Förpackningen

Huvudsyftet med en förpackning är att den ska skydda och bevara produkten som finns där inuti. För KRAV-certifierade företag betyder det att de ska välja eller utforma förpackningar så att livsmedlet når konsumenten utan onödiga kvalitetsförsämringar, samtidigt som svinn minimeras i alla led.  

hero_butik

När man köper ett KRAV-märkt livsmedel som är förpackat, så gäller detta: 

  • Förpackningen är så resurseffektiv och miljövänlig som möjligt 
  • Den innehåller inte avsiktligt tillsatt Bisfenol A (BPA)
  • Den innehåller inte PVC eller andra klorbaserade plaster, utom i specificerade undantagsfall 

KRAV-certifierade företag måste också ta itu med de SIN-ämnen som kan finnas i primärförpackningar (den som är närmast produkten): göra en kartläggning och ta fram en avvecklingsplan om SIN-ämnen förekommer (SIN står för Substitute it now = ersätt dem nu. SIN-ämnen ämnen anses vara hälsofarliga.) 

För att förpackningen ska vara så resurs- och klimateffektiv som möjligt, ska KRAV-certifierade företag:

  • Använda en så liten mängd material som möjligt 
  • Utnyttja förnybara förpackningsmaterial när det är möjligt
  • Använda återvunnet material där det är möjligt. 
  • Se till att förpackningen går att återanvända eller återvinna i befintliga system.
  • Se till att förpackningen gynnar energieffektiva transportlösningar.
  • Se till att förpackningen är lätt att tömma och källsortera för konsumenten.