Aktuella remisser

Just nu har vi två aktuella remisser. Läs mer om dem på länkarna nedan.

Kapitel 16.3 och 16.4

Regler för socialt ansvar vid import och införsel från länder som är undantagna

Bra arbetsvillkor och socialt ansvar är en viktig del i utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion. KRAV föreslår därför ändringar i reglerna kring socialt ansvar för att säkra arbetsvillkoren för arbetstagare i de länder som idag är undantagna.

Idag har KRAV regler för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter vid produktion i länder utanför EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan. För dessa länder föreslås inga större förändringar. De nya reglerna handlar om de länder som är undantagna – det vill säga vid import eller införsel då primärproduktionen sker i länder inom EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan. I dessa länder finns arbetstagare med dåliga arbetsvillkor och syftet med regelförslaget är att ge förutsättningar för att upptäcka dåliga arbetsvillkor vid produktionen av KRAV-certifierade produkter i dessa länder. Förslaget till de nya reglerna bygger inte på verifiering med hjälp av sociala certifieringar (eftersom det saknas allmänt utbredda sociala certifieringar i dessa länder), utan innebär att företaget som importerar eller för in produkter som ska KRAV-märkas, ska arbeta systematiskt för att identifiera och minimera risker i leverantörskedjan när det gäller socialt ansvar i leverantörsled

Nu vill vi gärna få dina synpunkter på förslaget för att reglerna ska bli användarvänliga och kunna leda till en mer hållbar produktion. Vi vill ha dina synpunkter senast 2 mars 2021. De nya reglerna kommer att publiceras på vår hemsida under sommaren och börjar gälla från 1 januari 2022.

Ta del av och svara på remissen

Kapitel 12

Regler för tillverkning, hantering och marknadsföring av produktionshjälpmedel

Tillgången och förtroendet för produktionshjälpmedel (gödsel, jord, jordblandningar och jordförbättringsprodukter) i den ekologiska växtodlingen är en viktig del i utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion. KRAV föreslår därför ändringar i de regler som gäller certifieringen av produktionshjälpmedel för att säkra att KRAV-certifierade växtodlare och konsumenter kan känna sig trygga med att använda KRAV-certifierade produktionshjälpmedel och att de certifierade produkterna inte äventyrar växtodlingen.

Syftet med denna regelöversyn är att säkerställa att KRAV-anslutna odlare och konsumenter får tillgång till bland annat växtnäring anpassad till KRAV-certifierad och ekologisk produktion som inte skadar den växtodling som produkterna är avsedda att användas för. Ett annat syfte är att tydliggöra hur KRAV-certifierade produktionshjälpmedel får namnges och marknadsföras för att undvika vilseledande marknadsföring enligt den nya EU-förordningen för ekologisk produktion. Vidare behöver ett uppdaterat regelverk för produktionshjälpmedel skapas som upprätthåller förtroendet för KRAVs namn och varumärken och som är attraktivt för de KRAV-certifierade produktionshjälpmedelsföretagen.

En referensgrupp har varit med och tagit fram remissförslaget som beslutats av KRAVs regelkommitté. Översynen föranleddes av det larm där bekämpningsmedelsrester i växtnäring påverkat odling av tvåhjärtbladiga växter för KRAV-anslutna växthus- och frilandsodlare samt konsumenter. Under arbetets gång har vi tagit in synpunkter från KRAV-anslutna odlare, konsumenter, certifieringsorgan, tillverkare och marknadsförare av produktionshjälpmedel samt gjort enkätundersökningar.

KRAV vill att regler och verktyg ska vara väl förankrade. Remisserna är avgörande för att få fram bra regler. De slutliga reglerna kommer föreläggas KRAVs styrelse i juni 2021 för att sedan träda i kraft 1 januari 2022.

Ta del av och svara på remissen via vår enkät

Tack för att du svarar på enkäten senast den 2 mars 2021!