Växtodling

Frågor och svar

Är parallellodling tillåten?

Svar
 • Parallellodling är inte tillåtet.
 • Om du har både konventionell och KRAV-certifierad odling på gården, måste grödorna i den konventionella odlingen gå lätt att skilja från de KRAV-certifierade både i fält och efter skörd.
 • Grundregeln är att samma gröda inte ska odlas både konventionellt och KRAV-certifierat,
 • men det är tillåtet om man t ex blandar i 10% korn i den konventionella havren, eller om den konventionella potatisen har en annan skalfärg än den KRAV-certifierade.

Får man använda kemiska bekämpningsmedel mot ogräs?

Svar
 • Du får inte använda kemiska bekämpningsmedel och behöver därför jobba förebyggande med växtföljd, sortval och en god etablering.
 • För bekämpning av ogräs används mekaniska metoder.

Får man använda kemiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter?

Svar
 • Du ska i största möjliga utsträckning använda förebyggande metoder mot ogräs och skadegörare.
 • Du ska minimera risken för att ogräs, skadeinsekter och sjukdomar angriper dina grödor genom att gynna den biologiska mångfalden i och kring odlingen.
 • Detta gäller i synnerhet vid odling av fleråriga växter.
 • Exempel på åtgärder för att öka mångfalden i frukt- och bärodlingar är att plantera marktäckande grödor mellan raderna, att plantera in träd av andra arter eller att sätta upp fågelholkar för att locka fåglar som äter skadeinsekter.

Får man använda syntetiskt handgödsel?

Svar
 • Du får inte använda syntetisk handelsgödsel.

Foder som är tillåtetbedömda?

Hur ser kraven på växföljden ut?

Svar
 • Du ska ha en varierad växtföljd som innehåller kvävefixerande baljväxter.
 • Vall eller gröngödsling ska ingå i växtföljden till minst 20 procent.

När behöver jag göra en fosforbalans?

Svar
 • Har du en areal på mer än 50 ha åkermark ska du göra en fosforbalans på gården minst vart tredje år.
 • Visar balansen på ett överskott av fosfor ska du också ha en aktuell markkarta.

Se regel: 4.2

Om min granne använder kemiska bekämpningsmedel?

Svar
 • Det är du som KRAV-ansluten som ska säkerställa att det inte hamnar otillåtna medel som kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel på din odling.
 • För därför en dialog med dina konventionella grannar och upprätta gärna en skyddszon i gränsen.

Vilka ensileringsmedel är tillåtna?

Vilka gödselmedel och jordförbättringmedel får användas?

Vilka jordar och jordblandningar får användas?

Vilka regler finns det för ensileringsplast?

Svar
 • Ensilageplast får inte innehålla klorerade plaster som PVC.
 • Ensilageplasten får inte innehålla bekämpningsmedel.
 • Medel som ska avskräcka gnagare, fåglar och andra skadedjur får därför inte förekomma i plast som används till KRAV-godkänt foder.

Omläggning - Så lång tid tar det

Växtodling

Svar

Ettåriga grödor, vallar och beten

 • För ettåriga grödor behövs två karensår då du sköter växtodlingen enligt KRAVs regler innan du kan så den gröda som ska bli KRAV-certifierad.
 • För etablerade vallar och beten är det två års karens innan skörden blir KRAV-certifierad.
 • Foder skördat från mark under karens får i viss mån användas till KRAV-certifierade djur.

Exempel på tidsplan:

 • År 1: Du anmäler marken för karensstart till certifieringsorganet före vårbruket.
 • År 2: Beten och foder som du skördar kan du i viss mån använda eller sälja till KRAV-certifierade djur.
 • År 3: Ettåriga grödor som du sår på våren, vallar och beten kan du skörda som KRAV-certifierade. Höstsäd som du sådde år 2 är däremot inte KRAV-certifierad vid skörd.
 • År 4: Höstsäd som du sått år 3 kan du skörda som KRAV-certifierad.

Utsäde

 • Du kan odla KRAV-certifierat utsäde på mark i karens om du anmäler marken till karens och påbörjar karenstiden innan sådd av utsädesgrödan.
 • Valllfrö och andra fleråriga grödor kan du skörda som KRAV-certifierat utsäde om du anmäler odlingen till karens minst 12 månader innan skörd.

Perenna grödor För fruktträd, bärbuskar och andra perenna grödor är karenstiden tre år innan du kan skörda och sälja grödan som KRAV-certifierad.

DET KAN GÅ SNABBARE

Om din mark har haft miljöersättning för ekologisk produktion eller för betesmarker och slåtterängar kan du få karenstiden godkänd retroaktivt. Det gäller också för marker där du varken använt konstgödsel eller växtskyddsmedel de senaste tre åren.