Stadgar

I KRAVs stadgar anges ramarna för den verksamhet som KRAV ska bedriva. Det gäller sådant som ändamålet med föreningens verksamhet, hantering av ekonomiska frågor, regler för medlemskap och om KRAVs beslutsprocess.

hero_odling

§ 1 
Föreningens firma är KRAV ekonomisk förening.

Säte
§ 2 
Föreningens styrelse har sitt säte i Uppsala.

Ändamål
§ 3

KRAVs syfte är att verka för att KRAVs vision uppfylles:

All produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

KRAV ska verka för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

 • driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel,
 • utveckla ett regelverk baserat på IFOAMs principer om ekologisk produktion, men inte begränsat till EU-förordningen för ekologisk produktion
 • säkerställa en trovärdig kontroll av regelverket,
 • erbjuda märkning baserad på regelverket, samt underlätta för konsumenter och aktörer i hela livsmedelskedjan att agera ansvarsfullt.

KRAV kan även tillhandahålla andra tjänster som bidrar till att uppnå föreningens syfte.

För att uppnå sina ändamål får föreningen driva verksamhet genom dotterbolag eller annan form av association.

IFOAMs principer om ekologisk produktion

Ekologiskt jordbruk:

 • ska upprätthålla och förbättra markens, växternas, djurens och människans hälsa som en odelbar helhet
 • ska grunda sig på levande ekosystem och kretslopp, genom att samarbeta med dem, efterlikna dem och hjälpa till att upprätthålla dem.
 • bör hanteras på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt för att bevara hälsa och välbefinnande hos nuvarande och kommande generationer och miljö.
 • bör bygga på relationer som säkerställer rättvisa med avseende på den gemensamma miljön och livsmöjligheter.
 • Antagna av IFOAM General Assembly 2005.

Regler och kriterier
§ 4
Styrelsen fastställer regler och kriterier i KRAVs regelverk efter att synpunkter har inhämtats från medlemmar och andra relevanta intressenter.

Medlemskap 
§ 5

Medlem i föreningen kan vara organisation eller företag, med betydande ställning i sin bransch. Medlem skall stödja KRAVs målsättning.

Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig. Den ställs till föreningens styrelse, som prövar ansökan.

Stämman kan utesluta medlem som ej erlägger fastställd avgift eller motarbetar föreningen.

Insatser och medlemsavgifter
§ 6
Varje medlem skall delta med det antal insatser som gäller för den kategori medlemmen tillhör enligt nedan. Styrelsen fastställer medlems kategoritillhörighet.
Insats lyder på 10 000 kronor.

Kategori 1:
Föreningar för miljöskydd, djurskydd och konsumentintressen samt andra liknande sammanslutningar.

Kategori 2:
Företag med produktion och/eller distribution och/eller försäljning eller förening som är branschorganisation för sådana företag.

Medlemmarna i de olika kategorierna ska delta med insats enligt följande:

Kategori 1: 1 insats
Kategori 2: 3 insatser

Insats betalas vid medlemmens inträde i föreningen. Styrelsen kan dock besluta om uppdelning av betalningen. Dock ska hela insatsen vara erlagd inom tre år från inträdet i föreningen eller från det insatsskyldigheten har ändrats.

Medlem får delta med fler insatser än medlemmen är skyldig att delta med.

Medlem skall varje år betala en medlemsavgift för det kommande räkenskapsåret. Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman och får inte överstiga 1 000 kronor. Utöver medlemsavgiften är medlem skyldig att erlägga den serviceavgift som fastställs av föreningsstämman.

Förlagsinsatser
7 §
1 mom.
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas såväl av medlemmar som andra än medlemmar.

2 mom.
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt 16 § skall föras dit.

3 mom. 
Företrädesrätten gäller framför såväl återbäring som ränta på medlemsinsatskapitalet, oavsett om denna inräknas i årsvinsten eller ej, som ränta på medlemskapitalet och övriga ändamål vartill angivna medel får användas. Utdelningen på förlagsinsatser får såvitt avser företrädesrätten inte överstiga vad som motsvarar Riksbankens fastställda, vid varje tid gällande diskonto med tillägg av högst 10 procentenheter av det nominella beloppet av de vid varje tillfälle hos föreningen under det förflutna räkenskapsåret innestående förlagsinsatserna.

Förekommer förlagsinsatser skall föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt lag (2018:672) om ekonomiska föreningar förslår därtill, utdelning skall utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Beslut får fattas om betalning av sista årets återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

4 mom. 
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet därom fattats.

5 mom. 
Styrelsen äger rätt besluta vem som skall få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs skall i varje särskilt fall iakttagas vid tillämpningen av denna paragraf.

Medlem som uteslutits har inte rätt att få tillbaka sin insats.

 
Uppsägning av medlemskap

§ 8
Medlemmar som önskar lämna föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen. Uppsägningen ska göras senast fyra månader före räkenskapsårets utgång. Medlemskapet upphör vid utgången av räkenskapsåret då uppsägningen gjorts.

Om en medlem utesluts upphör medlemskapet med omedelbar verkan.

