Forskningsrön

Agroekologiskt jordbruk kan försörja Europa med mat

21 nov, 2019

hero_potatis

En hälsosam kosthållning i kombination med ett europeiskt jordbruk utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel är ett önskvärt och trovärdigt alternativ för att möta livsmedels- och miljöutmaningarna.

Det visar en fransk studie som kommer fram till att ett så kallat agroekologiskt jordbruk i Europa kan försörja befolkningen med mat, minska klimatutsläppen och öka den biologiska mångfalden. Med ett agroekologiskt jordbruk menar forskarna ett jordbruk som inte använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, utan istället maximerar användningen av de ekologiska processerna. Baljväxter kan till exempel fånga kväve ur luften och skadegörare kan hållas i schack av sina naturliga fiender. Det är också ett jordbruk som styr om animalieproduktionen till betesmarker och som utökar förekomsten av mångfald i landskapet, till exempel stenrösen, häckar, dammar och träd.

Det franska projektet TYFA (Ten Years for Agroecology) har med hjälp av modellering jämfört 2010 års situation med ett tänkt scenario 2050 med agroekologiskt jordbruk. Ekologiskt jordbruk har fungerat som referens. Modellen tar också hänsyn till kosthållningen och jämför den år 2010 med en kosthållning som motsvarar rekommendationerna från EFSA (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) och WHO (FN:s fackorganisation för hälsofrågor). Den innebär bland annat en minskad köttkonsumtion och en ökad konsumtion av frukt och grönt. Alltså en mer hälsosam kost.

Trots att ett sådant jordbrukssystem enligt forskarnas scenario ger 35 procent lägre skördar jämfört med 2010, kommer de fram till att det lever upp till behoven hos en beräknad befolkning på 530 miljoner människor samtidigt som det blir utrymme för export av säd, vin och mejeriprodukter. Det europeiska jordbrukets utsläpp av växthusgaser skulle minska med 45 procent, den biologiska mångfalden skulle öka och befolkningen få en hälsosam kosthållning.

Källor:

Dela sidan