Nyheter

KRAV har infört nya regler för jord och växtnäring

10 aug, 2021

I maj antog KRAV nya regler för KRAV-märkt jord och gödsel för att minimera risken att de ska innehålla spår av kemiska bekämpningsmedel från konventionella odlingar som kan skada den gödslade grödan. Reglerna träder ikraft 1 januari 2022.

KRAV tillåter att rester från livsmedelsindustrin och djurgödsel från konventionell produktion under vissa förutsättningar får användas i jord och gödsel som är KRAV-certifierad. Orsaken till det är att den ekologiska gödseln inte räcker till. Men extra försiktighet behövs eftersom sådana råvaror kan innehålla rester av kemiska bekämpningsmedel, och även om halterna ligger långt under vad som är tillåtet i livsmedel som vi äter, kan de skada känsliga grödor som tomater.

Under 2020 och 2021 kom det signaler om att vissa KRAV-certifierade gödselmedel kan ha skadat grödor och nyligen kom en rapport från FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) som låtit analysera ett antal jordar och gödselmedel, såväl KRAV-certifierade som andra. De hittade rester av bekämpningsmedlen klopyralid och aminopyralid i exempelvis sockerbetsextrakt, hönsgödsel och kogödsel. Dessa bekämpningsmedel bryts ned långsamt, vilket innebär att de kan följa med i kretsloppet och skada andra grödor. Inger Ekrem på FOR menar att det bara finns ett sätt att lösa problemet, nämligen att EU förbjuder bekämpningsmedel baserade på klo- och aminopyralid.

De nya reglerna som KRAV antagit börjar gälla 1 januari 2022. De innebär att producenten ska analysera råvarorna vid misstanke om att de kan innehålla bekämpningsmedelsrester som kan skada grödorna, och att KRAV kan stoppa skadliga produkter om de trots allt skulle komma ut på marknaden. När dessa nya regler trätt i kraft är det KRAVs förhoppning att risken för rester av kemiska bekämpningsmedel i KRAV-certifierad gödsel och jord är minimerad.

Dela sidan