Regelpolicy

KRAVs regelpolicy antogs av styrelsen i mars 2019.

hero_gurka

Syfte

Policyn ska vara en övergripande vägledning för KRAVs ambition och kvalitetsnivå samt bidra till strategin genom det regelverk som KRAV äger och utvecklar.

Ansvar

Regelpolicyn fastställs av KRAVs styrelse. Vd ansvarar för att policyn tillämpas i regelarbetet. I vd:s ansvar ingår att ta tillvara de synpunkter på regelpolicyn som kommer till KRAV från såväl interna som externa intressenter.

Övergripande utgångspunkter för utveckling av KRAVs regelverk

Regelpolicyn ska säkerställa att KRAV utvecklar ett regelverk som bidrar till att uppnå KRAVs vision, KRAVs strategi samt de visionära målbilderna inom de utpekande område Klimat, Djurväldfärd, Biologisk Mångfald och Bättre Arbetsvillkor.

KRAVs strategi lyder:

KRAV ska vara det självklara valet för konsumenter och aktörer i hela livsmedelskedjan som vill konsumera och producera livsmedel på ett mer hållbart sätt. Det gör KRAV genom att vara en ekologisk hållbarhetsmärkning med ett starkt varumärke som förenklar och vägleder.

För att öka efterfrågan på KRAV-märkt ska KRAV:

 • prioritera den kommunikation, politiska påverkan, regelutveckling, de samarbeten och kundsegment som ger störst effekt
 • öka konsumentens betalningsvilja
 • ha regler som går längre än EU-förordningen inom områdena klimat, biologisk mångfald, djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. Reglerna ska vara användarvänliga och skapa hållbarhets- och kundnytta.
 • löpande och långsiktigt arbeta med EU-förordningen för ekologisk produktion så att den underlättar för KRAVs kunder.

Styrande för utveckling av KRAVs regelverk*

KRAVs regelverk:

 • ska bidra till FNs globala hållbarhetsmål. (Sustainable Development Goals)
 • ska baseras på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. Regelverket ska utvärderas kontinuerligt och ta hänsyn till ny kunskap och teknik.
 • ska utgå ifrån KRAVs definition av ”hållbar” livsmedelsproduktion**.
 • ska, avseende ekologisk produktion*** – uppfylla Förordning (EU) 2018/848.
 • ska, avseende ekologisk produktion*** – addera mervärden utöver EU-förordningen om ekologisk produktion som KRAVs medlemmar, kunder och konsumenter anser vara viktiga. KRAV kan gå längre i sitt regelverk särskilt inom utpekade områden så som Klimat, Djurvälfärd, Biologisk Mångfald och Bättre Arbetsvillkor.
 • ska tas fram enligt beslutad Regelprocess, som ska säkerställa att Regelverket blir välförankrat och användarvänligt
 • ska utvecklas på ett sätt som är baserat på kriterierna i ISEALs Code of Good Conduct for Setting Social and Environmental Standards.
 • ska tydligt visa på vilka delar som är enligt EU:s förordning för ekologisk produktion, KRAVs egna regler respektive lagstadgat i svensk lagstiftning.
 • ska inkludera sådan svensk lagstiftning i texten som anses extra viktig att kontrollera för att säkerställa KRAVs förtroende.
 • kan vara annorlunda för produktion utanför Sverige jämfört med direktcertifierad produktion på grund av andra naturliga förutsättningar, annan tradition eller av praktiska skäl. Väsentliga delar av de regler som gäller för direktcertifierad produktion måste dock uppfyllas. Det innebär att större ändringar i regler för direktcertifierad produktion ska leda till att motsvarande ändringar övervägs avseende reglerna för produktion utanför Sverige.
 • kan godkänna att andra erkända certifieringssystem och leverantörsgranskningar används som verifiering av regeluppfyllnad, förutsatt att arbetssättet är transparent.
 • ska vara acceptansbedömt av Swedac.

*KRAVs regelverk kan omfatta både regler och kriterier som på bästa sätt bidrar till god hållbarhets- och affärsnytta.

 

**definition av Hållbart enligt KRAV:

De ekologiska grundprinciperna och försiktighetsprincipen ligger till grund för all bedömning. Följande områden är viktiga för en hållbar livsmedelsproduktion:

 • inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel
 • socialt ansvar
 • god djurvälfärd
 • biologisk mångfald
 • resurseffektivitet
 • effektiv färskvattenanvändning
 • kretslopp av näringsämnen
 • begränsad klimatpåverkan

 

***Ekologisk produktion – IFOAMs fyra principer: hälsa, ekologi, försiktighet och rättvisa
Ekologiskt jordbruk:
 • ska upprätthålla och förbättra markens, växternas, djurens och människans hälsa som en odelbar helhet
 • ska grunda sig på levande ekosystem och kretslopp, genom att samarbeta med dem, efterlikna dem och hjälpa till att upprätthålla dem.
 • bör hanteras på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt för att bevara hälsa och välbefinnande hos nuvarande och kommande generationer och miljö.
 • bör bygga på relationer som säkerställer rättvisa med avseende på den gemensamma miljön och livsmöjligheter.

Uppdaterad version beslutad på KRAVs styrelsemöte 13 februari 2023