Integritetspolicy

Har du frågor kring hur krav.se hanterar dina personuppgifter? Kontakta oss på info@krav.se

kravs integritetspolicy

Syftet med denna integritetspolicy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur och varför vi samlar in, använder, överför och registrerar vissa personuppgifter. Denna beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgiftsansvarig

KRAV Ekonomisk förening, org.nr: 716422-5364,
Adress: Klostergatan 13, BOX 1037, 75140 Uppsala, Sverige.

KRAV-certifierade företag

Om du tecknar ett anslutningsavtal för KRAV-certifiering med ett certifieringsorgan lämnar du dina uppgifter i vår Kundportal (Mitt KRAV) direkt eller via certifieringsorganet.

Kriterierna för att fastställa lagringsperioden grundar sig på det avtal du då har ingått, de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med dig, även under en tid efter att anslutningsavtalet har upphört. KRAV sparar de personuppgifter som stödjs av Bokföringslagen.

KRAV är mottagare och personuppgiftsansvarig tillsammans med ditt valda certifieringsorgan.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller (b) begäran från verkställande myndighet.

I samband med den ekonomiska årsredovisningen kan våra revisorer få åtkomst till personuppgifterna.

Intresseanmälningar

Vi vill gärna komma i kontakt med fler som vill vara med och driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel tillsammans med oss! Vid kontakt med dig som ännu inte är KRAV-certifierad kund sparar vi personuppgifter för att kunna följa upp och exempelvis hjälpa dig med svar på frågor kring hur du bäst anpassar din produktion för att kunna bli KRAV-certifierad.

Nyhetsbrev

Syftet med de flesta av våra nyhetsbrev är att hålla kontaktpersonerna hos varje KRAV-certifierad aktör uppdaterad kring eventuella regeländringar och utvecklingen kopplad till KRAV. Rådgivare, revisorer och andra intresserade är också viktiga för att nå dessa syften. Nyhetsbrev som du samtyckt till kan du när som helst avbeställa. I varje nyhetsbrev finns en länk genom vilken du kan avbryta prenumerationen. Du kommer då raderas från listan av nyhetsbrevsutskick.

Vilka rättigheter har du som registrerad

Som registrerad har du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftbehandling, vilket förklaras utförligt i GDPR, artikel 12-20. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information om dig som behandlas. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter, att under vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt rätten till dataportabilitet. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

Säkerhet

All KRAVs behandling av dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt. Skydd finns mot både intrång och förstöring av personuppgifter och vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska riskerna med detta.

Cookies

I samband med att du besöker vår hemsida eller loggar in på KRAVs kundportal (Mitt KRAV) kan det hända att vissa personuppgifter hanteras av cookies. En så kallad cookie-fil består av en liten datamängd med information om vad du gör när du är inloggad i Mitt KRAV. Informationen om vad du gjorde vid tidigare tillfällen skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Du har alltid rätt att klaga till datainspektionen

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer GDPR. I Sverige har Datainspektionen denna roll. Ytterligare information finns på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se.

Ändringar i denna integritetspolicy

KRAV förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna text när som helst och du bör regelbundet besöka vår webbplats www.krav.se för att få den senaste versionen.

Kontaktinformation till KRAV

Har du frågor om KRAVs behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på info@krav.se