Regelprocessen

Genom KRAVs regelprocess förankras reglerna hos såväl KRAV-certifierade företag som hos konsumenter och andra intressenter. Målet är att reglerna som ska följa lagstiftningen även ska leva upp till att vara välförankrade och användarvänliga och följa den ekologiska produktionens grundprinciper.

Regelprocessens olika steg

1

INFLÖDE

Alla kan lämna synpunkter när som helst på KRAVs regler. De registreras i inflödet. Även nya rön från forskningen ingår i inflödet så det går att pröva om befintliga regler och förslag på nya regler verkligen ger exempelvis hållbarhetsnytta.

2

FÖRSTUDIE

I förstudien ska KRAV i ett tidigt skede undersöka behovet av en regelutveckling bland annat utifrån om den ger hållbarhetsnytta och affärsnytta. Redan i förstudien är det därför viktigt att de som berörs av regeln kommer till tals. Förstudien är ett viktigt underlag när styrelsen sedan fattar beslut om en kommande översyn.

------------------------------------------------------

REGELÖVERSYN

Steg 3-8 i regelprocessen ingår i en regelöversyn (skuggat i bilden ovan). Regelkommittén, som utses av KRAVs styrelse, är ansvarig för att regelöversynerna genomförs enligt processen och når de syften och mål som styrelsen antagit för varje översyn. Regelkommittén gör rekommendationer till styrelsen om beslut i regelärenden. Det gör också KRAVs ledningsgrupp. 

3

UTVECKLA REGLER

KRAV utvecklar tillsammans med referenspersoner förslag till nya eller ändrade regler.

4

PRAKTISKT TEST

I det praktiska testet får företag och certifieringsorgan pröva om förslaget på de nya eller ändrade reglerna fungerar i praktiken.

5

UTVÄRDERING TEST

Testen utvärderas.

6

REMISS

Normalt kommer det vara en remiss i slutet av regelprocessen. Vid större förändringar kan två remisser behövas. Remisserna ligger öppet så att vem som helst kan svara på dem.

7

SLUTGILTIGA REGLER

Reglerna skrivs klart utifrån remissvaren och styrelsen fattar beslut om hur de slutgiltiga reglerna ska se ut.

8

IMPLEMENTERING

De KRAV-certifierade företagen informeras om de nya reglerna.

Därmed är själva regelöversynen klar.

———————————

9

LANSERING

KRAV berättar om reglerna för allmänheten och reglerna publiceras på KRAVs webb. Här görs även insatser för att informera konsumenter om mervärdet med KRAV-märkta produkter.

10

UTVÄRDERING

Sist görs en utvärdering för att se om reglerna verkligen är användarvänliga och ger miljö- och hållbarhetsnytta. Detta görs 1-3 år efter att reglerna trätt i kraft.