Mer biologisk mångfald

Forskare världen över larmar om att den biologiska mångfalden minskar dramatiskt. Det kan få allvarliga konsekvenser för balansen i naturen och för oss människor.

hero_fjaril2

En tredjedel av den mat vi äter behöver bli pollinerad av bin, humlor och andra insekter. Hur det kommer att gå, hänger på hur vi lyckas förvalta jordens resurser. Ekologiska odlingar kan bidra positivt till att öka den biologiska mångfalden. På ekologiska gårdar finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare. Genom att handla KRAV-märkta livsmedel kan du bidra till ökad biologisk mångfald.

Biologisk mångfald betyder att det finns många växt- och djurarter, men mycket mer än så. Det handlar också om att det finns en genetisk variation inom dessa arter och en mångfald av livsmiljöer inom ett område. Mångfalden gör naturens ekosystem mer motståndskraftiga. När ekosystemen är i balans bidrar de med en mängd tjänster som vi människor är beroende av.

Testa dina kunskaper om biologisk mångfald med vårt quiz!

Några av naturens ekosystemtjänster som vi behöver

 • de gröna växterna tar upp koldioxid och ger oss syre
 • maskar och en mängd andra organismer deltar i kretsloppet av näringsämnen, vilket ger bördiga och levande jordar
 • insekter pollinerar växter som ger oss frukt, bär och grönsaker

Några av hoten mot den biologiska mångfalden

 • exploatering av mark som gör djur- och växtarter hemlösa
 • storskaliga intensivjordbruk, med större åkrar och färre odlade grödor
 • konstgödsel, som innebär att det inte behöver finnas betande djur på alla gårdar
 • bekämpningsmedel och miljögifter
 • klimatförändringar
KRAV-märkta kor bidrar till biologisk mångfald genom att beta mycket gräs och klöver och skapar ett öppet landskap och naturbetesmarker där fler växt- och djurarter kan etablera sig.

Mer biologisk mångfald hos KRAV-bonden

Grunden för ekologisk produktion är omsorg om naturens grundläggande funktioner. Ett av syftena med KRAVs regler är därför att utforma verksamheten så att den biologiska och genetiska mångfalden i kulturlandskapet skyddas och utvecklas i alla led av livsmedelsproduktionen. Det är ett av skälen till att naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel inte får användas i KRAV-certifierad odling. Med sådana kemikalier blir man av med inte bara ogräs och skadedjur – även andra insekter och mikroorganismer försvinner. Därför får KRAV-bonden inte heller använda genmanipulerade organismer (GMO), eftersom vi inte vet vad som kan hända om de sprids ut i naturen.

 • Inga naturfrämmande kemikalier på KRAV-certifierade gårdar betyder fler blommor och växter som kan ge föda åt fler humlor, bin och andra pollinerande insekter vilket leder till rikare pollinering av frukter och bär. Fler insekter ger också fler insektsätande fåglar.
 • I stället för konstgödsel använder KRAV-bonden gödsel från djur och annan organisk gödsel. Det gynnar daggmaskar och mikroorganismer som bryter ner gödsel och växtrester i marken.
 • Den varierade växtföljden på KRAV-certifierade gårdar gör att det blir fler olika växter som ger pollen och frö till insekter och fåglar.
 • De KRAV-märkta korna bidrar genom att beta mycket gräs och klöver och skapa ett öppet landskap och naturbetesmarker där fler växt- och djurarter kan etablera sig.

Fler bin på ekologiska gårdar

På en ekologisk gård finns i genomsnitt 30 procent fler arter av växter, fåglar och pollinerare än på en konventionell gård, och hela 50 procent fler arter om man räknar med endast växter och pollinerare.

Det betyder:

 • Fler spindlar och rovinsekter som äter upp skadegörarnas larver och därför skyddar odlingarna mot skadeinsekter.
 • Fler pollinerare (bin, humlor osv), som ger större skördar.
 • Stor variation av djur och växter, som gör naturen mer robust och motståndskraftig mot torka och sjukdomar.
 • Fler djurarter, som innebär ökad konkurrens mellan arterna. Det har också visat sig minska risken för att människor ska bli smittade av borrelia och andra sjukdomar som sprids av djur.
Läs mer: Biologisk mångfald minskar risken att bli smittad av borrelia
Pollinerare, som bin, kan bidra till större skördar.

Testa dina kunskaper i KRAVs quiz!

Vad vet du om biologisk mångfald?