Kycklingproduktion

Frågor och svar

Hur ska rastgårdarna vara utformade?

Svar
 • Rastgårdarna ska huvudsakligen vara beväxta och ha olika sorters växtlighet samt ge kycklingarna både foder och sysselsättning.
 • Rastgårdarna ska innehålla träd, buskar eller andra anordningar där djuren kan söka skydd och få trygghet.
 • Rastgården ska finnas inom högst 150 meters avstånd från närmaste utgångshål i stallet.

Hur ska jag rapportera beräkningen av klimatpåverkan till KRAV?

Svar
 • Minskad klimatpåverkan från samhällets alla sektorer är mycket viktigt och KRAV arbetar långsiktigt för att alla livsmedel ska vara hållbart producerade utan att bidra till den globala uppvärmningen. KRAV har redan idag omfattande regler som relaterar till minskad klimatpåverkan, bland annat att hela verksamheten ska använda förnybar el.
 • För två år sedan införde KRAV en ny regel som handlar om klimatrådgivning och klimatrapportering för lantbruk med minst 200 ha jordbruksmark varav minst 50 ha är åkermark. Syftet var att med hjälp av data lära oss mer om hur KRAV-certifierade lantbruk kan minska klimatpåverkan ytterligare. I dag finns till viss del data från andra aktörer i livsmedelssektorn, vilka KRAV kommer samarbeta med. Vi behöver mer tid för att hitta lösningar för hur rapporteringen av klimatdata till oss ska göras. Därför skjuter vi fram kravet på rapportering, och kommer att informera dig som är berörd i god tid innan du ska rapportera.
 • Du ska ta del av rådgivning om och beräkna din klimatpåverkan för att minska den. Beräkningarna ska du göra genom Greppa Näringens Klimatkollen, genom att ingå i Arlas klimatarbete eller genom annan rådgivning och beräkning som är godkänd av KRAV. Rådgivningen ska vara genomförd senast 31 december 2023, eller senast två år efter att du var ny i certifieringen.

Hur ser kraven ut på betet?

Svar
 • Kycklingarna kunna vistas ute i en bevuxen rastfålla eller på bevuxen betesmark som ger dem både foder och rikliga tillfällen till sysselsättning.

Hur ser kraven ut på fodret?

Svar
 • Foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat, men max 5 procent proteinfoder får vara konventionellt.
 • Du får ge max 10 procent konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, exempelvis fiskmjöl.
 • Du ska själv eller i samarbete med en eller flera andra KRAV-certifierade gårdar odla foder som motsvarar minst 50 procent av kycklingarnas foderförbrukning.
 • Om du bor i Norrland, skogs- eller mellanbygd kan en lägre självförsörjningsgrad accepteras efter bedömning av ditt certifieringsorgan
 • Undantaget ovan gäller också om du har specialodlingar, till exempel grönsaksodling.

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se

Hur stort utrymme måste kycklingarna minst ha?

Svar
 • Djurtätheten inomhus får vara högst 20 kg levandevikt per m2.
 • Varje kyckling ska ha tillgång till minst 4m2 i rastgård.

Utevistelse och rastgård?

Svar
 • Under minst fyra sammanhängande månader mellan maj och september ska stallet vara öppet större delen av dygnet.
 • Slaktkycklingarna ska kunna vistas utomhus en del av dagen från tidig vår till sen höst och minst en tredjedel av sitt liv. Slaktkyckling får hållas utan rastgård upp till en månads ålder.
 • Du ska arbeta för att slaktkycklingarna ska utnyttja en så stor del av rastgården som möjligt genom att erbjuda en stimulerande miljö.