Nyheter

KRAV vill stoppa problematisk jord och växtnäring med nya regler

28 apr, 2021

TAKERNGRONT

Se uppdaterad nyhet: KRAV har infört nya regler för jord och växtnäring

I början av sommaren 2020 kom rapporter om att det kunde finnas rester av kemiska bekämpningsmedel i KRAV-märkt växtnäring, sedan fritidsodlares grönsaksplantor hade slutat växa och börjat skrumpna. I mitten av april 2021 kom signaler om att en typ av KRAV-märkt tomat- och chilijord för fritidsodlare hade orsakat samma typ av missväxt. Nu gör KRAV en översyn av sina regler för växtnäring och andra produktionshjälpmedel. Målet är att förebygga att produkter med liknande problem kommer ut på marknaden, och att kunna stoppa försäljningen om de skulle göra det.

Några av de växtnäringsprodukter som orsakade problemen 2020 har producenterna dragit tillbaka från marknaden inför denna odlingssäsong, och den som producerar tomat- och chilijorden har stoppat den försäljningen. 

Allt sedan de första misstankarna om kemikalierester i växtnäring dök upp sommaren 2020, har KRAV tillsammans med de oberoende certifieringsorganen (kontrollföretag) och producenterna arbetat för att klarlägga orsaken till problemen och för att undanröja demVi kommer också att se till att en noggrann undersökning görs av tomat- och chilijordens innehåll, för att se vad som ligger bakom den rapporterade missväxten. 

Godkänd för ekologisk odling

Växtnäring tillhör de produktionshjälpmedel (jordblandningar, jordförbättrings- och gödselmedel) som är KRAV-märkta och godkända för ekologisk odling, men de är inte ekologiska. Detta markeras med ett särskilt KRAV-märke på förpackningarna, en pil med texten ”Godkänd för ekologisk odling”. Enligt EU:s förordning och även enligt KRAVs regler är det endast livsmedel och foder som kan certifieras som ekologiska eller KRAV-ekologiska. Skillnaderna mellan KRAV-märkt och konventionell växtnäring och andra produktionshjälpmedel är dock omfattande. 

Märket för produktionshjälpmedel.

När det gällde växtnäringsprodukterna, kontaktade KRAV    sommaren 2020 de företag som hade tillverkat och sålt dem, och många stoppade försäljningen under tiden som produkterna utreddes. KRAV ville se problemet ordentligt genomlyst och få klarhet i vilket eller vilka bekämpningsmedelsrester det handlade om, hur de hade hamnat i växtnäringsprodukterna och vilka KRAV-märkta växtnäringsprodukter som eventuellt hade orsakat problem hos odlare.  

I undersökningarna av växtnäring fann man rester av klopyralid, en aktiv substans i växtskyddsmedel som under vissa villkor får användas för att bekämpa örtogräs i konventionella odlingar av bland annat sockerbetor. Enligt EU:s och KRAVs regler får man använda konventionella växtrester och biprodukter från livsmedelsindustrin i KRAV-märkta produktionshjälpmedel, på grund av bristen på ekologisk växtnäringsråvara. Därför drog man slutsatsen att kemikalieresterna i växtnäringen kom från vinass, en konventionell restprodukt från sockerindustrin som är rik på näringsämnena kalium och kväveoch som ibland används i KRAV-märkt växtnäring.  

Producenternas ansvar

Även om det är tillåtet att använda restprodukter från konventionell produktion i KRAV-märkta produktionshjälpmedel, är det inte acceptabelt att KRAV-märkta produkter kontamineras av kemikalier från konventionellt jordbrukYtterst är det producenterna av de KRAV-märkta produkterna som är ansvariga för innehållet och för att kontrollera att produkten inte innehåller ämnen som kan skada den odling den är avsedd förMen KRAV gör nu en översyn av sina regler för växtnäring och andra produktionshjälpmedel. Målet är att förebygga att produkter med liknande problem kommer ut på marknaden, och att KRAV ska kunna stoppa försäljningen om de skulle göra det. De nya reglerna kan komma att gälla från och med 2022. 

