Vad är en djurenhet?

#Djurhållare #Lantbruk #Lathundar #Övrigt

Djurenheter beräknas enligt bilagan till förordning (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Med en djurenhet avses

 • en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)
 • sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret)
 • tre övriga nöt, sex månader eller äldre
 • tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor)
 • tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor)
 • 100 värphöns, 16 veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns)
 • 200 unghöns upp till sexton veckors ålder
 • 200 slaktkycklingar
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder
 • tio får eller getter, sex månader eller äldre
 • 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder

För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.

Ladda ner dokument för beräkning av djurenheter