Lammproduktion

Frågor och svar

Hur ska jag rapportera beräkningen av klimatpåverkan till KRAV?

Svar
 • Minskad klimatpåverkan från samhällets alla sektorer är mycket viktigt och KRAV arbetar långsiktigt för att alla livsmedel ska vara hållbart producerade utan att bidra till den globala uppvärmningen. KRAV har redan idag omfattande regler som relaterar till minskad klimatpåverkan, bland annat att hela verksamheten att ska använda förnybar el.
 • För två år sedan införde KRAV en ny regel som handlar om klimatrådgivning och klimatrapportering för lantbruk med minst 200 ha jordbruksmark. Syftet var att med hjälp av data lära oss mer om hur KRAV-certifierade lantbruk kan minska klimatpåverkan ytterligare. I dag finns till viss del data från andra aktörer i livsmedelssektorn, vilka KRAV kommer samarbeta med. Vi behöver mer tid för att hitta lösningar för hur rapporteringen av klimatdata till oss ska göras. Därför skjuter vi fram kravet på rapportering, och kommer att informera dig som är berörd i god tid innan du ska rapportera.
 • Vi behåller kravet på klimatrådgivning, som ska genomföras senast 31 december 2023. Du som har minst 200 ha jordbruksmark som är KRAV-certifierad eller under omställning ska genomföra Greppa Näringens ”klimatkollen” eller ingå i Arlas klimatarbete under året. Har du gjort ”klimatkollen” 2017 eller senare behöver du inte göra om den. Läs hela den ändrade regeltexten här. 

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Hur ser kraven på avmaskning ut?

Svar
 • Rutinmässig avmaskning är inte tillåten.
 • För att undvika parasitsmitta krävs en medveten betesstrategi och större betesarealer än i konventionell produktion.

Se regel: 5.1.11.10

Hur ser kraven på foder ut?

Svar
 • Allt foder ska vara KRAV-godkänt.
 • Du ska ge djuren fri tillgång till grovfoder och en begränsad kraftfodergiva, högst 30 procent till slaktdjur och unga djur (K).
 • Minst 75 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.
 • För mjölkande djur gäller dock 60 procents självförsörjningsgrad.

Se regel: 5.3.5.1, 5.1.9.7

Hur ser kraven på utevistelse ut?

Svar
 • Du ska ordna så att dina får och getter är ute på betesmark, dygnet runt under betesperioden. (EU).
 • Under stallperioden ska fåren kunna vara ute minst en del av dagen.
 • Du får hålla dem helt inne under vintern bara om stallet släpper in mycket ljus, frisk luft och har extra stora ytor.
 • Djuren ska ha ett bete som ger dem minst 50% av det dagliga intaget av foder räknat som torrsubstans.

Se regel: 5.3.3.4, 5.3.4.4

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se

Hur stort måste stallet vara?

Svar
 • Djuren ska ges större ytor än djurskyddslagen kräver.

Se regel: 5.3.4.1