Forskningsrön

Biologisk mångfald minskar risken att bli smittad av borrelia

7 jan, 2020

hero_fastingborrelia

Nu har kopplingen mellan ökningen av borrelia och minskningen av biologisk mångfald stärkts. Ännu en anledning till att satsa på ekologisk produktion och välja KRAV-märkt.

Borrelia har ökat de senaste åren. Men risken att bli smittad med borrelia och andra sjukdomar som sprids av djur minskar om det finns stor biologisk mångfald med många arter i området. Sambandet gäller på såväl lokal som global nivå. Det visar en ny studie som forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Cary Institute of Ekosystem Studies kommit fram till. De har gått igenom data från fältstudier i hela världen.

Detta visar ännu en gång på hur viktigt det är att satsa på KRAV-märkt och ekologisk produktion som gynnar den biologiska mångfalden, lokalt som globalt. Annan forskning räknar med att det finns hela 30 procent fler arter i ekologisk odling.

Det är när det finns konkurrens mellan arter som smittspridningen ofta minskar, till exempel av borrelia som sprids av fästingar. Forskarna hade trott att sambandet inte skulle vara lika starkt på global nivå utan att klimatet då skulle påverka sjukdomsspridningen mer än den biologiska mångfalden. Men så är inte fallet visade studien.

KRAV-bönderna arbetar aktivt med metoder och åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden, bland annat används:

  • inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel
  • varierad växtföljd
  • bevuxna zoner mot vattendrag där blommor och insekter kan leva.
  • KRAV-bönder undviker att ge djuren långtidsverkande parasitmedel när de går på naturbetesmarker.

Läs mer om vad KRAV-bönder gör för den biologiska mångfalden här.

Läs mer om studien som visar att Biologisk mångfald minskar risken för smitta.

Källor:

Dela sidan