Regelpolicy

KRAVs regelpolicy antogs av styrelsen i mars 2019.

Syfte

Policyn ska vara en övergripande vägledning för KRAVs ambition och kvalitetsnivå samt bidra till strategin genom det regelverk som KRAV äger och utvecklar.

Ansvar

Regelpolicyn fastställs av KRAVs styrelse. Vd ansvarar för att policyn tillämpas i regelarbetet. I vd:s ansvar ingår att ta tillvara de synpunkter på regelpolicyn som kommer till KRAV från såväl interna som externa intressenter.

Övergripande utgångspunkter för utveckling av KRAVs regelverk

Regelpolicyn ska säkerställa att KRAV utvecklar ett regelverk som bidrar till att uppnå KRAVs vision samt KRAVs strategi.

– KRAVs vision är att all produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

– KRAVs strategi är att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samt underlätta för aktörer i hela livsmedelskedjan och konsumenter att agera ansvarsfullt. Detta ska KRAV göra genom att bland annat utveckla användarvänliga verktyg och regler som ger betydande hållbarhetsnytta vid produktion och konsumtion av livsmedel.

Styrande för utveckling av KRAVs regelverk*

KRAVs regelverk:
– ska bidra till FNs globala hållbarhetsmål. (Sustainable Development Goals)

– ska baseras på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. Regelverket ska utvärderas kontinuerligt och ta hänsyn till ny kunskap och teknik.

– ska utgå ifrån KRAVs definition av ”hållbar” livsmedelsproduktion**.

– ska, avseende ekologisk produktion*** – uppfylla Rådets Förordning (EG) nr 834/2007 med tilläggsförordningar i alla områden där förordningen är tillämplig, och från och med 1 januari 2022 förordning (EU) 2018/848.

– ska, avseende ekologisk produktion*** – addera mervärden utöver EU-förordningen om ekologisk produktion som KRAVs medlemmar, kunder och konsumenter anser vara viktiga för att driva utvecklingen av ekologiskt. Särskilt fokus på:

  • en bättre djurvälfärd
  • en minskad miljö- och klimatpåverkan från primärproduktion och förädling och annan produktion, beredning och hantering
  • goda sociala villkor för de människor som verkar i primärproduktion och förädling och annan produktion, beredning och hantering
  • minskad exponering av främmande ämnen som kan påverka människor och miljö.

– ska tas fram enligt beslutad Regelprocess, som ska säkerställa att Regelverket blir välförankrat och användarvänligt

– ska utvecklas på ett sätt som är baserat på kriterierna i ISEALs Code of Good Conduct for Setting Social and Environmental Standards.

– ska tydligt visa på vilka delar som är enligt EU:s förordning för ekologisk produktion, KRAVs egna regler respektive lagstadgat.

– ska inkludera sådan lagstiftning i texten som anses extra viktiga att kontrollera för att säkerställa KRAVs förtroende.

– kan vara annorlunda för produktion utanför Sverige jämfört med direktcertifierad produktion på grund av andra naturliga förutsättningar, annan tradition eller av praktiska skäl. Väsentliga delar av de regler som gäller för direktcertifierad produktion måste dock uppfyllas. Det innebär att större ändringar i regler för direktcertifierad produktion ska leda till att motsvarande ändringar övervägs avseende reglerna för produktion utanför Sverige.

– kan godkänna andra erkända certifieringssystem och leverantörsgranskningar förutsatt att arbetssättet är transparent

– ska vara godkänt av Swedac.

*KRAVs regelverk kan omfatta både regler och kriterier som på bästa sätt bidrar till god hållbarhets- och affärsnytta.

**definition av Hållbart

***Ekologisk produktion – IFOAMs fyra principer: hälsa, ekologi, försiktighet och rättvisa

Ekologiskt jordbruk:
– ska upprätthålla och förbättra markens, växternas, djurens och människans hälsa som en odelbar helhet

– ska grunda sig på levande ekosystem och kretslopp, genom att samarbeta med dem, efterlikna dem och hjälpa till att upprätthålla dem.

– bör hanteras på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt för att bevara hälsa och välbefinnande hos nuvarande och kommande generationer och miljö.

– bör bygga på relationer som säkerställer rättvisa med avseende på den gemensamma miljön och livsmöjligheter.

Beslutad på KRAVs styrelsemöte 27 mars 2019