Läs mer nedan

 

Detta gäller för KRAV-märkt jord och växtnäring

De produktionshjälpmedel (jordblandningarjordförbättrings och gödselmedel) som är KRAV-märkta är godkända för ekologisk odling, men de är inte ekologiska. Detta markeras med ett särskilt KRAV-märke på förpackningarna, en pil med texten ”Godkänd för ekologisk odling”. Enligt EU:s förordning och även enligt KRAVs regler är det endast livsmedel och foder som kan certifieras som ekologiska eller KRAV-ekologiska. 

De KRAV-märkta produktionshjälpmedlen har till viss del ekologiskt innehåll, men de innehåller även rester från konventionell växtodling och livsmedelsförädling. Enligt EU-förordningen för ekologisk produktion och även enligt KRAVs regler är det tillåtet att använda konventionella växtrester och biprodukter från livsmedelsindustrin som substrat i växtnäring godkänd att använda i ekologisk odling. Skälet till detta är att det är viktigt med ett kretslopp av näringsämnen som går tillbaka till jorden, och att man måste kunna tillgodose det ekologiska lantbruket med tillräcklig näring. Gödseln från djur på KRAV-certifierade gårdar används i första hand till odlingen på dessa gårdar, och räcker inte till att svara mot marknadens behov av ekologiska gödselmedel.  

Stor skillnad på ekologiskt och konventionellt

KRAV anser att det är oacceptabelt att det konventionella lantbrukets bekämpningsmedel i senare led skapar missväxt i den ekologiska odlingen, men det är ändå stor skillnad på innehållet i KRAV-märkta produktionshjälpmedel och i de konventionella.  

 • KRAV-märkta jordblandningar, jordförbättrings- och gödselmedel analyseras när det gäller innehåll av tungmetaller, och halterna av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink och silver får inte överskrida vissa nivåer. Det gör att anrikning av tungmetaller i odlingsmark kan minimeras. 
 • KRAV-märkta produktionshjälpmedel får inte innehålla GMO (genetiskt modifierade organismer). 
 • KRAV-märkta produktionshjälpmedel innehåller inte konstgödsel producerad med fossil energi. Konstgödsel ger utsläpp av växthusgaser både vid produktion och efter spridning, och tillför större mängder nytt kväve i kretsloppet. Ju mer kväve som pumpas in i jordbruket, desto mer utsläpp blir det av den mycket starka växthusgasen lustgas. Se https://www.ekolantbruk.se/pdf/169161.pdf  
 • Det material (sand, krossmaterial, lera eller torv) som används i KRAV-certifierad gödsel- eller jordförbättringsmedel måste tas från områden där inte naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel har använts på två år. 
 • På de KRAV-märkta förpackningarna ska alla råvaror anges, och även om råvarorna kommer från konventionell eller ekologisk produktion. Om en råvara kommer från både konventionell och ekologisk produktion, ska hela råvaran anges som konventionellMängden relevanta makro- och mikronäringsämnen ska också anges, och förpackningarna ska märkas så att det går att spåra om råvarorna är ekologiska eller inte.  
 • Produktionen av produktionshjälpmedel kontrolleras regelbundet av oberoende kontrollorgan.  

Om de nuvarande producenterna av produktionshjälpmedel skulle avstå från KRAV-certifiering eller ekologisk certifiering, skulle KRAV-certifierade odlare och fritidsodlare som vill odla ekologiskt vara hänvisad till sämre alternativ när det gäller jordblandningar, jordförbättrings- och gödselmedel. 

Kemikalier i växtnäring

När de misstänkta växtnäringsprodukterna hade analyserats sommaren 2020, visade det sig att det fanns rester av klopyralidett persistent bekämpningsmedel (som bryts ner långsamt) i vissa växtnäringsprodukter men inte i alla. Det kunde också variera mellan batcher, vilket betyder att det fanns kemikalierester i en förpackning av ett varumärke men inte i en annan. Nivåerna av klopyralid låg under de värden som anses skadliga och som är tillåtna i livsmedel och foder för människor och djurStudier från Japan har visat att örtlika växter som tomat och chili får störningar vid värden som är långt under de gränsvärden som är satta för livsmedel och foder. 

