Grisproduktion

Frågor och svar

Hur ska jag rapportera beräkningen av klimatpåverkan till KRAV?

Svar
 • Minskad klimatpåverkan från samhällets alla sektorer är mycket viktigt och KRAV arbetar långsiktigt för att alla livsmedel ska vara hållbart producerade utan att bidra till den globala uppvärmningen. KRAV har redan idag omfattande regler som relaterar till minskad klimatpåverkan, bland annat att hela verksamheten ska använda förnybar el.
 • För två år sedan införde KRAV en ny regel som handlar om klimatrådgivning och klimatrapportering för lantbruk med minst 200 ha jordbruksmark varav minst 50 ha är åkermark. Syftet var att med hjälp av data lära oss mer om hur KRAV-certifierade lantbruk kan minska klimatpåverkan ytterligare. I dag finns till viss del data från andra aktörer i livsmedelssektorn, vilka KRAV kommer samarbeta med. Vi behöver mer tid för att hitta lösningar för hur rapporteringen av klimatdata till oss ska göras. Därför skjuter vi fram kravet på rapportering, och kommer att informera dig som är berörd i god tid innan du ska rapportera.
 • Du ska ta del av rådgivning om och beräkna din klimatpåverkan för att minska den. Beräkningarna ska du göra genom Greppa Näringens Klimatkollen, genom att ingå i Arlas klimatarbete eller genom annan rådgivning och beräkning som är godkänd av KRAV. Rådgivningen ska vara genomförd senast 31 december 2023, eller senast två år efter att du var ny i certifieringen.

Hur ser beteskraven ut?

Svar
 • Grisarna ska ha tillgång till bete på beväxt mark minst 4 månader under sommarhalvåret. Betet ska ge grisarna både foder och sysselsättning.
 • Den tid på året då grisarna inte hålls på bete ska grisarna ha tillgång till rastgård.

Hur ser kraven på kastrering ut?

Svar
 • Grisarna ska bedövas och ges smärtstillande medel vid kastrering.

Hur ser kraven på stallet ut?

Svar
 • Större ytor krävs jämfört med minimikraven i djurskyddslagstiftningen och alla djur ska ha en hel liggplats.
 • Grisar som hålls inomhus ska ha tillgång till en liggplats med djupströ.
 • Grisarna ska ges rikligt med strö så att de kan böka.

Hur ser kraven på utevistelse ut?

Svar
 • Grisar ska ha tillgång till bete på beväxt mark minst 4 månader under sommarhalvåret.
 • Under resten av året ska grisarna ha tillgång till rastgård utomhus med möjlighet att böka.
 • I samband med grisning får suggorna vara inne utan utevistelse i maximalt 3 veckor.
 • Galtar för avel får hållas i rastgårdar under både betes- och utevistelseperioden.

Hur stor andel av fodret ska odlas själv?

Svar
 • Minst 50 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.
 • Om du bor i Norrland, skogs- eller mellanbygd kan en lägre självförsörjningsgrad accepteras efter bedömning av ditt certifieringsorgan.
 • Undantaget ovan gäller också om du har specialodlingar, till exempel grönsaksodling.

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se

Hur stor andel av fodret måste vara KRAV-certifierat?

Svar
 • Foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat, men max 5 procent proteinfoder får vara konventionellt odlat.
 • Du får ge max 10 procent konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, exempelvis fiskmjöl.

När får man avvänja smågrisarna?

Svar
 • Du får avvänja smågrisarna tidigast när de är 49 dagar gamla. Vid grupphållning i omgångsvis uppfödning får du tidigast avvänja smågrisarna när de är 40 dagar gamla.