Jord, gödsel och fröer

Om du ska odla ekologiskt, så behöver du jord, gödsel och fröer som är godkända att användas i ekologisk odling. Sådana produkter finns att få KRAV-märkta. Material till KRAV-märkt jord tas från områden där naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel inte har använts de senaste två åren.

jordfroer

KRAV-märkta jord- och gödselprodukter

KRAV arbetar för hög hållbarhet i matsystemet. Jord- och gödselprodukter som är märkta ”Godkänd för ekologisk odling” har producerats:

  • utan tillsatser av kemiskt framställda näringsämnen, vilket leder till mindre klimatpåverkan
  • av djurgödsel, växtrester och andra mullbildande material
  • av till exempel livsmedelsrester vilket stödjer cirkulära processer i samhället
  • i företag där de som arbetar med produktionen har bra arbetsvillkor med skäliga löner och arbetstider etc.

KRAV-märkta produkter är producerade i ett naturligt kretslopp. Det ger en hög halt av mullämnen som bidrar till bördig odlingsjord och verkar för ett rikt och naturligt djur- och växtliv, alltså biologisk mångfald.

KRAVs märke för jord och gödsel som är godkänd för ekologisk odling.

Produktionen bidrar till ett naturligt kretslopp

KRAVs regler för jord- och gödselproduktion styr så att produkterna inte innehåller konstgjorda näringsämnen. De råvaror som ingår i KRAV-certifierad jord och gödsel kommer från naturliga källor så som komposterade växt-, och livsmedelsrester, djurgödsel eller rötrester från biogasanläggningar.

Gödseln från djur på KRAV-certifierade gårdar används till de egna odlingarna, och räcker därför inte till hela marknadens behov av ekologiska gödselmedel. För att tillgodose underskottet av gödselmedel till resterande ekologisk odling, får KRAV-märkt jord och gödsel innehålla djurgödsel från konventionell produktion och konventionell växtodling. Rester från biogasproduktion, och från livsmedelskedjan får också användas med vissa villkor. På detta sätt bidrar KRAV-märkt jord och gödsel till att kretsloppet av näringsämnen sluts mellan stad och land och går tillbaka till jorden.

KRAV-certifierad jord och gödsel stödjer den biologiska mångfalden och främjar hälsa hos natur, djur och människa genom att:

  • begränsa och kontrollera halter av tungmetaller i produkterna.
    Halterna av bly, kadmium, kvicksilver, koppar, krom, nickel, silver och zink
  • inte använda konstgödsel i produkterna. Konstgödsel ger näring endast direkt till växterna, istället för att föda jorden så att den i sin tur kan ge växterna näring.
  • minska klimatutsläppen. KRAV-certifierade företag köper in el endast från förnybara energikällor som vind, sol, vattenkraft, och utbildar förare i sparsamma körsätt. Konstgödsel bidrar till ökade klimatutsläpp, och används inte i de KRAV-märkta produkterna.
  • kräva socialt ansvar från KRAV-certifierade verksamheter. Det gäller exempelvis respekt för mänskliga rättigheter, anställningsavtal, skäliga löner och arbetstider, utbildning, hälsa och en säker arbetsmiljö för de anställda.

Så krav-märks jord och gödsel

En producent av jord och gödsel som vill bli KRAV-certifierad, ansöker om detta via ett certifieringsorgan – ett fristående kontrollföretag som regelbundet kontrollerar all KRAV-certifierad verksamhet utifrån KRAVs regler. Här är de certifieringsföretag som man kan välja på.

Om certifieringsorganet efter kontroller finner att producenten lever upp till KRAVs regelverk, certifieras producenten och får använda KRAV-märket på sina produkter. När det gäller jord- och gödselprodukter är det KRAV-märket med pil (se bild längre upp på sidan) som får användas.

Revisorer från certifieringsorganet gör sedan årligen anmälda (och även oanmälda) kontroller hos jord- och gödselproducenterna. Om en kontroll visar på en avvikelse från KRAVs regelverk, måste producenten rätta till felet och revisorn följer sedan upp det. Om felet bedöms vara avstängningsgrundande eller inte rättas till inom angiven tid, avgör certifieringsorganet om KRAV-certifieringen ska dras tillbaka från producenten. Produkter som bedöms vara felaktiga utifrån KRAVs regler, kan också komma att dras tillbaka från marknaden.

Så här kan en produkt se ut som är märkt ”Godkänd för ekologisk odling”.

KRAV-märkta fröer

Där det säljs KRAV-märkt jord och gödsel, brukar det också finnas KRAV-märkta fröer till odlingen. Fröerna kommer från KRAV-märkt fröodling, som sker utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Fröodlingens växter måste också odlas i riktig jord – inte i näringslösning.

Svenska KRAV-certifierade fröproducenter måste dessutom uppfylla regler för miljö- och klimatarbete, som till exempel att bara använda miljöklassade rengöringsprodukter, minska energianvändningen och använda el från enbart förnybar energi. Producenten måste också ta ansvar för att de anställda har bra arbetsvillkor.

KRAV-märkta fröer (varumärken)

KRAV-märkta produkter