Det här vill KRAV

KRAV ska vara det självklara valet för alla som vill producera och konsumera hållbar mat. För KRAV-märkt mat är den mest hållbara, det är mat som kan tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  

hero_atbattre4

förändra världen med dina matval 

Hoten mot den biologiska mångfalden och de ökande klimatproblemen är två av vår tids ödesfrågor, och de kräver stora insatser och kloka, kraftfulla beslut av politiker och andra beslutsfattare. Men vi kan alla delta i detta arbete och dra åt rätt håll genom små enkla val i vår vardag.  

Genom att välja hållbart producerad KRAV-märkt mat kan vi var och en bidra till renare miljö, mindre klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald. Ju fler som väljer KRAV-märkt ekologisk mat, desto fler bönder och livsmedelsförädlare kommer att ställa om till KRAV-certifierad produktion.  

När det blir fler ekologiska KRAV-anslutna djurbönder, växtodlare, biodlare, livsmedelsförädlare, restauranger och så vidare, betyder det renare luft och vatten, bördigare jordar, fler betande djur utomhus, inget behov av klimatskadlig konstgödsel och av naturfrämmade bekämpningsmedel, och mindre giftiga bekämpningsmedelsrester i vår mat. Detta strävar KRAV efter! 

Välj gärna Närproducerat & KRAV-märkt

Grundtanken i KRAV-certifierad odling är att växtnäring ska cirkulera mellan djur och odlingar. Därför används inte konstgödsel, utan i stället djurgödsel eller annan organisk gödsel. Den KRAV-märkta maten produceras även utan naturfrämmande bekämpningsmedel. Detta bidrar tillsammans till mer biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, bättre djurvälfärd och bättre arbetsvillkor.  

Många av de KRAV-märkta produkterna är producerade och odlade i Sverige. Det bidrar till färre kemiska bekämpningsmedel i vår miljö och dessutom till att vi ökar Sveriges självförsörjning. Vi önskar därför att så många som möjligt väljer närproducerad och KRAV-märkt mat – nu och i framtiden. 

Samtidigt finns det KRAV-märkta produkter som importeras till Sverige, en del av dem exotiska och omöjliga att odla i Sverige. Även om transporterna av dessa livsmedel till Sverige ibland kan vara långa, så har även produktionen av livsmedel stor påverkan på klimat och miljö. Därför är det viktigt att ta hänsyn till hur maten har producerats, oavsett var det har skett.  

KRAV-märket ska Skapa förtroende

KRAVs regler utgår från EU:s förordning för ekologisk produktion, som anger hur ordet ”ekologisk” får användas inom EU. Därutöver är KRAVs regler tuffare inom flera områden, och grundar sig på forskning för att nå en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Det handlar om att upprätthålla och förbättra markens, växternas, djurens och människans hälsa, och att skapa regler som drar gränser mot ämnen som skadar miljö, klimat och människor.  

På så sätt vill KRAV skapa förtroende för mat med KRAV-märket. Märket bekräftar att man får det man betalar för. Det sitter på mat som produceras med omtanke om djur och natur, och är den mest kontrollerade maten. Den som går in en matbutik ska veta att KRAV-märket är allt man behöver leta efter för att göra ett hållbart val. Så vill vi att det ska vara även i fortsättningen. 

Ekologiskt jordbruk är det normala

Den planet vi lämnar efter oss till kommande generationer ska ha stor biologisk mångfald. Vi vill att matproduktionen då ska vila på ett naturligt kretslopp av näringsämnen mellan stad och land, där fabriker för produktion av naturfrämmande giftiga bekämpningsmedel och klimatskadlig konstgödsel inte längre behövs. Dit ska vi sträva och dit kan vi nå genom att väl förvalta arvet efter de engagerade lantbrukare som på 1980-talet gick samman och startade föreningen KRAV för märkning av ekologiskt producerade livsmedel.  

I dag ökar användningen av kemikalier och konstgödsel i jordbruket, både i Sverige och runtom i världen. Ur ett historiskt perspektiv är den användningen ett nytt påfund efter kemiindustrins framväxt vid 1900-talets början, sprungen ur en önskan att kunna maximera skördar och odla helt utan djur.  

Det kemiintensiva jordbruket kom efterhand att kallas för ”konventionellt”, och länge tänkte man inte på hur kemikalier och konstgödsel påverkade jordar, luft, vatten och klimat. Men sedan kom forskningen i fatt, och numera vet vi allt mer om den negativa påverkan som naturfrämmande kemikalier har på biologisk mångfald, klimat och människor.  

Det KRAV-ekologiska jordbruket är det mest normala. Det bedrivs utan naturfrämmande bekämpningsmedel, med hjälp av moderna, rationella metoder och tekniker och är det jordbruk världen behöver inför framtiden.  

KRAVs Visioner för en hållbar planet

Det KRAV-ekologiska jordbruket har kommit en bra bit på väg, men siktar mot ännu högre hållbarhet. Därför har KRAV formulerat visionära målbilder inom fyra centrala områden: biologisk mångfald, klimat, djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. Hit vill vi nå! 

  • Klimatvision: Livsmedelsproduktionen ger hållbart producerade livsmedel utan att bidra till den globala uppvärmningen.  
  • Biologisk mångfaldsvision: Den biologiska mångfalden i lantbruket ökar. Den gynnas på gården såväl som i den omgivande miljön, både ovan och i jorden.  
  • Djurvälfärdsvision: Samtliga djurslag får utlopp för sina naturliga beteenden och behov genom hela livet, och lantbrukets raser är sunda och robusta.  
  • Bättre arbetsvillkorsvision: Mänskliga rättigheter och bra arbetsvillkor gäller för alla som arbetar i hela livsmedelskedjan  

KRAV har också angivit tidpunkter då ett antal delmål på väg mot de visionära målbilderna ska vara uppfyllda. Det är konkreta mål som KRAV arbetar mot, men som är tänkta för alla typer av livsmedelsproduktion. 

Läs mer om KRAVs visionära målbilder och konkreta delmål