Mycket näring i vinass

Enligt EU:s eko-förordning och även enligt KRAVs regler är det tillåtet att använda konventionella växtrester och biprodukter från livsmedelsindustrin i tillverkningen av växtnäring som är avsedd för ekologisk odling. Vanligt är att man använder vinass, en restprodukt från sockerindustrin som är rik på näringsämnena kalium och kväve. Det kan vara från vinass som klopyralid-resterna kom in i den KRAV-märkta växtnäringen. 

Det är fortfarande tillåtet att använda vinass som näringsämne i ekologisk odling, och i produkter märkta med KRAVs märke för produktionshjälpmedel (pilen med texten ”Godkänd för ekologisk odling”). Vinassen är inte problemet, utan att den ibland innehåller rester av bekämpningsmedel. Det är producentens ansvar att kontrollera att vinassen inte innehåller ämnen som kan skada den odling produkten är avsedd för. 

Misstänkta kemikalier i tomat- och chilijord

KRAV har kontaktat producenten av den tomat- och chilijord som misstänks ha orsakat skador i ekologiska fritidsodlingar i april 2021. Producenten har dragit tillbaka jorden från marknaden, och en utredning har startat där prover tas på jorden och ingående råvaror. 

KRAVs åtgärder

När det gäller den KRAV-märkta växtnäringen visade certifieringsorganens kontroller att producenterna hade följt de regler som finns, vilket gjorde att KRAV inte kunde stoppa försäljningen av produkternaAlla produkter som fanns på marknaden, fick därför fortsätta säljas. Producenterna är ytterst ansvariga för de produkter de saluför, och precis som KRAV angelägna om att produkterna inte ska skada växtodlingen. En del producenter har inför årets odlingssäsong sett över sina recept, vilket i vissa fall har lett till att vinass har bytts ut mot andra näringsrika råvarorVinass i sig är en bra källa till kalium och kväve som växterna behöver, men när vinassen är förorenad av bekämpningsmedelsrester uppstår problem för vissa typer av växtodling.  

KRAV anser att det är oacceptabelt att det konventionella lantbrukets bekämpningsmedel i senare led skapar missväxt i den ekologiska odlingen, och gör nu en översyn av sina regler för växtnäring och andra produktionshjälpmedel. Målet är att förebygga att produkter med liknande problem kommer ut på marknaden, och att KRAV ska kunna stoppa försäljningen om de skulle göra det. De nya reglerna kommer att gälla från och med 2022. 

Kontroll av KRAV-certifierade produktionshjälpmedel

KRAVs märke för produktionshjälpmedel, det så kallade pilenmärket med texten ”Godkänd för ekologisk odling”anger att den vara som märket sitter på är godkänd att använda i ekologisk odling. Produkterna kontrolleras årligen av oberoendcertifieringsorgan (kontrollföretag–  kallad tredjepartscertifiering. Producenter av produktionshjälpmedel får om de följer KRAVs regelverk och har blivit godkända av ett certifieringsorgan använda pilenmärket. 

KRAV är en hållbarhetsmärkning, och KRAV ansvarar för att de regler som finns borgar för att bra produkter finns på marknaden. Reglerna uppdateras kontinuerligt och om oförutsägbara händelser inträffar som påverkar kvaliteten på KRAV-certifierade produkter, ses reglerna över för att förhindra att sådant kan ske igen. Efter larmen om att det konventionella lantbrukets bekämpningsmedel i långt senare led gör att produktionshjälpmedel för ekologisk odling orsakar skador på växtligheten, ser vi över reglerna. Att förändra regler är dock en process som tar tid och det är många instanser som behöver säga sitt för att reglerna ska bli bra och tillförlitliga nu och i framtiden. 

Det är alltid den som producerar, säljer och marknadsför produkter som ansvarar för att produkterna fungerar som det är tänkt. I annat fall ska man vända sig till producenten. KRAV tar mer än gärna emot information om en produkt inte fungerar som den ska, för att kunna följa upp detta inför en eventuell regelförändring eller om det finns annat som kan göras.   

Frågor & svar om KRAV-märkt jord

Nedan följer frågor och svar utifrån de problem som har konstaterats när det gäller KRAV-märkta produktionshjälpmedel som växtnäring och planteringsjord. 

