Kontroll av KRAV-märkt

Det finns knappast någon mat som är så väl kontrollerad som den KRAV-märkta. Alla KRAV-certifierade företag i hela livsmedelskedjan måste följa KRAVs regler – både de som odlar och de som förädlar KRAV-märkt mat.

hero_atbattre8

Hela kedjan kontrolleras regelbundet av företag som är helt fristående från KRAV, så kallade certifieringsorgan som är godkända för att utföra kontroller åt KRAV. Allt för att du ska kunna känna dig trygg när du köper KRAV-märkt mat.

 

Tre grundläggande saker kontrolleras

  1. Att reglerna för produktionen följs
  2. Spårbarhet – att kunna visa varifrån livsmedlen kommer
  3. Särhållning – att KRAV-märkta livsmedel hålls åtskilda från andra, konventionellt producerade

Anmälda och oanmälda kontroller

Innan någon över huvud taget blir godkänd för att producera KRAV-märkt mat, krävs omfattande genomgångar av rutiner och processer.

Den allra första kontrollen sker när certifieringsorganets revisor gör en inbesiktning av företaget som vill bli KRAV-certifierat. Revisorn vill då vara säker på att lantbrukaren, mejeriet eller restaurangen osv har förstått KRAVs regler och klarar av att följa dem. En odlare som får OK ska följa KRAVs regler i minst två år innan produkterna kan bli KRAV-märkta. Förädlare som får ok vid inbesiktningen kan börja KRAV-märka sina produkter, och ansvarar för att produkterna uppfyller KRAVs regler.

Sedan kommer en revisor tillbaka minst en gång varje år för en kontroll utifrån KRAVs regler. Utöver dessa anmälda kontroller, gör revisorerna också oanmälda kontrollbesök, flest på djurgårdar. Vid kontrollerna görs både en fysisk besiktning och en kontroll av all skriftlig dokumentation (bokföring, intyg, stalljournal, miljöhusesyn). Efter fem år kan certifieringsorganet göra bedömningen att risken för avvikelser är liten och att det endast behövs fysiska besök vartannat år. Djurgårdar får alltid två fysiska besök de första två åren efter sin certifiering, därefter ett fysiskt besök varje år. 30 procent av djurgårdarna och 10 procent av alla kunder ska dessutom ha extra kontroll varje år. Minst 11 procent av alla kontroller ska vara oanmälda. 

Kontroll av importvaror

Råvaror och livsmedel som importeras till Sverige och ska KRAV-märkas, måste vara certifierade i landet där de odlas. Revisorn i Sverige vill se två typer av dokument: dels ett certifikat som visar att varorna uppfyller EU:s krav på ekologisk produktion, dels dokumentation om att KRAVs tilläggskrav på till exempel bra arbetsvillkor och god djurvälfärd har uppfyllts.

Fel eller fusk – vad händer då?

Ibland kan något gå fel hos ett KRAV-certifierat företag. Det beror oftast på missförstånd och kan lätt rättas till. Felet kan till exempel upptäckas av revisorn vid en kontroll, när man jämför omfattning och mängd i produktionen med försäljningen. Revisorn kontrollerar nämligen att de råvaror som köpts in stämmer med det som har producerats, och har sålts eller finns i lager.

Om ett fel upptäcks, får det KRAV-certifierade företaget en avvikelse. Det är inte helt ovanligt att företag får mindre avvikelser. När det händer ska företaget dels rätta till felet, dels upprätta en plan för hur de ska undvika att det händer igen. Revisorn följer sedan upp detta.

Det finns tre grader av avvikelser: mindre, större och avstängningsgrundande. En avstängningsgrundande avvikelse strider mot principerna för ekologisk produktion. Det är certifieringsföretaget som bedömer avvikelser och beslutar om åtgärder och eventuell avstängning.

Större och avstängningsgrundande avvikelser är ovanligt, liksom fusk. Men det finns fall där revisorn till exempel har avslöjat användning av kemiska bekämpningsmedel, eller att företag avsiktligt har levererat fel produkter. Sådant kan leda till avstängning i två år. Därefter kan företaget åter ansöka om KRAV-certifiering. Om företaget blir avstängt en andra gång, kan det inte bli KRAV-certifierat igen.

Endast ca 5 KRAV-anslutna företag blir varje år avstängda, vilket är mindre än 1 promille av alla KRAV-anslutna företag (totalt ca 6 500).