Klimatpåverkan

Klimat är ett av de områden där KRAV har tuffare regler än vad som gäller för EU-ekologisk produktion. KRAV har hela 37 regler som gynnar klimatet. Alla KRAV-certifierade företag ska till exempel använda el endast från förnybar energi, och arbeta för att minska sitt totala behov av fossil energi.

hero_solceller

Klimat och energi hänger ihop

När du väljer KRAV-märkt ekologisk mat tar du ett steg för att minska utsläppen av växthusgaser, för KRAV-certifierade företag arbetar aktivt för att minska jordbrukets klimatpåverkan.

För klimatets skull måste vi minska utsläppen av växthusgaser, och de kommer i stor utsträckning från förbränning av fossil energi som olja, gas och diesel. Minskade utsläpp kan ske genom att vi på olika sätt använder energin effektivare och smartare, eller genom att vi ersätter fossil energi med förnybar energi, till exempel biogas, sol- och vindenergi.

KRAV har anslutit sig till Fossilfritt Sverige, en plattform för samverkan mellan företag,

KRAV-certifierade företag inom olika branscher erbjuds förmånliga avtal om el från förnybar energi, hjälp med energieffektivisering, paketlösningar för solceller och klimatsmart LED-belysning.

Förmånliga erbjudanden om förnybar el för KRAV-certifierade företag

Några av KRAVs klimatregler om energianvändning

 • Alla förare av transport- eller arbetsfordon som är permanent verksamma i företaget och som kör mer än 80 timmar per år, ska vara utbildade i sparsamt körsätt.
 • Alla KRAV-certifierade företag ska köpa in el som till 100 procent kommer från förnybara energikällor.
 • Alla ska arbeta för att effektivisera energianvändningen och minska användningen av fossila bränslen, och kunna redogöra för sina åtgärder.
 • Lantbrukare och förädlare som använder mer än 500 000 kWh/år ska energieffektivisera utifrån en energikartläggning gjord av en energiexpert.
 • Endast ozon- och klimatneutrala köldmedier får användas på fiskebåtar.

Utsläpp av växthusgaser från jordbruksmarken

Jordbrukets marker och djuruppfödning bidrar med utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet negativt – det gäller såväl konventionell produktion som KRAV-certifierad. Jordbruksmark avger växthusgaser när den används, något man kan påverka till viss del genom hur man hanterar den. Allra mest växthusgaser avger mulljordar (jordar som ligger på gamla mossar och kärr) när de dikas ut för att användas som jordbruksmark. Enligt KRAVs regler är det därför förbjudet att nyodla mulljord.

Konstgödsel ger stora utsläpp av växthusgaser, både vid tillverkning och användning, och stora mängder fossil energi används vid tillverkningen. Merparten av utsläppen av den kraftiga växthusgasen lustgas kommer från den konstgödsel som används i konventionella jordbruk.

I KRAV-certifierade jordbruk får inte konstgödsel användas. I stället gödslar KRAV-bonden med organiskt material som stallgödsel från till exempel kor eller grisar – positivt för både klimatet och odlingsjorden. Stallgödsel ger näring till små djur och mikroorganismer som lever i marken, näring som behövs för att hålla jorden frisk och näringsrik. Mullhalten bibehålls eller ökar vilket gör att jorden blir bördig, kan hålla kvar mer vatten och näring och är mer tålig mot torka. Dessutom kan dessa välmående jordar lagra in klimatpåverkande koldioxid. Den effekten förstärks genom att KRAV-bönder med djur odlar mycket vall (gräs och klöver) som också binder in koldioxid från luften.

Varierad växtföljd minskar förluster av växtnäring

Även stallgödsel ger utsläpp av växthusgaser. Läckaget av växtnäring är ungefär lika stort i KRAV-certifierad och konventionell produktion, men kväveöverskottet som kan läcka ut är mindre räknat per hektar på KRAV-bondens fält. KRAV-bönder kontrollerar sin växtnäringsbalans, och strävar efter balans mellan den näring som förs in och den näring som lämnar fältet med skörden. För KRAV-bönder finns regler om varierad växtföljd och olika åtgärder som kan minska förluster av växtnäring och därmed utsläpp av växthusgaser. De kan till exempel ha marken bevuxen vintertid, lagra stallgödsel täckt, hantera den så att den läcker så lite näring som möjligt och sprida den med lämplig teknik och vid lämplig tidpunkt.

Vallodling är en viktig del i varierad växtföljd.

Några av KRAVs klimatregler för jordbruksmark

 • Uppodling av mulljordar är förbjudet på grund av stort läckage av växthusgaser
 • Bönderna ska hushålla med växtnäringen (stallgödsel) och ha en gödselplan för detta, bland annat för att begränsa utsläpp av växthusgaser och minska växtnäringsläckage
 • På varje åker ska bonden ha en varierad växtföljd där baljväxter ingår. Växtföljden ska även innehålla vall eller gröngödsling.
Lantbruk, både växtodling och djurhållning, ger utsläpp av växthusgaser.

Utsläpp av växthusgaser vid djuruppfödning

 • Ungefär lika mycket utsläpp av växthusgaser som kommer från jordbruksmark, kommer från produktion av animaliska produkter som kött, mjölk och ägg.
 • Men – om man jämför med de växthusgasutsläpp som kommer från några andra sektorer i samhället, så är jordbruket eller korna långt ifrån värst för klimatet.

Klimatfakta

Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2018, omräknat till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv)

Det svenska jordbruket står totalt för 13 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Men inrikes transporter (vägtrafik, inrikesflyg) släpper ut mer än dubbelt så mycket växthusgaser som jordbruket, och utrikes transporter (bl a flyg) släpper ut nästan dubbelt så mycket som jordbruket.

 • Jordbruk 6,8 miljoner ton (= 13 procent av Sveriges totala utsläpp)
 • Inrikes transporter 16,4 miljoner ton
 • Utrikes transporter 11,3 miljoner ton

Tre korta om varför KRAV är bra för klimatet

 1. KRAV-certifierade företag arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. KRAV har särskilda regler för klimatet, exempelvis ska alla företag ha förnybar el.
 2. Ekologisk produktion är ett verktyg för att öka mullhalten i marken och därmed ta bort koldioxid från luften.
 3. Ekologisk matproduktion är mer robust och tål klimatförändringar bättre genom större artrikedom på gården och ökad mullhalt i odlingsjorden.

Kor är inte miljöbovar

Utsläppen av växthusgaser från jordbrukets djur kommer framförallt från nötkreatur (mjölkkor och köttdjur). Men det är fel att utmåla kor som ”miljöbovar”. Mjölkkor och köttdjur har en viktig roll i kretsloppet på en KRAV-märkt gård. Deras gödsel ger goda skördar utan importerad konstgödsel som framställs med fossil energi. Odlingen av gräs och klöver till kornas foder på vallar kan lagra in koldioxid från luften och fungerar därmed som en kolsänka.

Det är helt klart: vi bör äta mindre kött, för klimatet och för vår hälsa. Men när vi köper kött, ska vi köpa kött av bra kvalitet. KRAV-märkt ekologiskt producerat kött är det mest hållbara.

Några av KRAVs klimatregler för djuren

 • Foder ska huvudsakligen odlas på den egna gården.
 • Fodret ska vara av god kvalitet och utnyttjas optimalt. Då håller sig djuren friska och producerar bra, och insatser per kilo mjölk/kött minskar, vilket innebär minskad klimatpåverkan.