Varför har tomat- och chilijorden orsakat missväxt i ekologiska odlingar?
Vi har inte svaret på det ännuDet certifieringsorgan (kontrollföretag) som ansvarar för kontroller hos jordproducenter har tagit prover på jorden och på ingående råvaror. Producenten har dragit tillbaka jorden från marknaden. 

Kan det finnas problem i andra KRAV-märkta jordar också?
Vi har inte fått några sådana signaler. 

Frågor & svar om KRAV-märkt växtnäring 

Hur kan det finnas bekämpningsmedelsrester i KRAV-märkt växtnäring? 

De skador på grönsaksplantor som har orsakats av växtnäring märkt med KRAVs märke för produktionshjälpmedel är oacceptabla, och ett exempel på hur gifter i samhället sprider sig även till ekologiska produkter. För KRAV är det viktigt att driva utvecklingen av produkter för hållbar ekologisk odling, för såväl KRAV-anslutna odlare som fritidsodlare. Men det råder brist på ekologisk växtnäringsråvara, och därför är det enligt både EU:s ekologiska förordning och KRAVs regler tillåtet att använda konventionella växtrester och biprodukter från livsmedelsindustrin. Tyvärr har då bekämpningsmedel från konventionella odlingar hamnat i vissa av de KRAV-märkta produkterna. Vanligast är att man använder vinass, en restprodukt från sockerindustrin, det vill säga från sockerbetor. Det kan vara via den som bekämpningsmedelsrester har smugit sig in i den KRAV-märkta växtnäringen.

Varför behöver man använda rester från konventionell odling i produkter för ekologisk odling?  

Därför att det tyvärr saknas ekologisk råvara till växtnäringsprodukter för ekologisk odling. Den gödsel som kommer från djur på KRAV-certifierade gårdar används till odling på gårdarna. KRAV vill erbjuda en produkt som är så lämplig som möjligt för ekologisk odling, och de KRAV-märkta produktionshjälpmedlen kontrolleras när det gäller tungmetaller, de får inte innehålla GMO och gödseln innehåller inte konstgödsel producerad med fossil energi. Konstgödsel ger utsläpp av växthusgaser både vid produktion och efter spridning. Men det är oacceptabelt att man i konventionell produktion använder bekämpningsmedel som har visat sig ta lång tid att bryta ner och som har skapat problem i ekologiska odlingar, när man tvingas använda växtrester från konventionell odling i de KRAV-märkta produkterna. 

Borde ni inte ha insett att det fanns risk att detta skulle kunna hända med restprodukter från konventionell odling? 

Enligt EU:s eko-förordning och även enligt KRAVs regler är det tillåtet att använda konventionella växtrester och biprodukter från livsmedelsindustrin när man tillverkar växtnäring som får användas i ekologisk odling. Vi har inte kunnat förutse att växtresterna skulle kunna ge skador, men vi var de första att agera när restprodukterna från konventionell odling visade sig göra det. 

Vilken är skillnaden på KRAV-märkt växtnäring och annan växtnäring?  

Att använda sig av KRAVs märke för produktionshjälpmedel innebär att produkten är tillåten att använda i ekologisk odling. Det betyder inte att produkten är ekologisk, vilket är en vanlig missuppfattning. Men det är ganska många och stora skillnader mellan KRAV-märkt och konventionell växtnäring. 

 • KRAV-märkt växtnäring analyseras när det gäller innehåll av tungmetaller, och halterna av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink och silver får inte överskrida vissa nivåer. Det gör att anrikning av tungmetaller i odlingsmark kan minimeras. 
 • KRAV-märkt växtnäring får inte innehålla GMO (genetiskt modifierade organismer). 
 • KRAV-märkt växtnäring innehåller inte konstgödsel producerad med fossil energi. Konstgödsel ger utsläpp av växthusgaser både vid produktion och efter spridning, och tillför större mängder nytt kväve i kretsloppet. Ju mer kväve som pumpas in i jordbruket, desto mer utsläpp blir det av den mycket starka växthusgasen lustgas. Se https://www.ekolantbruk.se/pdf/169161.pdf  
 • På de KRAV-märkta förpackningarna ska alla råvaror anges, och även om råvarorna kommer från konventionell eller ekologisk produktion. Om en råvara kommer från både konventionell och ekologisk produktion, ska hela råvaran anges som konventionell. Mängden relevanta makro- och mikronäringsämnen ska också anges, och förpackningarna ska märkas så att det går att spåra om råvarorna är ekologiska eller inte.  
 • Produktionen av KRAV-märkt växtnäring kontrolleras regelbundet av oberoende kontrollorgan.  

