Grönsaksodling

Frågor och svar

Får man använda kemiska bekämpningsmedel mot ogräs?

Svar
 • Du får inte använda kemiska bekämpningsmedel och behöver därför jobba förebyggande med växtföljd och god etablering.
 • För direkt bekämpning av ogräs används flamning eller olika typer av mekaniska metoder.

Får man använda kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter?

Svar
 • Nej.
 • Förebyggande metoder är grundpelaren även i växtskyddsarbetet.
 • En varierad växtföljd, resistenta sorter, friskt utsäde, starka grödor, biologisk mångfald och att flytta odlingen geografiskt är några exempel.
 • Det finns även möjlighet att bekämpa vissa skadegörare med biologisk bekämpning eller fysikaliskt verkande preparat.

Får man använda syntetisk handelsgödsel?

Svar
 • Du får inte använda syntetisk handelsgödsel.

Hur ser kraven på växtföljden ut?

Svar
 • Reglerna kräver att du ska ha en varierad växtföljd som innehåller kvävefixerande baljväxter.
 • I en växtföljd med näringskrävande och strukturkänsliga grönsakskulturer bör andelen vall eller gröngödsling vara minst 30 %.

Se regel: 4.6

Omläggning - så lång tid tar det

Grönsaksodling

Svar
Ettåriga grödor
 • För ettåriga grödor ska det gå två omställningsår då du sköter växtodlingen enligt KRAVs regler innan du får så den gröda som ska bli KRAV-certifierad.
Utsäde
 • Du kan odla KRAV-certifierat utsäde på mark under omställning om du anmäler marken till omställning och påbörjar omställningstiden innan sådd av utsädesgrödan.
Perenna grödor
 • För fruktträd, bärbuskar och andra perenna grödor är omställningstiden tre år innan du kan skörda och sälja grödan som KRAV-certifierad.

DET KAN GÅ SNABBARE

Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få omställningstiden godkänd retroaktivt. Detsamma gäller för marker där varken konstgödsel eller otillåtna växtskyddsmedel använts de senaste tre åren. Från och med 1 januari 2021 krävs i detta fall bland annat ett fysiskt kontrollbesök från ditt certifieringsorgan.