Vattenbruk

FRÅGOR OCH SVAR

Är slutna recirkulerande produktionsanläggningar förbjudna?

Svar
 • Det är förbjudet med undantag av kläckerier och yngelanläggningar eller för produktion av arter av organismer som används som ekologiskt foder.
 • Däremot kan slutna recirkulerande produktionsanläggningar användas vid odling av alger.

Hur föds fisken upp?

Svar
 • Fisk kan födas upp i olika slags flytande eller nedsänkta inhägnader i hav eller insjöar. De kan även födas upp i dammar med naturlig botten. 

Tillåts syntetiska färgämnen in fiskfoder?

Svar
 • I fiskfoder tillåts inga syntetiska färgämnen.
 • Färgen kommer istället från till exempel räkskal eller alger.

Var får fisk födas upp?

Svar
 • Fisken får bara odlas i områden med god vattengenomströmning, så att ingen syrebrist uppstår på botten under odlingen.
 • Utsläpp från KRAV-certifierad fiskodling får inte minska den biologiska mångfalden eller förorsaka övergödning.

Vilka arter kan odlas?

Svar
 • Arterna kan vara karnivora, herbivora eller omnivora (kött-, växt- eller allätare) i alla stadier.

Vilka övriga krav finns det på djurmiljön?

Svar
 • KRAV-certifierad odlad fisk ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna bilda stim och för att fiskarna inte ska skada varandra.
 • Fiskodlingen ska vara ansluten till hälsokontroll.
 • Tillväxten får inte påskyndas på konstgjord väg när produktionen är ansluten till KRAV-certifiering.

Vilka övriga krav finns det på fiskfoder?

Svar
 • Fiskfoder får inte innehålla genetiskt modifierade organismer (GMO).
 • Syntetiska eller naturfrämmande tillsatser, som till exempel antioxidanten ethoxyqin får inte heller finnas i foder till KRAV-certifierade fiskar.