Mjölkproduktion

Frågor och svar

Hur ska jag rapportera beräkningen av klimatpåverkan till KRAV?

Svar
 • Minskad klimatpåverkan från samhällets alla sektorer är mycket viktigt och KRAV arbetar långsiktigt för att alla livsmedel ska vara hållbart producerade utan att bidra till den globala uppvärmningen. KRAV har redan idag omfattande regler som relaterar till minskad klimatpåverkan, bland annat att hela verksamheten ska använda förnybar el.
 • För två år sedan införde KRAV en ny regel som handlar om klimatrådgivning och klimatrapportering för lantbruk med minst 200 ha jordbruksmark varav minst 50 ha är åkermark. Syftet var att med hjälp av data lära oss mer om hur KRAV-certifierade lantbruk kan minska klimatpåverkan ytterligare. I dag finns till viss del data från andra aktörer i livsmedelssektorn, vilka KRAV kommer samarbeta med. Vi behöver mer tid för att hitta lösningar för hur rapporteringen av klimatdata till oss ska göras. Därför skjuter vi fram kravet på rapportering, och kommer att informera dig som är berörd i god tid innan du ska rapportera.
 • Du ska ta del av rådgivning om och beräkna din klimatpåverkan för att minska den. Beräkningarna ska du göra genom Greppa Näringens Klimatkollen, genom att ingå i Arlas klimatarbete eller genom annan rådgivning och beräkning som är godkänd av KRAV. Rådgivningen ska vara genomförd senast 31 december 2023, eller senast två år efter att du var ny i certifieringen.

Vad säger KRAVs regler om kalvar?

Svar
 • Kalven ska dia i minst ett dygn och därefter dricka helmjölk i minst 12 veckor.
 • Kalvarna ska hållas i grupp senast från andra levnadsveckan.
 • Eftersom djuren inte får behandlas förebyggande krävs det en medveten betesstrategi och helst parasitfritt åkermarksbete till förstagångsbetarna.

Vad finns det för krav på fodret?

Svar
 • Allt foder ska vara KRAV-godkänt.
 • Du ska ge djuren fri tillgång till grovfoder.
 • Under tre månader tidigt i laktationen får du ge max 50 procent kraftfoder, därefter max 40 procent.
 • Minst 70 procent av fodret ska du odla själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.
 • För övriga nöt på gården ska självförsörjningsgraden av foder vara 75 procent.

Hur stor yta i stallet får vara spaltgolv?

Svar
 • Högst hälften av golvytan får vara spaltgolv.

Ska alla djur gå i lösdrift?

Svar
 • Ja, grundregeln för ekologisk produktion är att ekologiska djur ska ha tillräckliga ytor för rörelsefrihet och möjlighet att utveckla naturliga sociala beteenden.
 • Men det finns undantag för uppbundna nötkreatur. I besättningar med maximalt 50 vuxna nötkreatur får vuxna hondjur hållas uppbundna under stallperioden, förutsatt att de rastas utomhus minst 2 gånger per vecka. Läs mer i regel 5.2.4.9 på regler.krav.se

Vad finns det för krav på betet?

Svar
 • Under betesperioden ska korna kunna beta minst 6 kg ts varje dag.
 • Du ska även arbeta för att mjölkkorna ska vistas på bete större delen av dygnet, det vill säga minst 12 timmar per dygn.
 • I ytterligare minst två månader ska korna vara ute minst en del av dagen.

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se