Nyheter

Gifter i samhället sprider sig till ekologiska produkter

17 feb, 2021

hero_plantjord

De skador på grönsaksplantor som har orsakats av växtnäring märkt med KRAVs märke för produktionshjälpmedel, är ett exempel på hur gifter i samhället sprider sig även till ekologiska produkter. För KRAV är det viktigt att driva utvecklingen av produkter för hållbar ekologisk odling, för såväl KRAV-anslutna odlare som fritidsodlare. Men det råder brist på ekologisk växtnäringsråvara, och därför är det tillåtet att använda konventionella restprodukter. Tyvärr har då bekämpningsmedel från konventionella odlingar hamnat i vissa av de KRAV-märkta produkterna.

Växtnäringen som har orsakat skador på plantorna är godkänd för ekologisk odling, men växtnäringen är inte ekologisk. Det är förståeligt om fritidsodlare har missat det och associerat märkningen till att växtnäringen är ekologisk, eftersom KRAV generellt står för ekologiskt och mer därtill. Alla sådana missförstånd beklagar vi djupt, även om den märkning som används ger beskedet: “Godkänd för ekologisk odling”.

Inom det ekologiska jordbruket återcirkulerar man gödsel från gårdens djur och använder den som gödning i de egna odlingarna. Det gör att det finns begränsat med råvara över till produktionshjälpmedel (jordar, jordblandningar, gödsel och jordförbättringsmedel) märkta med KRAVs märke för produktionshjälpmedel. För att tillgodose det behovet, används därför näringsrika råvaror från det konventionella lantbruket och livsmedelsindustrin.

För att produktionshjälpmedlen ska godkännas för märkning med KRAVs märke för produktionshjälpmedel, har KRAV många regler som måste uppfyllas. Lera, sand och torv måste till exempel tas från områden där naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel inte har använts på två år. Mängden tungmetaller får inte överstiga angivna gränser och stallgödsel i produkterna får inte komma från den mest intensiva konventionella produktionen. Konstgödsel får förstås heller inte ingå. Innehållsförteckningen på förpackningarna ska ange alla ingående råvaror, och om de kommer från ekologisk eller konventionell produktion.

EU tillåter konventionella alternativ

Enligt EU-förordningen och även enligt KRAVs regler är det tillåtet att använda konventionella växtrester och biprodukter från livsmedelsindustrin som substrat i växtnäring godkänd att använda i ekologisk odling. Förklaringen är att det är viktigt att ett kretslopp av näringsämnen går tillbaka till jorden, och att man måste kunna tillgodose det ekologiska lantbruket med tillräcklig näring. Att skapa kretslopp av näring mellan stad och land är önskvärt för all odling, eftersom tillgången av till exempel konventionell fosforgödsel är ändlig. Det ekologiska jordbruket går därmed i spetsen för att bygga ett sådant kretslopp. Men idag separeras inte konventionella och ekologiska restprodukter i livsmedelsindustrin, och det kan innebära att bekämpningsmedel som är tillåtna av Kemikalieinspektionen att använda i konventionell odling, i ett senare led skapar missväxt i ekologiska odlingar.

Oklart hur växter påverkas

En råvara som kan användas i produkter märkta med KRAVs märke för produktionshjälpmedel är vinass, en mycket näringsrik biprodukt från socker- eller etanolindustrin. Det är antagligen via vinassen som bekämpningsmedelsresterna har kommit in i jord- och växtnäringsprodukterna. Vid de analyser som KRAV lät utföra i samarbete med de certifierade kontrollföretagen hittades bekämpningsmedelsrester i vissa produkter, men inte i alla. Den nivåer av kemikalierester som man fann, låg under de värden som är tillåtna i livsmedel för människor och i foder för djur. Men det är inte klart vid vilka nivåer som växter påverkas.

Kontrollföretagens kontroller visar att producenterna av produktionshjälpmedlen har följt de regler som finns idag. Trots det drog flera producenter tillbaka produkter sedan de hade gjort egna analyser. Många tillverkare av produktionshjälpmedel har dessutom sett över sina recept inför växtodlingssäsongen 2021. Frågor om detta kan ställas direkt till produkternas tillverkare eller marknadsförare, se kontaktinformation här.

Tyck till om regelförslagen

Hur ska vi då gå vidare med detta? KRAV håller på att se över reglerna för produktionshjälpmedel, även hur produkterna ska få benämnas och marknadsföras. Översynen har utmynnat i förslag om ändringar av reglerna så att KRAV-certifierade växtodlare och fritidsodlare ska kunna känna sig trygga med att använda produkter som är märkta med KRAVs märke för produktionshjälpmedel, och så att produkterna inte äventyrar växtodlingen.

Förslagen har varit ute på remiss. Alla som engagerar sig i dessa frågor var välkomna att ge synpunkter på regelförslagen, genom att besvara en enkät. Tiden för att svara på enkäten har gått ut.

Dela sidan