Bättre arbetsvillkor

KRAV-märkt innebär att människorna som arbetar i produktionen av vår mat ska få bra arbetsvillkor. KRAVs regler bygger på FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Sådana regler saknas i EU-förordningen för ekologisk produktion.

Bärplockare

BÄTTRE ARBETSVILLKOR HOS KRAV-märkta företag

I Sverige innebär reglerna i första hand att företagen ska följa nationell lagstiftning. Dessutom finns ytterligare regler om information till de som arbetar och regler om boende om det tillhandahålls av arbetsgivaren. Det KRAV-certifierade företaget ska försäkra sig om att de anställda:

  • får ett anställningsavtal på ett språk som de förstår
  • inte utsätts för diskriminering
  • får avtalsenlig lön eller lön som är bruklig inom yrket eller branschen
  • får en arbetstid som är kollektivavtalsenlig
  • inte skadar sig eller blir sjuka av arbetet
  • har säkra och hygieniska boendeförhållanden

PRODUKTION UTANFÖR SVERIGE AV PRODUKTER SOM SKA KRAV-MÄRKAS

För att ekologiska produkter som importeras eller förs in ska kunna KRAV-märkas måste de uppfylla KRAVs tilläggskrav för bättre arbetsvillkor. Det handlar till exempel om att det inte får förekomma brott mot mänskliga rättigheter i samband med produktionen, att de anställda ska ha rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, att barn inte får anställas och att det inte får förekomma barn- eller tvångsarbete.

Om produkten importeras eller förs in från länder inom EU eller EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan ska det KRAV-certifierade företaget bedöma risker i leverantörskedjan och jobba för att främja goda arbetsvillkor. Om produkten importeras från något annat land än de ovannämnda ska en oberoende kontroll göras där produktionen sker för att kontrollera att KRAVs tilläggskrav för bättre arbetsvillkor följs.