Energikartläggning

FRÅGOR OCH SVAR

Vad omfattar en uppdatering av en energikartläggning

Svar
 • När du uppdaterar din energikartläggning utgår du från din tidigare kartläggning och följer upp energiförbrukningen i olika delar av verksamheten. Du utvärderar de åtgärder som genomförts och bedömer om det finns fler lönsamma åtgärder.
 • Uppdateringen gör du med hjälp av en konsult som är specialist på energikartläggningar eller av en person som har motsvarande kompetens.

Vilka företag ska göra energikartläggning?

Svar
 • Du som bedriver slakt eller är förädlare av livsmedel, foder eller produktionshjälpmedel och har någon produktionsplats som förbrukar mer än 500 000 kWh/år.
 • Produktionsplatser med en förbrukning som överstiger 500 000 kWh/år där du bedriver KRAV-certifierad produktion, oavsett om den bara är en liten del av den totala produktionen.
 • Energikartläggning ska göras för lantbruksföretag med en årlig energianvändning på mer än 500 000 kWh eller med fler än 100 djurenheter
 • Energikartläggningen behöver inte göras för hela företaget, om du har produktionsplatser som inte är KRAV-certifierade.
 • Hjälpmedel för lantbruksföretag att räkna ut sin energianvändning (Excel).

Syfte och fördel med energikartläggning?

Svar
 • Målet är att hitta de mest lönsamma åtgärderna som verksamheten kan genomföra.
 • Energikartläggningen är ett första steg i en energieffektivisering som bl.a. kan bidra med:
  • sänkta kostnader
  • stärkt konkurrenskraft
  • stärkt varumärke

Vad ska energikartläggningen omfatta?

Svar
 • Energikartläggningen ska avse all energianvändning och tillförsel av energi på produktionsplatsen där KRAV-certifierad produktion bedrivs.

 • Energikartläggningen ska beskriva:

  • Tillförsel och användning av energi för verksamheten inklusive byggnader och transporter.

  • Årlig tillförd energi fördelad på verksamhetens produktionsprocesser och övrig energianvändning.

 • Den tillförda energin ska anges i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag.

 • Kartläggningen bör också ge förslag till åtgärder för energieffektivisering med en bedömning av besparingspotentialen och kostnader för åtgärden.

Vem genomför energikartläggningen?

Svar
 • Av en energikonsult som är specialist på energikartläggningar eller person med motsvarande kompetens.
 • Det finns två alternativ:
  • Att anlita en energikonsult som är specialist på energikartläggningar. De flesta stora lantbruksrådgivningsföretag erbjuder denna tjänst.
  • Att det redan idag finns personal på företaget med kompetens inom området som själv kan utföra energikartläggningen.
 • De flesta företag väljer att anlita en energikonsult för att genomföra kartläggningen.
 • Greppa Näringen erbjuder stöd för energikartläggning av lantbruksföretag med djurhållning (> 25 djurenheter) genom modulen Energikollen. Andra lantbruksföretag erbjuds gruppträffar för att få ökad kunskap om energi­effektivisering. Se listan över vilka rådgivningsföretag som har ett avtal med Greppa Näringen här. 

Kan jag få stöd för en energikartläggning?

Svar
 • För närvarande finns inget statligt stöd till energikartläggning.
 • Små och medelstora företag kan få rådgivning om energikartläggning från de regionala energikontoren. Du kan kontakta ditt regionala energikontor direkt eller genom Energimyndigheten.
 • Under olika perioder har det funnits stöd till små och medelstora företag som har täckt en del av kostnaden för energikartläggningen. En stödperiod upphörde våren 2020, men håll dig uppdaterad om eventuella kommande stöd genom att besöka Energimyndighetens hemsida.
 • Stora företag som enligt lag måste genomföra energikartläggning har inte kunnat söka stöd.