Kampanjer

Inga bin – ingen mat

30 apr, 2021

En stor del av det vi äter måste pollineras av insekter som bin, humlor och fjärilar. Utan bin och andra pollinatörer i luften samt maskar och andra organismer i jorden, är framtidens matproduktion och den biologiska mångfalden hotad. Vi kan alla påverka den biologiska mångfalden med våra matval. Vad vi äter idag påverkar vad vi kan äta i morgon.

KRAV-märkt odling bidrar till fler pollinerare i landskapet.

För att säkra framtidens matproduktion och arbeta för en hållbar framtid är det viktigt att värna om den biologiska mångfalden. En stor del av vad vi äter och hur vi producerar maten behöver därför förändras radikalt. KRAV-certifierad ekologisk odling, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och med mångsidig odling, är ett bra sätt att göra detta, eftersom det i genomsnitt finns 30 procent fler arter av växter, fåglar och pollinerare på ekologiska gårdar. Genom att köpa KRAV-märkt mat och dryck kan du som konsument därmed bidra till arbetet för ökad biologisk mångfald. 

En ökad andel ekologisk och KRAV-certifierad odling gynnar inte bara artrikedomen i växt- och insektssamhällen vid odlingen, utan även den biologiska mångfalden i stort. Det blir till exempel fler pollinerare generellt i landskapet, vilket också gynnar konventionell produktion. Biologisk mångfald har dessutom viktiga funktioner i odlingslandskapet då det möjliggör god pollinering, gynnar naturliga fiender som äter upp skadegörare och skyddar odlingarna, ger levande och bördiga jordar som säkrar växtnäringsupptag och minskar risken för jorderosion. Biologisk mångfald skyddar också odlingarna mot extrema klimathändelser och ger en bättre motståndskraft mot klimatförändringen.

Gör ett aktivt val – välj krav-märkt

Arbetet för ökad biologisk mångfald handlar delvis om att rädda bina med sådant som blomstrande ängar utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och bihotell, men framför allt handlar det om att främja artrikedomen i hela landskapet. KRAVs arbete för biologisk mångfald är permanent och långsiktigt och utgår från KRAVs regler för ekologisk och hållbar matproduktion. Alla arter i luften, på marken och i jorden har sin funktion och behövs. Genom att välja KRAV-märkt mat och gynna ekologisk produktion bidrar man till ett långsiktigt arbete för den biologiska mångfalden  

För dig som konsument innebär det att du kan göra ett aktivt val i matbutiken. Välj produkter med KRAVs märke för att gynna den biologiska mångfalden och en hållbar matproduktion. Då kommer du och dina barn att ha mer hållbar mat att välja på i framtiden. För det du äter idag påverkar vad du kan äta imorgon. 

 

Hot mot den biologiska mångfalden 

Forskare världen över larmar om att den biologiska mångfalden minskar dramatiskt. Det kan få allvarliga konsekvenser för balansen i naturen och för oss människor. Hoten mot biologisk mångfald omfattar både klimatförändringar och ohållbar matproduktion. Nedläggning av naturbetesmarker och slåtterängar – men även en ökad intensifiering av det konventionella jordbruket med användning av konstgödsel och naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel – har gjort att många arters livsmiljöer har förstörts. Den biologiska mångfalden minskar över hela världen, och även i Sverige. Upp till en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning, redan inom de närmaste årtiondena.

Bina har blivit en symbol för biologisk mångfald, och att rädda dem är av största vikt. Vi är beroende av pollinerare för en stor del av den mat vi äter, men biologisk mångfald handlar om mer än bara bin. Det handlar om alla djur och växter, antalet arter, genetisk mångfald inom arterna och om variation i landskapet. Allt detta tillsammans skapar mer motståndskraftiga ekosystem, något som blir allt viktigare när vi står inför en framtid med extremväder och utmaningar från klimatförändringar. Vi vet inte vilka arter som kommer behövas i framtiden, därför behöver vi producera mat på ett hållbart sätt som gynnar den biologiska mångfalden.

KRAV arbetar aktivt för ett hållbart matval från jord till bord och det kan bidra till att gynna den biologiska mångfalden