Medlem som sagt upp sig har rätt att få tillbaka sin insats inom sex månader efter att medlemskapet upphört. Medlem som uteslutits har inte rätt att få tillbaka sin insats.

Räkenskapsår 
§ 9
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Föreningens organ 
§ 10
Föreningens organ är:

1. Föreningsstämman
2. Valberedningen
3. Styrelsen
4. Verkställande direktören
5. Revisorerna

Föreningsstämman 
§ 11
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före utgången av april. Extra stämma sammankallas då styrelsen finner skäl till det eller om en revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar begär det. Stämma kan genomföras på annan ort inom Sverige än där föreningen har sitt säte.

Kallelse till stämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Den ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och extra stämma.

Kallelse sker genom skriftligt meddelande till medlemmarna. Andra meddelanden än kallelser ska också skriftligen tillställas medlemmarna. Kallelser och andra meddelanden kan skickas via e-post.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen före utgången av februari. Detta kan framföras via e-post.

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. Medlemmarna skall vid föreningsstämman företrädas av ombud. Varje medlem har rätt att sända ett ombud till stämman.

Ombuden ska medföra skriftlig, daterad fullmakt. Fullmaktsformulär utsänds tillsammans med kallelsen till stämman. Till kallelsen ska också fogas en förteckning över föreningens medlemmar vid det senast förflutna årsskiftet.

En organisation (tidigare medlem) som sagt upp sitt medlemskap har inte rätt att delta vid föreningsstämman.

Varje ombud äger rätt att företräda högst tre medlemmar (sin egen organisation och högst två ytterligare medlemmar). Omröstning på stämman sker öppet. Val sker dock genom sluten omröstning, om någon begär det.

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande
2. Anmälan av protokollförare
3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
4. Val av två protokolljusterare
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av verksamheten under föregående år samt årsredovisningen
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut i fråga om
a) fastställande av resultat och balansräkning
b) disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktören
10. Bestämmande av grunderna för ersättning till styrelseledamöter, valberedningens ledamöter och revisorer
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer och suppleanter
15. Val av ledamöter och suppleant samt ordförande i valberedningen
16. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för det
kommande året
17. Framtida utveckling av verksamheten
18. Förslag från styrelsen
19. Stadgeenligt väckta motioner

Valberedning 
§ 12 
Ordinarie föreningsstämma väljer för tiden fram till utgången av nästa ordinarie föreningsstämma en valberedning bestående av tre ledamöter varav en ordförande samt en suppleant.

Styrelse och verkställande direktör 
§ 13
Styrelsen består av ordförande, lägst fem och högst nio andra ledamöter, samt arbetstagarrepresentanter enligt lag. Styrelsens ledamöter, med undantag för arbetstagarrepresentanter, väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie stämma. Styrelsen skall vara sammansatt så att där finns, förutom erfarenhet från styrelsearbete och ledning av värdedriven och affärsdriven verksamhet, även kompetens inom följande områden:

Lantbruket (speciellt det ekologiska lantbruket), handel, distribution, förädling konsumtion, djurvälfärd och miljö.

En styrelseledamot kan bedömas representera flera kompetensområden.

Till styrelseledamot kan, förutom den som kan väljas enligt lag, även väljas den som är verksam i ledande befattning hos medlem eller i företag eller i organisation som är medlem i medlem eller som eljest besitter särskilda kunskaper inom KRAVs verksamhetsområde.

Ordföranden väljs för sig av ordinarie föreningsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie stämma.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen upprättar en arbetsordning för sin verksamhet samt en VD-instruktion.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

Firmateckning 
§ 14 
Styrelsen utser – inom eller utom sig – den eller de personer som äger teckna föreningens firma.

Revisorer
§ 15 
Ordinarie föreningsstämma väljer intill utgången av nästa ordinarie stämma två revisorer och två suppleanter. Om auktoriserat revisionsbolag utsetts till revisor, ska dock suppleant utses endast för den personligen valda revisorn.

Fördelning av överskott mm 
§ 16
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan en eventuell avsättning skett till reservfond enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, av föreningsstämman disponeras enligt följande.

 1. Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt § 7 i dessa stadgar.
  Vad därefter återstår skall
  2. fonderas och/eller
  3. föras i ny räkning och/eller
  4. fördelas till medlemmarna, dock ej till sådan medlem som har sagt upp sig eller uteslutits, i enlighet med de insatser de erlagt och/eller
  5. utdelas som insatsränta på inbetalda medlemsinsatser och/eller
  6. användas för i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 15 kap, angivet innehåll.

Stadgeändring 
§ 17 
Ändring av dessa stadgar sker enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningars bestämmelser om stadgeändring. För ändring av § 3 fordras dock att beslutet biträds av minst 3/4 av de röstande vid det slutliga beslutet.

Föreningens upplösning 
§ 18 
Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats, av de behållna tillgångarna medlemmarna först återfå inbetalda insatser.
Återstående tillgångar anslås enligt stämmans beslut till likartad verksamhet.

§ 19
I övrigt gäller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Enligt beslut på KRAVs årsstämma 25 april 2019.