Renare vatten

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel, och ska därför vara av god kvalitet. Vi behöver normalt dricka 1,5-2 liter per dygn. En del av vattnet får vi i oss via maten, därför räknas även vatten som används till matlagning och till livsmedelsförädling som dricksvatten. 

hero_vattenglas

Dricksvattnet bör vara rent från föroreningar och gifter, men det är tyvärr inte alltid Vid kontroller av vattenkvaliteten, hittas rester av kemikalier i sjöar och vattendrag, och även i grundvatten som vi tar dricksvattnet från 

Kemikalierna kommer bland annat från naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel som används i det konventionella jordbruket. Det kan ske till exempel genom att kemikalierna avdunstar och sedan faller ner med regn på en annan plats. Bekämpningsmedlen kan också sprida sig med vinden ifall det blåser mycket när bonden sprutar. De kan lämna åkern genom utlakning, så att rester av bekämpningsmedel rinner ner i marken och tar sig ner till grundvattnet eller hamnar i diken och förs vidare ut i vattendrag och sjöar. Kemikalierna kan också lämna åkern genom ytavrinning vid kraftiga regn, då vattnet på markytan för med sig rester av bekämpningsmedel till närmaste vattendrag. 

Många av de prov som tas i bäckar och åar som rinner genom jordbrukslandskap innehåller rester av kemiska bekämpningsmedelAllra mest hittar man i de sydligaste landskapen i Sverigedär odlingssäsongen är längre och där mer bekämpningsintensiva grödor odlas.  

En del av de kemikalier som hittas i grundvattnet är hormonstörandeoch kan orsaka beteendestörningar och minskad fruktsamhet hos människan. Andra misstänks kunna ge upphov till sjukdomar av olika slag. Många kemikalier är skadliga för livet i vattnet.  

En väg till renare vatten är att odla KRAV-märkt. KRAV-certifierade odlingar bidrar till renare vatten genom att odlingen sker utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Dessutom har KRAV regler för att minska växtnäringsläckage, av exempelvis kväve och fosfor, vilket även det resulterar i renare vattendrag, sjöar och hav.