  • KRAV förbjuder användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, dels eftersom många kemikalier är skadliga för både djur och människor, dels då kemikalierna riskerar att ta död på andra insekter och växter än ogräs, löss och skadegörare både i och kring fälten. De läcker också till vattendrag och sjöar där de skadar vattenlevande organismer.
  • I KRAV-certifierad odling använder man organisk gödsel  i stället  för konstgödsel. Konstgödsel gödslar endast växterna man odlar, men inte marken och allt liv som finns där. Maskarna och alla organismer som ska ta hand om jorden får då mindre mat. När man gödslar med organiskt material ger man däremot maskar och organismer i jorden mat i form av växtrester och annat gott, vilket ger en mer levande mark med mull och biologisk mångfald.
  • KRAV har regler för varierad växtföljd, vilket innebär att man får in fler arter i landskapet. När det finns fler olika arter som växer och blommar under olika delar av året, får pollinerare och andra djur lättare att hitta mat hela året om.
  • KRAVs regler om permanent obrukade kantzoner mot vattendrag ger en orörd yta där den naturliga floran och faunan som finns i landskapet gynnas. Dessa kantzoner kan också gynna mångfalden i vattendrag, sjöar och hav då de minskar läckaget av växtnäring. Växtnäringsläckage är en stor bidragande orsak till övergödning och innebär döda havsbottnar, algblomning och minskat marint liv.
En levande jord har många olika arter av insekter, maskar och andra organismer som svampar och bakterier vilka bryter ner organiskt material och ger bördiga jordar.

Professor: Därför är biologisk mångfald viktigt

Jan Bengtsson, professor vid SLU och en av författarna till en studie som kommit fram till att det i genomsnitt finns 30 procent fler arter på ekologiska gårdar: berättar om vikten av biologisk mångfald för matproduktionen.

Biologisk mångfald och KRAV

Grunden för ekologisk produktion är omsorg om naturens grundläggande funktioner. Ett av syftena med KRAVs regler är därför att utforma verksamheten så att den biologiska och genetiska mångfalden i kulturlandskapet skyddas och utvecklas.

Så kan den biologiska mångfalden räddas

FN:s miljöprogram UNEO (United Nations Environment Programe) slår i en rapport fast att det globala livsmedelssystemet är den främsta orsaken till minskingen av den biologisk mångfald och att man behöver odla mer natuvärnligt, skydda naturmark, äta mindre kött och minska matsvinnet för att minska utrotningen av arter och klara framtida livsmedelförsörjning.

Frågor och svar om kampanjen

Vad handlar kampanjen Inga bin – ingen mat om?

På ett överraskande sätt visar KRAV hur framtiden skulle kunna se ut utan bin och biologisk mångfald. Biologisk mångfald är avgörande inte bara för hållbar matproduktion utan för planetens överlevnad. I kampanjen Inga bin. Ingen mat. vill KRAV göra konsumenter uppmärksamma på att deras val i butiken idag kan påverka vad de har på tallriken i morgon. För en hållbar framtid behöver vi biologisk mångfald i naturen samtidigt som många arter redan hotas. Därför måste vi värna om den biologiska mångfalden nu. Ett sätt att göra det är att gynna ekologisk produktion genom att köpa KRAV-märkt.

Det är väl inte bara bin som ger mat? 

Det stämmer att det inte bara är bin som ger mat, men ungefär en tredjedel av de grödor som odlas till den mat vi äter och en stor del av den mat som odlas till djurfoder, proteingrödor, solros och raps pollineras. Både kvantiteten och kvalitén på en skörd blir bättre om grödorna besökts av pollinerare. En del mat skulle finnas utan bin, men en stor del av våra favoriter skulle ha svårt att klara sig utan den viktiga pollineringen som bin och andra insekter står för. Många grödor får också bättre skörd när de besökts av pollinerare. Bin och andra pollinatörer bidrar dock med mer än pollinering och är en viktig del i planetens ekosystem. När fler arter försvinner blir det också svårare och svårare med hållbar matproduktion och uppemot en miljon djur- och växtarter riskerar redan nu att utrotas. Försvinner bina har också tusentals andra arter försvunnit, vilket är ett hot mot planetens och människors överlevnad. Allt hänger ihop, alla arter behövs och det behövs en variation bland arterna för att ekosystem i naturen och inom jordbruket ska fungera. För en hållbar framtid behöver vi biologisk mångfald och vi behöver bin.

Varför ser personerna i filmerna och på bilderna glada ut?

Vi återspeglar känslan av en trevlig middag som man njuter av tillsammans med vänner, en sådan där man skrattar och njuter av stunden. För att skapa ett överraskningsmoment beter sig personerna som vanligt innan man förstår att de inte har något på skärbrädan, i ugnen eller på tallrikarna. På detta sätt vill vi skapa uppmärksamhet kring frågan om binas betydelse för biologisk mångfald och få den som tittar att reflektera kring sina matval. Att man genom att välja KRAV-märkt har möjlighet att bidra till mer biologisk mångfald.

Hur tänker ni när det är så många personer med i filmerna med tanke på covid-19?

Vi har valt att visa ett kompisgäng som umgås tillsammans under en trevlig middag. Något som kommer bli vardag igen för många och är en situation man verkligen kan känna igen sig. Att njuta av alla sorters god mat i gott sällskap. I samband med filminspelningen testades alla medverkande för covid-19 samma dag, såväl skådespelare som filmteam. Utöver det följdes de restriktioner som gäller, såsom att arbeta med små team, hålla avstånd, handtvätt och handsprit.

Dela sidan