Nyheter

KRAV har infört nya regler för jord och växtnäring

12 mar, 2024

hero_tomatplantor

Texten publicerades mars 2022

I maj 2021 antog KRAV nya regler för KRAV-märkt jord och gödsel. Avsikten var att minimera risken att dessa produkter ska innehålla spår av kemiska bekämpningsmedel från konventionella odlingar som kan skada den gödslade grödan. Reglerna trädde i kraft 1 januari 2022.

KRAV tillåter att rester från livsmedelsindustrin och djurgödsel från konventionell produktion under vissa förutsättningar får användas i jord och gödsel som är KRAV-certifierad. Orsaken till det är att den ekologiska gödseln inte räcker till. Men extra försiktighet behövs eftersom sådana råvaror kan innehålla rester av kemiska bekämpningsmedel, och även om halterna ligger långt under vad som är tillåtet i livsmedel som vi äter, kan de skada känsliga grödor som tomater.

Under 2020 och 2021 kom det signaler om att vissa KRAV-certifierade gödselmedel kan ha skadat grödor och hösten 2021 kom en rapport från FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) som låtit analysera ett antal jordar och gödselmedel, såväl KRAV-certifierade som andra. De hittade rester av bekämpningsmedlen klopyralid och aminopyralid i exempelvis sockerbetsextrakt, hönsgödsel och kogödsel. Dessa bekämpningsmedel bryts ned långsamt, vilket innebär att de kan följa med i kretsloppet och skada andra grödor. Inger Ekrem på FOR menar att det bara finns ett sätt att lösa problemet, nämligen att EU förbjuder bekämpningsmedel baserade på klo- och aminopyralid.

KRAVs nya regler började gälla 1 januari 2022. De innebär att producenten ska göra omfattande riskvärdering av ingående råvaror. Vid misstanke om att de kan innehålla bekämpningsmedelsrester som kan skada grödorna ska råvarorna analyseras, och alla råvaror ska tydligt listas på förpackningen. Om skadliga produkter trots allt skulle komma ut på marknaden, kan KRAV stoppa dem.

KRAV-certifierade produkter kontrolleras årligen av ett certifieringsorgan, då en revisor kontrollerar att KRAVs regler efterlevs. Med de nya reglerna är det KRAVs förhoppning att risken för rester av kemiska bekämpningsmedel i KRAV-certifierad gödsel och jord har minimerats.

Dela sidan