Äggproduktion

Frågor och svar

Hur ska jag rapportera beräkningen av klimatpåverkan till KRAV?

Svar
 • Minskad klimatpåverkan från samhällets alla sektorer är mycket viktigt och KRAV arbetar långsiktigt för att alla livsmedel ska vara hållbart producerade utan att bidra till den globala uppvärmningen. KRAV har redan idag omfattande regler som relaterar till minskad klimatpåverkan, bland annat att hela verksamheten ska använda förnybar el.
 • För två år sedan införde KRAV en ny regel som handlar om klimatrådgivning och klimatrapportering för lantbruk med minst 200 ha jordbruksmark varav minst 50 ha är åkermark. Syftet var att med hjälp av data lära oss mer om hur KRAV-certifierade lantbruk kan minska klimatpåverkan ytterligare. I dag finns till viss del data från andra aktörer i livsmedelssektorn, vilka KRAV kommer samarbeta med. Vi behöver mer tid för att hitta lösningar för hur rapporteringen av klimatdata till oss ska göras. Därför skjuter vi fram kravet på rapportering, och kommer att informera dig som är berörd i god tid innan du ska rapportera.
 • Du ska ta del av rådgivning om och beräkna din klimatpåverkan för att minska den. Beräkningarna ska du göra genom Greppa Näringens Klimatkollen, genom att ingå i Arlas klimatarbete eller genom annan rådgivning och beräkning som är godkänd av KRAV. Rådgivningen ska vara genomförd senast 31 december 2023, eller senast två år efter att du var ny i certifieringen.

Hur lång måste nattvilan vara?

Svar
 • Alla fjäderfän ska ges minst 8 timmars nattvila, utan artificiellt ljus.

Hur länge måste stallet vara öppet för utevistelse?

Svar
 • Under minst fyra sammanhängande månader mellan maj och september ska stallet vara öppet större delen av dygnet.
 • Värphönsen ska kunna vistas utomhus en del av dagen från tidig vår till sen höst och minst en tredjedel av sitt liv.

Hur många värphöns får det maximalt finnas per m2?

Svar
 • Du får ha högst 6 hönor per m2.

Hur ser kraven på foder ut?

Svar
 • Foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat, men max 5 procent proteinfoder får vara konventionellt.
 • Du får ge max 10 procent konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, exempelvis fiskmjöl.
 • Hönsen ska ha fri tillgång till grovfoder.
 • Du ska odla minst 50 procent av fodret själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.
 • Om du bor i Norrland, skogs- eller mellanbygd kan en lägre självförsörjningsgrad accepteras efter bedömning av ditt certifieringsorgan.
 • Undantaget ovan gäller också om du har specialodlingar, till exempel grönsaksodling.

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se

Hur ser kraven på utevistelse ut?

Svar
 • Varje höna ska ha tillgång till minst 4 m2 rastgårdsyta.
 • Det ska finnas träd, buskar eller andra anordningar där djuren kan söka skydd och få trygghet.
 • Du ska aktivt verka för att värphönsen utnyttjar en så stor del av rastgården som möjligt genom att erbjuda en stimulerande och intressant miljö.
 • Djuren ska kunna beta och få rikliga tillfällen för sysselsättning.

Inom vilket avstånd måste rastgården finnas?

Svar
 • Rastgården ska finnas inom högst 150 meters avstånd från närmaste utgångshål i stallet.
 • För stallar som var KRAV-certifierade innan 1 januari 2016 gäller 250 meter.

Måste det finnas dagsljusinsläpp?

Svar
 • Ja, i hela stallet.

När ska en unghöna ha tillgång till utevistelse?

Svar
 • Unghöns ska ges tillgång till utevistelse så snart som möjligt, och senast 4 veckor efter insättning.

Vilka andra krav finns det på betet?

Svar
 • På betet ska det finnas träd, buskar eller andra skydd.
 • Du ska aktivt verka för att värphönsen utnyttjar en så stor del av rastgården som möjligt, genom att erbjuda en stimulerande och intressant miljö.