv på KRAV-märkt gård. Fler arter av blommor och växter, fler arter av humlor, bin och andra pollinerande insekter som söker sig till blommorna. Detta beror på flera saker. Dels bidrar variationer i odlingsväxtföljden på KRAV-certifierade gårdar till ökad biologisk mångfald, dels bidrar KRAV-märkta kor genom att beta mycket gräs och klöver och skapa ett öppet landskap där fler arter kan etablera sig. Ytterligare en bidragande orsak till stor biologisk mångfald är att man på KRAV-certifierade gårdar inte använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel bland annat mot ogräs och skadedjur. När man använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, så stryker också de nyttiga insekterna med.

Vissa naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel är hormonstörande. Många är skadliga för vattenlevande organismer. De sprider sig från åkrarna ut i jordbrukslandskapens vattendrag, och även i dricksvattentäkter har man hittat rester av bekämpningsmedel. Både med tanke på miljön och människors hälsa bör man därför välja KRAV-märkt mat, som produceras utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

KRAV TILLÅTER INTE GMO

Ett annat orosmoment kopplat till arternas utveckling och överlevnad är genmodifierade organismer (GMO). En GMO är förändrad i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt. I Sverige får man inte släppa ut GMO som kan hota människors hälsa eller hota eller utarma den biologiska mångfalden. Försök med GMO sker under kontrollerade former, och det krävs tillstånd för odling och import av levande GMO och användning som foder. Däremot krävs inte tillstånd för import av produkter som till exempel olja av genmodifierad raps. Om ett genetiskt modifierat livsmedel blir godkänt i ett EU-land får det enligt reglerna säljas i hela EU.

Eftersom det råder osäkerhet om vad som kan hända om främmande gener sprider sig i naturen och skadar andra organismer, tillåter inte KRAV användning av GMO. KRAV vill inte tillåta ämnen eller material som kan medföra risker för miljön eller för människors hälsa. Detta gäller även importerade produkter. Inga importerade KRAV-godkända produkter får innehålla GMO eller vara framställda med hjälp av GMO.

Material får inte tillverkas av nanopartiklar

Av försiktighetsskäl tillåter inte KRAV heller material tillverkade av nanopartiklar, mycket små partiklar som finns bland annat i kosttillskott och näringsdrycker. Syftet med nanopartiklarna är att de ska tas upp lättare i kroppen. De kan också användas i förpackningar.

Kunskapen om hur nanomaterial uppträder i miljön eller hur de påverkar människokroppen är bristfällig. Även i ekologisk produktion är nanomaterial förbjudna.

KRAV vill se mer miljövänliga förpackningar

KRAV ställer också miljökrav på förpackningar. När KRAV-certifierade verksamheter väljer förpackning ska de undvika sådana som innehåller hälso- och miljöskadliga ämnen. Därför är ämnet Bisfenol A förbjudet i förpackningar med KRAV-märkta produkter. PVC-plast får användas endast i locktätningar och i tätskikt på metall. Motsvarande regler saknas i EU:s regler för ekologisk produktion. Från år 2020 ställs samma krav på förpackningar till importerade KRAV-märkta produkter.

Det ställs höga krav på KRAV-certifierade företag när det gäller att skydda miljön. Alla ska enligt KRAVs regler bedriva ett systematiskt miljöarbete och visa omsorg om natur- och kulturmiljön. Att de verkligen gör det, följs upp av certifieringsföretagen när de kontrollerar att KRAV-certifierade företag lever upp till KRAVs regler. Det är tryggt att välja KRAV.

Läs mer om förpackningar till KRAV-märkt mat