Utveckling av KRAVs regler

KRAV ser under de kommande åren över reglernas form och struktur, process för hur de tas fram, innehåll och roll som verktyg i hållbarhetsredovisningar.

person med nyskordad sallad-1712235353

KRAVs första regler kom 1985. Då bestod de av en A4-sida med regler för växtodling. KRAVs regler har successivt utökats och uppdaterats. I dag omfattar KRAVs regler olika typer av primärproduktion, men också förädling av de KRAV-certifierade råvarorna, import, restauranger och marknadsföring. För att fortsätta att vara lättillgängliga när reglerna framför allt används digitalt, kunna ta ytterligare kliv för ökad hållbarhet och att KRAV-certifieringen även i framtiden ska vara ett bra verktyg för lantbrukare, livsmedelsförädlare och andra verksamma i livsmedelskedjan tar KRAV nu ett samlat grepp för att under de närmaste åren se över såväl reglernas innehåll som deras språk, form och struktur.

Dessutom ser vi över processen för att ta fram reglerna. Allt detta bottnar i alla de synpunkter KRAV samlat under 2023 från KRAV-certifierade i olika led i livsmedelskedjan. Synpunkterna tillsammans med KRAVs visionära målbilder ligger till grund för hur KRAVs regler ska utvecklas de kommande åren. KRAV kommer att succesivt gå igenom, och förbättra hela regelverket. De första omarbetade delarna publiceras inför 2026. Alla ändringar i innehållet kommer att remitteras. Arbetet kan delas in i fyra olika delar:

Reglernas form, struktur & språk

Det ska vara lätt att hitta, läsa och förstå våra regler och vad som kommer från EU-förordningen för ekologisk produktion, och vad som är KRAVs egna regler.

Reglernas innehåll

Visionära målbilder och reell kund- och hållbarhetsnytta styr prioriteringar framåt

KRAVs regler ger extra mervärden när det gäller djurvälfärd, biologisk mångfald, arbetsvillkor och klimat. Det gäller utöver EU förordningen för ekologisk produktion som våra regler bygger på. Vi ska utveckla mervärdena med stöd i våra visionära målbilder och i den takt de ger kundnytta. Vi kommer också att identifiera om det finns regler som inte tillför ett starkt mervärde, och i så fall ta bort dessa. Vi ska bara behålla regelskillnader mot EU-förordningen som skapar reell kund- eller hållbarhetsnytta.

Vi använder de synpunkter vi fått för att ta fram en plan när alla olika delar av reglerna ska ses över, och påbörjar de mest prioriterade översynerna i början av sommaren. När planen är beslutad publicerar vi den här

Hur KRAVs regler tas fram

KRAVs process och arbetssätt för att ändra befintliga regler och ta fram nya är tydligt formulerat, för att det ska vara lätt för alla som berörs av reglerna att påverka. Vi kommer att se över processen för att se om det kan bli tydligare, enklare och mer attraktivt att påverka KRAVs regler.

Hållbarhetsredovisningar

Genom nya lagkrav (ex. CSRD) och egna initiativ, exempelvis SBTi kommer olika aktörer i livsmedelskedjan att behöva ta fram data kring hur de påverkar klimat och biologisk mångfald. KRAVs regelverk kan ha en viktig roll för att underlätta för KRAV-certifierade. Vi behöver undersöka möjligheterna. Både att anpassa reglernas form och innehåll för att underlätta, och ta vara på dem.