Vilka undersökningar har ni gjort av de KRAV-märkta växtnäringspreparaten? 

Tillsammans med leverantörer och certifieringsorgan analyserade vi 17 st växtnäringar. I dessa ingick vinass av olika ursprung. Vi analyserade på kemikalierna aminopyralid och klopyralid, eftersom de kan kopplas till vinassråvaran, eftersom vi fick indikationer på att det skulle kunna vara de som har givit problemen. 

I hur många av analyserna hittade ni pyralid? 

Det hittades endast klopyralider vid analyserna, i 7 fall av de 17. Men om det var den kemikalien som orsakade skadorna har vi inga bevis för, eftersom även många odlingsfaktorer som temperaturväxlingar, vattentillgång, torka, dåligt utsäde kan samverka och ge skador. 

Vet ni vilken halt av klopyralid som kan orsaka skador på till exempel tomater?  

Det vi vet är att halterna som hittades vid analyserna ligger under de gränsvärden som är satta för att vara ofarliga för människa och djur. Enligt studier i Japan r örtlika växter som tomat och chili störningar vid värden som är långt under de gränsvärden som är satta för livsmedel och foder. 

Var det olika fabrikat på dessa 17 växtnäringar? 

Ja det var 9 olika fabrikat, men de kunde ha samma ursprung. Det betyder att de kunde ha samma innehåll fast de hade olika varumärken, eftersom de kan ha tillverkats i samma fabrik men fått olika varumärkesförpackningar. När det gäller vinass, så är det en råvara som det handlas med över hela Europa. De företag som tillverkar växtnäring kan köpa vinass från samma leverantör men de kan också köpa från olika leverantörer.  

Kan resterna av kemikalier variera mellan olika batcher (satser) av ett och samma varumärke? 

Ja, det kan variera mellan olika batcher, vilket betyder att det kunde finnas kemikalierester i en förpackning av ett varumärke, men inte i en annan. 

Vilka fabrikat av KRAV-märkt växtnäring rörde det sig om? 

Som standardägare uppger vi inte enskilda fabrikat, utan det är upp till varje producent att gå ut med den informationen till sina användare/konsumenter. 

Ersätter KRAV drabbade odlare? 

Vi beklagar djupt att odlare drabbades av detta, men som standardägare är det inte KRAVs skyldighet att ge ersättning. Det är producenterna som får stå till svars för sina produkter och frågan om eventuell ersättning. 

Varför stoppade ni inte försäljningen av de KRAV-märkta produkter som innehöll kemikalier? 

Därför att certifieringsorganens kontroller visade att producenterna hade följt de regler som fanns, vilket gjorde att KRAV inte kunde stoppa försäljningen. Det gjorde att alla produkter som då fanns på marknaden fortsatt fick säljas. KRAV gör nu en översyn av sina regler för växtnäring och andra produktionshjälpmedel. Målet är att förebygga att produkter med liknande problem kommer ut på marknaden, och att KRAV ska kunna stoppa försäljningen om de skulle göra det. De nya reglerna kan komma att gälla från och med 2022. 

Hur kontrolleras KRAV-märkt växtnäring? 

KRAV-certifierade företag kontrolleras minst en gång om året av oberoende företag, så kallade certifieringsorgan, som kontrollerar att KRAVs regler uppfylls. Inför certifiering av ny produkt ska alltid en analys göras som visar på tungmetallinnehåll, makro- och mikronäringsämnen. Det samma gäller för importerade eller införda produktionshjälpmedel. Analyser ska även utföras om certifieringsorganet anser att det behövs, till exempel för att spåra eventuell källa till bekämpningsmedelsrester. 

Vad är aminopyralid och klopyralid?
Aminopyralid och klopyralid är aktiva substanser i växtskyddsmedel som får användas under vissa villkor för att bekämpa örtogräs i konventionella odlingar av vete, korn, havre, höstråg, höstrågvete och sockerbetor. 

Dela sidan