Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicyn är ett styrande dokument till stöd för KRAVs ledning och medarbetare. Den är ett komplement till KRAVs stadgar och fastställs av KRAVs styrelse. Vd ansvarar för att policyn tillämpas i den dagliga verksamheten.

Syfte med policyn

– Vara ett styrande dokument för KRAV som stöd för ledningen och medarbetare i den dagliga verksamheten.
– Vara ett komplement till stadgarna, arbetsordning för styrelsen och VD-instruktionen.

Ansvar

Policyn fastställs av KRAVs styrelse. VD ansvarar för att policyn tillämpas i verksamheten.

Vision och strategi som utgångspunkt

Verksamhetspolicyn ska säkerställa att KRAVs verksamhet bidrar till att uppnå KRAVs vision samt KRAVs strategi.
– KRAVs vision är att all produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
– KRAVs strategi är att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samt underlätta för aktörer i hela livsmedelskedjan och konsumenter att agera ansvarsfullt. Detta ska KRAV göra genom att bland annat utveckla användarvänliga verktyg och regler som ger betydande hållbarhetsnytta vid produktion och konsumtion av livsmedel.

KRAVs verksamhetspolicy

 • KRAV drivs utan vinstsyfte. 
 • Årligen säkra en reserv som motsvarar 20 % av intäkterna.
 • KRAV ska utarbeta och utveckla KRAVs Regelverk samt andra relevanta verktyg. För ekologisk produktion ska Regelverket baseras på EUs Förordning om Ekologisk produktion 834/2007, efter 1/ 2022 848/2018. KRAV kan addera mervärden i syfte att driva utvecklingen av mer hållbara livsmedel, exempelvis genom tuffare krav avseende djuromsorg, klimat och socialt ansvar. 
 • KRAV ska säkerställa trovärdig kontroll genom tredjepartsaktörer/certifieringsorgan, som är ackrediterade och alltid har gällande avtal med KRAV. 
 • KRAV erbjuder hållbarhetsmärkning till de företag vars verksamhet eller produkter uppfyller KRAVs gällande Regelverk, är kontrollerade av tredje part samt betalat årlig licensavgift. 
 • KRAV ska vid var tid ha en uppdaterad och relevant prissättning av licensavgiften, beslutad av VD och tydligt kommunicerad på KRAVs hemsida.  
 • KRAV ska verka för att missbruk av KRAVs varumärken inte sker, genom att uppmärksamma aktörer på detta så att de vidtar åtgärder för att upphöra med missbruket. 
 • KRAV ska kommunicera och marknadsföra KRAV, dess Regelverk och nyttan med KRAV så att konsumenter och upphandlare av livsmedel så långt möjligt köper KRAV-märkt och därmed gagnar licenstagarnas affärsnytta. 
 • KRAV ska ha regelbundna kontakter med kunder, medlemmar och andra intressenter för att säkerställa god omvärldsbevakning och dialog med relevanta aktörer. 

KRAV ska också: 

 • Följa och uppfylla relevanta lagar och krav.
 • Årligen utarbeta treåriga verksamhetsplaner inklusive övergripande mål.
 • Ta fram, följa och målsätta relevanta nyckeltal.
 • Ha en stabil ekonomi genom löpande uppföljning, rapportering och analys kring KRAVs intäkts- och kostnadsutveckling. 
 • Säkerställa höga miljö- och hållbarhetskrav vid alla inköp till verksamheten, och i synnerhet livsmedel, samt anlita leverantörer av tjänster och produkter som lever upp till högt ställda miljö- och hållbarhetskrav.  
 • Enbart använda förnybar el och ha god källsortering av avfall från verksamheten. 
 • Säkerställa att medarbetarna så långt möjligt reser på ett miljöanpassat sätt. Det innebär att i första hand prioritera tåg & buss (kollektivtrafik) och beställa miljötaxi ifall taxi krävs. Som absolut sista utväg får medarbetare flyga. 

 

Beslutad på KRAVs styrelsemöte 27 mars 2019. Uppdaterad den 30 mars 2021.