Nationella riktlinjer

Här kan du läsa om hur EU:s förordningar för ekologisk produktion tillämpas i Sverige.

I Jordbruksverkets åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel pekas ”långsiktiga spelregler” ut som en viktig åtgärd. Det innefattar bland annat att ta fram en tydlig version av hur EU-förordningarna för ekologisk produktion ska tillämpas i Sverige. I åtgärdsplanen betonas också behovet av att utveckla konceptet.

KRAV har tillsammans med LRF och Ekologiska Lantbrukarna sökt och fått medel från Jordbruksverket för att tillsammans med branschen utveckla Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion. Arbetet leds av en styrgrupp där KRAV, LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel ingår.

Syfte

Syftet är att alla som håller på med eller är intresserade av att börja med ekologisk produktion, hantering, förädling, marknadsföring eller servering ska veta vad som gäller samt hur och när det går att påverka tillämpningen.

Avgränsningar

Påverkansarbetet på förslag till ändringar av de ekologiska förordningarna eller svensk lagstiftning om ekologisk produktion görs inte i det här projektet.

Projektbeskrivning

Projektet leds av en styrgrupp där LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Svensk dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och KRAV ingår. Ekologiska Lantbrukarna är projektledare för projektet sedan september 2020. Tillämpningsfrågor diskuteras av tillämpningsrådet som består av personer från olika delar av branschen, och sedan remissas. Därefter skickas förslagen till Jordbruksverket och Livsmedelsverket för granskning.

Tillämpningsrådets deltagare hittar du här

Projektet består av olika delprojekt

Uppdatering och publicering av:

  • Nationella riktlinjer 2020.
  • Nationella riktlinjer 2021, anpassning mot nya förordning 848/2018.
  • Vad gäller för butik och distanshandel?
  • Process för tillåtetbedömning för insatsmedel.
  • Hitta en digital lösning för att göra de Nationella riktlinjerna tillgängliga och attraktiva.

Process för framtagande av nationella riktlinjer

Nationella Riktlinjer tas fram genom en process som sker i flera steg.

Ett INFLÖDE med information inkommer till projektet vilket kan vara genom att det görs en ändring i någon av förordningarna för ekologisk produktion, att det inkommer ny information från kalibreringsmöten, att det sker en ändring gjord av myndigheter, eller att det inkommer frågor från branschen eller kontrollorganen.

Nästa steg i processen är att den nya informationen tas till DISKUSSION i tillämpningsrådet (se länk ovan för namn på personer) som består av 5-8 verksamma personer i branschen, vilka är väl insatta i förordningen och följer aktuella frågor. Tillämpningsrådet tar fram ett FÖRSLAG till lydelse.

Därefter förbereds en remiss som kommuniceras till branschen för att FÖRANKRA förslaget. När branschens synpunkter inkommit görs en sammanställning och utkastet skickas då för MYNDIGHETSGRANSKNING till Jordbruksverket och Livsmedelverket. De två myndigheterna ansvarar för och granskar olika delar av Nationella Riktlinjer. Projektet utvecklar härmed en dialog med myndigheterna som sker löpande i arbetet, svarar på frågor och korrigerar lydelsen tills en granskad SLUTLIG VERSION är klar.

Den nya uppdaterade versionen kan nu PUBLICERAS och kommuniceras till branschen, vilket för närvarande görs i pdf-form på LRFs webbplats (sen nedan). Projektet jobbar även på en digital lösning för att enklare sprida Nationella Riktlinjer och för bättre tillgänglighet.

Senaste versionen av Nationella riktlinjer

Senast uppdaterad version av Nationella riktlinjer (version 6) hittar du på nationellariktlinjer.ekofakta.se.

LRFs webbplats finns en lista på tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel, uppdaterad november 2020.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter, mejla nationellariktlinjer@ekolantbruk.se.

Styrgruppen för nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Jonas Carlberg

Affärsområdeschef Lantbruk, KRAV (ordförande)

Sofia Sollén Norrlin

Verksamhetsledare, Ekologiska Lantbrukarna

Auni Hamberg

Marknadsutvecklare Livsmedel, LRF

Mona Lauermann Orheden

Samordnare Produktsäkerhet och Livsmedelslagstiftning Svensk Dagligvaruhandel

Marie Rydén

Näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen

Tillämpningsrådet för nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Josefine Johansson Zuazu, projektledare

Jobbar med regelfrågor och internationellt arbete på Ekologiska Lantbrukarna

Carin Bolander

Marknads- och regelutvecklare djurhållning och slakt, KRAV

Sophie Albrektsson

Program Manager Food and Agri Nordics /Lead Auditor Business Assurance, Intertek

Sofia Strandberg

Hållbarhetsstrateg – livsmedel, Coop Sverige/

Inger Lidegran

Revisor, Kiwa

Rebecka Persson

Specialist nutrition, EU food legislation and food safety, Orkla Foods Sverige AB

Louice Leijon

Växtodlingsrådgivare, inriktning eko, Hushållningssällskappet

Pär Lindqvist

Revisor, Kiwa, lantbrukare och ordförande Ekologiska Lantbrukarna i Uppland

Annica Hansson Borg

Miljö, kvalitet och hållbarhetschef på Bergendahls Food /City Gross (suppleant)