Nyheter

KRAV ser över reglerna efter växtnäringsproblem

9 jun, 2020

hero_tomater2

6 november 2020

KRAV har beslutat inleda en översyn av reglerna i kapitel 12 om tillverkning, hantering och marknadsföring av produktionshjälpmedel, på grund av problemen med KRAV-märkt växtnäring. Med regelöversynen vill KRAV säkerställa att KRAV-anslutna odlare och konsumenter ska få tillgång till växtnäring som inte skadar växterna.

Vi vill också göra det tydligare hur växtnäring och andra produktionshjälpmedel får namnges och marknadsföras, så att de som köper och använder produkterna inte vilseleds att tro att produkterna är ekologiska, men att de är godkända att använda i ekologiska odlingar.

De nya reglerna planeras träda i kraft vid årsskiftet 2021/22. Här kan du läsa mer om KRAVs regelprocess.

 

28 augusti 2020

KRAV fick i början av sommaren signaler om att det fanns misstankar om rester av kemiska bekämpningsmedel i KRAV-märkt växtnäring. Detta sedan grönsaksplantor – framförallt tomater – hade slutat växa och börja skrumpna. Problemen tycktes gälla flytande växtnäring och växtnäring i pelletsform. Vi anser förstås att det är helt oacceptabelt med rester av ämnen i KRAV-märkt växtnäring som kan skada växter, och började genast utreda detta.

Vi har genomfört utredningen tillsammans med de certifieringsorgan som har till uppgift att självständigt kontrollera alla KRAV-certifierade företag utifrån KRAVs regler. Vi har också kontaktat de företag som tillverkar och säljer dessa produkter, och många har stoppat försäljningen under tiden produkterna har utretts. Vi ville se problemet ordentligt genomlyst och få klarhet i om de företag som producerar växtnäringen har brustit i att följa KRAVs regler, vilket eller vilka bekämpningsmedelsrester det handlar om, hur de har hamnat i växtnäringsprodukterna och vilka KRAV-märkta växtnäringsprodukter som eventuellt har orsakat problem hos odlare.

Analysarbetet har pågått under sommaren och nästan alla tester är klara. Resultaten visar att det finns rester av persistenta bekämpningsmedel (sådana som bryts ner långsamt) i vissa växtnäringsprodukter, men inte i alla. De nivåer av kemikalierester som finns ligger under de värden som är tillåtna i livsmedel för människor och djur. Det vi inte vet är vid vilka nivåer som växter påverkas, och om det finns andra faktorer som har medverkat till problemen med grönsaksplantorna.

De bekämpningsmedel som det handlar om är tillåtna av Kemikalieinspektionen att använda i konventionell odling, och bedöms inte vara skadliga för djur och människor. Enligt EU-förordningen och även enligt KRAVs regler är det tillåtet att använda konventionella växtrester och biprodukter från livsmedelsindustrin som substrat i växtnäring godkänd att använda i ekologisk odling. Skälet till detta är att det är viktigt med ett kretslopp av näringsämnen som går tillbaka till jorden, och att man måste kunna tillgodose det ekologiska lantbruket med tillräcklig näring. En nackdel med denna cirkulation av växtnäring är dock att det saknas bestämmelser i KRAVs och EUs regler för ekologisk produktion om vilka restsubstanser som får finnas i de konventionella substraten.

Certifieringsorganens kontroller visar att  producenterna har följt de regler som finns, vilket gör att vi på KRAV inte har stöd i våra regler för att stoppa någon försäljning. Det medför att alla produkter som nu finns på marknaden fortsatt får säljas. KRAV anser dock att det är oacceptabelt att det konventionella lantbrukets bekämpningsmedel i senare led skapar missväxt i den ekologiska odlingen, och har därför beslutat att inleda en förstudie inför en eventuell översyn av de regler som finns för produktionshjälpmedel som växtnäring och jord.

KRAV har nu skickat ut en remiss med förslag på hur KRAV-märkning av växtnäring och andra produktionsmedel ska utformas så att den blir tydligare och inte kan misstolkas som att den är ekologisk, utan endast godkänd att användas i ekologisk odling. Redan nu finns det reglerat i KRAVs regler att det i innehållsförteckningen ska anges om ingående råvaror kommer från ekologisk eller konventionell produktion.

Dela sidan