Grönsaksodling

Frågor och svar

Vilka utsäden och andra växtförökningsmaterial får användas?

Svar
 • Du ska sträva för att använda ekologiskt utsäde och andra växtförökningsmaterial i din odling.  
 • Utbudet på ekologiskt utsäde eller andra växtförökningsmaterial, samt eventuella generella undantag redovisas i databasen organicXseeds. Listor på grödor och sorter samt mer information finns även på Jordbruksverkets hemsida.
 • Det finns i vissa fall möjlighet att ansöka om individuellt undantag via databasen för användning av konventionellt obetat utsäde. Ansökningarna hanteras av ditt certifieringsorgan. Observera att du aldrig får så eller sätta utsäde innan du har fått bifall på din ansökan om undantag.  
 • Jordbruksverket beslutar årligen om eventuella generella undantag för användning av konventionellt obetat utsäde i de fallen när det inte alls finns ekologiskt utsäde.  

Se regler 4.10. 

Hur ska jag rapportera beräkningen av klimatpåverkan till KRAV?

Svar
 • Minskad klimatpåverkan från samhällets alla sektorer är mycket viktigt och KRAV arbetar långsiktigt för att alla livsmedel ska vara hållbart producerade utan att bidra till den globala uppvärmningen. KRAV har redan idag omfattande regler som relaterar till minskad klimatpåverkan, bland annat att hela verksamheten att ska använda förnybar el.
 • För två år sedan införde KRAV en ny regel som handlar om klimatrådgivning och klimatrapportering för lantbruk med minst 200 ha jordbruksmark. Syftet var att med hjälp av data lära oss mer om hur KRAV-certifierade lantbruk kan minska klimatpåverkan ytterligare. I dag finns till viss del data från andra aktörer i livsmedelssektorn, vilka KRAV kommer samarbeta med. Vi behöver mer tid för att hitta lösningar för hur rapporteringen av klimatdata till oss ska göras. Därför skjuter vi fram kravet på rapportering, och kommer att informera dig som är berörd i god tid innan du ska rapportera.
 • Vi behåller kravet på klimatrådgivning, som ska genomföras senast 31 december 2023. Du som har minst 200 ha jordbruksmark som är KRAV-certifierad eller under omställning ska genomföra Greppa Näringens ”klimatkollen” eller ingå i Arlas klimatarbete under året. Har du gjort ”klimatkollen” 2017 eller senare behöver du inte göra om den. Läs hela den ändrade regeltexten här. 

Hur ser kraven på växtföljden ut?

Svar
 • Reglerna kräver att du ska ha en varierad växtföljd som innehåller kvävefixerande baljväxter.
 • Vall eller gröngödsling ska ingå som huvudgröda i växtföljden till minst 20 procent.
 • Under vissa förutsättningar enligt regel 4.6.1 kan andelen vall eller gröngödsling bli 10-20%

Får man använda kemiska bekämpningsmedel mot ogräs?

Svar
 • Du får inte använda kemiska bekämpningsmedel och behöver därför jobba förebyggande med växtföljd, sortval och en god etablering.
 • För bekämpning av ogräs används mekaniska metoder, bland annat flamning.

Får man använda kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter?

Svar
 • Du ska i största möjliga utsträckning använda förebyggande metoder mot ogräs och skadegörare.
 • En varierad växtföljd, resistenta sorter, friskt utsäde, starka grödor, biologisk mångfald och att flytta odlingen geografiskt är några exempel.
 • Vissa kemiska preparat som inte är naturfrämmande och vissa biologiska preparat får användas i ekologisk odling, men bara när det finns ett direkt hot mot grödan. Se regel 4.9.3

Vilka gödselmedel och jordförbättringmedel får användas?

Svar
 • Du hittar alla gödselmedel och jordförbättringsmedel som är tillåtna i KRAV-certifierad produktion under regelavsnitt 4.8.
 • Gödsel- och jordförbättringsmedel som är KRAV-certifierade samt gödsel- och jordförbättringsprodukter som är tillåtetbedömda enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad växtodling. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se.

Får man använda syntetiskt handelsgödsel?

Svar
 • Du får inte använda syntetiskt handelsgödsel eller konstgödsel.

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Vilka jordar och jordblandningar får användas?

Svar
 • Jordar och jordblandningar som har kontrollerats av certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt jordar och jordblandningar som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad växtodling. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se. Du hittar alla tillåtna gödselmedel och jordförbättringsmedel som är tillåtna i KRAV-certifierad produktion under regelavsnitt 4.8.

Omläggning - så lång tid tar det

Omställning - Grönsaksodling

Svar
Ettåriga grödor
 • För ettåriga grödor ska det gå två omställningsår då du sköter växtodlingen enligt KRAVs regler innan du får så den gröda som ska bli KRAV-certifierad.
Perenna grödor
 • För fruktträd, bärbuskar och andra perenna grödor är omställningstiden tre år innan du kan skörda och sälja grödan som KRAV-certifierad.
Produktion av växtförökningsmaterial
 • Omställningstiden är densamma vid produktion av växtförökningsmaterial som om grödan används som livsmedel eller foder.
 • För ettåriga växter gäller minst två års omställningstid av marken innan sådd/sättning av grödan. Då blir skörden ekologisk.
 • Om omställningstiden av marken är minst 12 månader vid skörd, blir skörden omställningsutsäde.
 • För fleråriga växter är omställningstiden av marken tre år, och grödan ska ha odlats i två säsonger.
 • Om du har börjat odla ekologiskt utsäde eller annat växtförökningsmaterial under 2021 eller tidigare, enligt då gällande regler, får du skörda det som ekologiskt växtförökningsmaterial efter 2021.

DET KAN GÅ SNABBARE

Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få omställningstiden godkänd retroaktivt. Detsamma gäller för marker där varken konstgödsel eller otillåtna växtskyddsmedel använts de senaste tre åren. Från och med 1 januari 2022 krävs i det senare fallet bland annat ett fysiskt kontrollbesök från ditt certifieringsorgan. Retroaktivt godkännande ansöker du om hos Jordbruksverket.