Import och Införsel

FRÅGOR OCH SVAR

Hur kan jag KRAV-certifiera mitt företag för import och införsel?

Svar

Jag importerar en EU-ekologisk produkt. Kan den KRAV-certifieras?

Svar
 • Ja, det är möjligt. Ditt företag behöver bli KRAV-certifierat och du behöver även säkerställa att KRAVs tilläggskrav (utöver EU-förordningen för ekologisk produktion) uppfylls. Tilläggskraven beror på vilken sorts produkt du importerar och från vilket land.  

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka en ekologisk vegetabilie som odlats och förädlats i ett annat EU-land?

Svar
 • För alla produkter som är införda från andra EU-länder krävs att du har ett system för leverantörsbedömning som omfattar socialt ansvar. Det samma gäller vegetabilier från EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan.
 • För de flesta vegetabilier från dessa länder finns inga ytterligare tilläggskrav. Undantag är produkter odlade i växthus, groddar, svamp och vildväxande produktion som har specifika tilläggskrav. För produkter från växthus, groddar och svamp finns beslutsträd för att illustrera hur du kan visa hur KRAV tilläggskrav kan dokumenteras. Beslutsträden hittar du här: Växtodlingsprodukter och honung » Kaffe, kakao, sockerrör, kokospalm, oljepalm, soja » Produkter odlade i växthus och svamp 

Se regel: 16.5.1 och avsnitt 16.7

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka en ekologisk vegetabilie som odlats och förädlats i ett annat land, t.ex. Argentina?

Svar
 • Om odlingen sker i andra länder än EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav som innebär att det krävs dokumentation av bra arbetsvillkor. Detta kan visas antingen genom en certifiering för socialt ansvar som KRAV erkänner eller genom en extra kontroll med KRAVs checklistor.
 • Det är generella tilläggskrav som även gäller animaliska produkter från dessa länder.
 • För oljepalm, soja, sockerrör, kaffe, kakao och kokospalm finns dessutom ett tilläggskrav som säger att uppodling eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value) inte är tillåten.

Se regel 16.3.1 samt avsnitt 16.4 och 16.7

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka en ekologisk animalieprodukt?

Svar
 • För alla animalier finns specifika tilläggskrav som ska uppfyllas.
 • Ta först reda på att de kan uppfyllas i den aktuella djurhållningen som du vill importera produkter från. Se avsnitt 16.8 och regel 16.10.2.
 • Om uppfödningen sker i andra länder än EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav som innebär att det krävs dokumentation av bra arbetsvillkor antingen genom en certifiering för socialt ansvar som KRAV erkänner eller genom en extra kontroll med checklista. Se avsnitt 16.4
 • Om uppfödningen sker i länder inom Europeiska unionen, EES-området eller i Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav som innebär att en riskanalys ska genomföras av leverantörerna för att identifiera risker avseende socialt ansvar.  Se regel: 16.3.2 och 16.5. 
 • För att underlätta har KRAV tagit fram beslutsträd, så att du lätt ska se vad du behöver dokumentera för att KRAV-certifiera ekologiskt kött, ekologiska mejeriprodukter och ekologiska ägg från andra länder än Sverige. Du hittar beslutsträden här: Ägg, fläskkött och kyckling » Mejeriprodukter » Nöt, får och get

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka ekologiskt odlad fisk eller alger?

Svar
 • För odlad fisk, skaldjur eller alger finns specifika tilläggskrav, utöver EU-förordningen för ekologisk produktion, kring socialt ansvar. Varmvattenräkor, alltså storvuxna tropiska räkor, får dock inte KRAV-märkas. Se regel 16.9.1.
 • Om odlingen sker i andra länder än EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav som innebär att det krävs dokumentation av bra arbetsvillkor antingen genom en certifiering för socialt ansvar som KRAV erkänner eller genom en extra kontroll med checklista. 
  Se regelavsnitt: 16.4
 • Om odlingen sker i länder inom Europeiska unionen, EES-området eller i Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav som innebär att en riskanalys ska genomföras av leverantörerna för att identifiera risker avseende socialt ansvar. Se regel 16.3.2 och 16.5.

