Kycklingproduktion

Frågor och svar

Hur ska rastgårdarna vara utformade?

Svar
 • Rastgårdarna ska huvudsakligen vara beväxta och ha olika sorters växtlighet samt ge kycklingarna både foder och sysselsättning.
 • Rastgårdarna ska innehålla träd, buskar eller andra anordningar där djuren kan söka skydd och få trygghet.
 • Rastgården ska finnas inom högst 150 meters avstånd från närmaste utgångshål i stallet.

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Hur ser kraven ut på betet?

Svar
 • Kycklingarna kunna vistas ute i en bevuxen rastfålla eller på bevuxen betesmark som ger dem både foder och rikliga tillfällen till sysselsättning.

Hur ser kraven ut på fodret?

Svar
 • Foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat, men max 5 procent proteinfoder får vara konventionellt.
 • Du får ge max 10 procent konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, exempelvis fiskmjöl.
 • Du ska själv eller i samarbete med en eller flera andra KRAV-certifierade gårdar odla foder som motsvarar minst 50 procent av kycklingarnas foderförbrukning.
 • Om du bor i Norrland, skogs- eller mellanbygd kan en lägre självförsörjningsgrad accepteras efter bedömning av ditt certifieringsorgan
 • Undantaget ovan gäller också om du har specialodlingar, till exempel grönsaksodling.

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se

Hur stort utrymme måste kycklingarna minst ha?

Svar
 • Djurtätheten inomhus får vara högst 20 kg levandevikt per m2.
 • Varje kyckling ska ha tillgång till minst 4m2 i rastgård.

Utevistelse och rastgård?

Svar
 • Under minst fyra sammanhängande månader mellan maj och september ska stallet vara öppet större delen av dygnet.
 • Slaktkycklingarna ska kunna vistas utomhus en del av dagen från tidig vår till sen höst och minst en tredjedel av sitt liv. Slaktkyckling får hållas utan rastgård upp till en månads ålder.
 • Du ska arbeta för att slaktkycklingarna ska utnyttja en så stor del av rastgården som möjligt genom att erbjuda en stimulerande miljö.