Forskningsrön

Hälsoeffekter av ekologisk mat

6 nov, 2017

hero_betsallad

De viktigaste hälsoeffekterna av ekologisk produktion är att det finns mindre rester av bekämpningsmedel i maten och att användningen av antibiotika är lägre.

Det menar forskare vid Karolinska Institutet i en ny översiktsartikel som de skrivit tillsammans med forskare vid flera andra europeiska universitet. Författarna har gått igenom de vetenskapliga bevis som finns för hur ekologisk mat påverkar människans hälsa i ett europeiskt perspektiv.

De lyfter fram att barn fått en sämre utveckling av olika hjärnfunktioner när modern under graviditeten hade högre halter av insektsbekämpningsmedel av typen organofosfater i sin urin. Ingen hänsyn har dock tagits till dessa studier när bekämpningsmedel godkänns.

En annan fördel för eko är att en betydligt mindre mängd antibiotika används i europeisk ekologisk djurhållning än i konventionell. Vid stor användning av antibiotika ökar risken för att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas. Det är ett stort hot mot våra möjligheter att behandla sjukdomar.

Andra skillnader mellan ekologisk och konventionell mat som författarna nämner, men inte lägger lika stor vikt vid, är att ekologisk mat skulle kunna minska risken för allergiska sjukdomar, övervikt och fetma. Men det skulle också kunna bero på att de som äter ekologiskt oftare har en hälsosammare livsstil överlag.

Andra skillnader är att ekologisk frukt och grönt innehåller något mer fenoler och att mängden kadmium i säd är mindre. Dessutom har ekologiska mjölkprodukter och kanske även kött ett högre innehåll av omega 3-fettsyror jämfört med konventionella produkter, men dessa skillnader är av marginell betydelse, menar författarna.

Källa:

Dela sidan