Vad krävs för att KRAV-märka en importerad eller införd sammansatt produkt?

Svar
 • Du ska försäkra dig om att tilläggskraven är verifierade och uppfyllda i primärproduktionen,
 • och i de led i kedjan där packning eller förädling sker, för var och en av de ingredienser som ingår samt för produkten som helhet.
 • Förädlade produkter får endast innehålla de tillsatser som finns i bilaga 2 i KRAVs regler.

Vad gäller för import från USA?

Svar
 • För produkter som producerats i USA och är certifierade enligt NOP (National Organic Program) finns specifika tilläggskrav i KRAVs regler som ska kontrolleras med hjälp av checklistor.

Se avsnitt: 16.10

Hur kan jag förklara för min leverantör vilken dokumentation som jag behöver för att kunna KRAV-märka produkter?

Svar

Hur kan jag visa att KRAVs tilläggskrav (utöver EU-ekologisk produktion) är uppfyllda?

Svar

Se regel: 16.3.1 och 16.3.2

Hur kan jag hitta certifieringsorgan som kan göra kontroll av tilläggskraven med hjälp av checklistor?

Svar
 • KRAV har avtal med certifieringsorgan för ekologisk produktion som kan utföra extrakontrollen av KRAVs tilläggskrav i de flesta länder.
 • Här finns en lista på dem.
 • Men även checklistor ifyllda av andra certifieringsorgan som är ackrediterade för kontroll av EU-ekologisk produktion är giltiga.
 • Verifieringen kan också göras av en person med revisorskompetens inom ekologisk produktion, eller socialt ansvar som du anlitar.

Se regel: 16.3.1

Hur gör jag om jag vill att produkten konsumentförpackas och märks av leverantören?

Svar
 • Om du, som KRAV-certifierad, vill att produkten ska märkas med KRAVs namn eller märke av ett företag som inte är KRAV-certifierat behöver du upprätta ett märkningsavtal med din leverantör. 
 • Se Länk till märkningsavtal.

Se regel: 16.6.2

Kan min leverantör av införda eller importerade produkter bli KRAV-certifierad?

Svar
 • Din leverantör kan KRAV-certifiera sitt företag för regelområdet "Import och införsel". Eventuellt behöver de även certifiera sig för regelområde Livsmedelsförädling (processade produkter).
 • Då kontrolleras eventuella tilläggskrav hos leverantören, och du köper in en redan KRAV-certifierad produkt.
 • I det fallet ska leverantören, utöver kapitel 16 och eventuellt 9, även uppfylla kapitel 2, 3 och 20 i KRAVs regler.
 • Det innebär bl.a. att företaget ska kontrolleras av ett av de svenska KRAV-ackrediterade certifieringsorganen, rapportera produkterna i Mitt KRAV och betala licenskostnaden till KRAV.

Vem kontrollerar att tilläggskraven är uppfyllda?

Svar
 • Vid den årliga kontrollen kommer ditt certifieringsorgan att kontrollera att du har den dokumentation som krävs.
 • Du ska ha ett giltigt certifikat som visar att produkten är certifierad enligt EU:s förordning för ekologisk produktion
 • Du behöver dessutom visa att tilläggskraven för socialt ansvar uppfylls: 1. För produkter från EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan ska du visa att du har ett system för att minimera risker avseende socialt ansvar som uppfyller KRAVs regler. 2. För produkter från övriga länder ska du ha dokumentation som visar att tilläggs kraven för socialt ansvar uppfylls. Det kan vara ett certifikat eller en ifylld och signerad checklista.
 • Om det finns specifika tilläggskrav för just den aktuella produkten krävs dessutom dokumentation av dessa, antingen genom en ifylld och signerad checklista eller ett certifikat från en certifiering som KRAV erkänner.

Se regel: 16.3.1 och 16.3.2