Mest hållbara odlingen

KRAV-certifierad odling är den mest hållbara. Det gäller såväl odling av spannmål som grönsaker, frukt och bär. Bra mat börjar med ekologiska och hållbart odlade råvaror.

hero_sallad2

Hållbar odling innebär för KRAV att råvarorna odlas utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, och utan konstgödsel. I stället för konstgödsel använder KRAV-bonden stallgödsel från främst kor eller grisar, eller annan organisk gödsel som växtrester. Och i stället för naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, tar det KRAV-certifierade jordbruket framför allt till olika typer av förebyggande metoder mot ogräs och skadegörare. Alla grödor som ska KRAV-märkas måste också odlas i jord. Det som odlas i näringslösningar – vilket är vanligt i konventionell växthusodling – kan inte KRAV-märkas.

Varierad växtföljd med bland annat vallodling är ett sätt att bekämpa ogräs. Det bidrar till att man i ekologiska odlingar inte behöver använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

Varierad växtföljd på KRAV-märkta gårdar

För att hålla tillbaka ogräs och minska på växtsjukdomar kan man variera växtföljden i odlingarna. Varierad växtföljd är en viktig förebyggande åtgärd i KRAV-certifierad odling. Med den kan KRAV-bonden minska mängden ogräs och förhindra att sporer, bakterier och skadeinsekter påverkar jorden och odlingen negativt. Det går till så att man byter typ av gröda som odlas på en åker från ett år till ett annat. Vissa grönsaker, som kål, är till exempel särskilt känsliga när det gäller att dra till sig smitta i jorden och är viktiga att rotera. Andra grönsaker hjälper varandra att hålla skadeinsekter borta, som morötter och lök, och är därför bra att odla efter varandra i växtföljden. Samma sak med potatis och bondbönor.

Eftersom KRAV-bonden inte använder konstgödsel, blir varierad växtföljd även ett sätt att bygga upp mullhalt och bördighet i jorden. Då läggs växter som ärter, bönor, klöver (baljväxter) in i växtföljden. De har bakterier på sina rötter som fångar luftens kväve och omvandlar det till näring som odlade växter kan dra nytta av. Växtresterna plöjs sedan ner i jorden.

Bönor har bakterier på sina rötter som fångar luftens kväve och omvandlar det till näring som odlade växter kan dra nytta av.

Även åkrar där klöver och gräs odlas (vallar) är viktiga i KRAV-bondens växtföljd, eftersom de både håller tillbaka ogräs, minskar växtsjukdomar och är den gröda som i vårt klimat mest bidrar till att öka mullhalt och bördighet i jorden. Alla KRAV-bönder, även de som inte har djur ska ha vall eller gröngödslingsgröda i sin växtföljd. Gröngödslingsgrödan skördas inte till foder eller livsmedel utan används som gödsel.

När det gäller spannmål kan varierad växtföljd innebära att man bryter av en höstveteodling med odling av oljeväxter, ärter och vall. Men växtföljden för spannmål kan omfatta en period på upp till tio år, och då ingår vall och/eller gröngödsling samt till exempel höstgrödor som vete och höstraps, baljväxter (åkerbönor, bönor, ärtor) och vårgrödor som till exempel havre.

Det viktiga kretsloppet

Grunden för ekologiskt jordbruk är att cirkulera näringsämnen i ett kretslopp mellan djur och odling. Genom att gödsla med stallgödsel blir jorden bördig och kan ge näring åt de grödor som odlas. En del av grödorna blir mat till oss, andra blir foder till djuren, och sedan ger djurens gödsel åter näring till jorden – i ett ständigt kretslopp. Därför har djuren en viktig roll i det KRAV-certifierade jordbruket.

Bekämpar ogräs och sjukdomar med andra metoder

En god växtföljd och friskt utsäde är grunden för att hålla ogräs, skadeinsekter och växtsjukdomar i schack. Men vissa kemiska preparat som inte är naturfrämmande och vissa biologiska preparat får användas mot skadeinsekter, men bara när det finns ett direkt hot mot grödan. Mot ogräsbekämpning finns dock inga godkända preparat. Då använder KRAV-bonden förutom en bra växtföljd i stället mekaniska metoder som plöjning, harvning, radhackning eller rensning för hand. Dessutom är värme och elektricitet, till exempel flamning med gasollåga, tillåten.

I fruktodlingar kan odlaren bekämpa skadeinsekter genom att ha marktäckande grödor mellan raderna eller sätta upp fågelholkar för att locka fåglar som äter upp skadeinsekterna.

Skyddas från föroreningar

Den KRAV-certifierade odlingen skyddas från föroreningar, till exempel från vägtrafik. Även om blyhalten i bensinen har sjunkit kraftigt sedan 1970-talet, så är det översta markskiktet nära vägar med mycket trafik förorenat och har förhöjda halter av olika tungmetaller. Därför odlas KRAV-märkta livsmedelsgrödor minst 25 meter från starkt trafikerade vägar.

KRAV-certifierade odlingar ska också skyddas mot besprutning med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel från närliggande konventionella odlingar. Den som sprider bekämpningsmedel är skyldig att hålla ett sådant skyddsavstånd så att inte ekologisk odling riskerar att förorenas.

Även växthusodlare måste följa samma regler som de som odlar på friland: inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det finns också krav på vilken jord som får användas. Dessutom måste 80 procent av energin som används i växthus vara förnybar eller spillvärme.

KRAV-märkt växthusodling

Oavsett om det handlar om KRAV-certifierad odling i växthus eller på friland, gäller i princip samma regler. Växterna ska odlas i riktig jord, och växthusodlaren ska arbeta förebyggande och använda biologiska metoder för bekämpning av skadedjur. Det finns till exempel nyttodjur som rovkvalster att köpa, som kan äta upp skadegörarna. Även konventionella växthusodlare använder biologiska metoder, men de använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

Minst 80 procent av energin som används i KRAV-certifierade växthus ska komma från förnybar energi eller spillvärme och uppvärmda växthus ska vara väl isolerade. Samma regler gäller för importerade produkter som har odlats i växthus.

 Tågerups Trädgård odlar KRAV-märkta kryddor från Sverige.