Nyheter

Torka och foderbrist

15 jun, 2018

hero_torkan

Hela landet är drabbat av torka och KRAV har beslutat om tillfälliga ändringar av reglerna och avvikelsehanteringen för att underlätta för djurhållarna. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna angående det kritiska läget.

Den här informationen publicerades under 2018, och eftersom många frågor fortfarande är aktuella kommer denna information ligga kvar ett tag till.

Blir djuren underkända om jag inte klarar kravet på betesintag?
Vid kontrollen ska du kunna visa att du har en betesplanering som fungerar även om det är ovanligt torrt. Om du trots detta, på grund av det exceptionella väderläget inte får betet att räcka till, bedömer KRAV att du inte ska få avvikelse vid kontrollen, så länge betena inte kommer igång och växer. Revisorn gör bedömningen utifrån din gårds förutsättningar och de förhållanden som råder där. Kom ihåg att dokumentera foderstaten. Se också till att djuren vistas ute på bevuxen mark mer än 12 timmar per dygn under betesperioden.

Hur kan jag använda foder från mark i karens till mina KRAV-certifierade djur?
Jordbruksverket har beslutat att djurhållare inte ska få avvikelse vid kontroll om de ger mer foder från mark under omställning än vad reglerna tillåter. KRAVs styrelse har beslutat att följa Jordbruksverkets ändring för att minska behovet av att använda konventionellt foder i spåren av den extrema torkan. Beslutet gäller alla grödor från första och andra årets karens och både eget och inköpt foder som handlas direkt mellan gårdar. KRAV-certifierade foderblandningar från foderindustrier, kvarnar och liknande får inte innehålla råvaror från grödor odlade under första årets karens. Ändringen gäller till den 15 juni 2019.

Kan jag lägga nya arealer i karens nu mitt i sommaren?
Det är tillåtet att lägga vallar och beten i karens när som helst under året. Du måste anmäla marken till ditt certifieringsorgan innan du skördar foder eller släpper KRAV-certifierade djur på bete där.

För ettåriga grödor gäller däremot att marken måste vara i karens innan du sår grödan för att den ska kunna användas som foder från första årets karens.

Vad händer om jag ger mer kraftfoder till djuren för att få mitt KRAV-certifierade grovfoder att räcka längre?
KRAVs styrelse har på grund av den extrema torkan fattat två beslut som möjliggör högre kraftfoderandelar:

  • En tillfällig ändring av regel 5.2.5.2 och 5.3.5.2 gör det möjligt att öka andelen kraftfoder till slaktdjur och ungdjur (nöt, får och getter) från 30 procent till 40 procent.
  • Utfodring av upp till 50 procent kraftfoder till lakterande djur under mer än tre månader och till högdräktiga djur kommer inte att ge avvikelse vid kontroll. Ett djur räknas som högdräktigt när 90 procent av dräktigheten passerat. Beslutet följer Jordbruksverkets ändring i den så kallade åtgärdskatalogen och gäller för djurhållare som har ont om foder på grund av torkan.

Båda dessa ändringar gäller till den 15 juni 2019.

Kan jag komplettera det grovfoder jag får tag i med vallfoderpellets och räkna in den i grovfoderandelen?
Ja, en tillfällig ändring i avvikelsehanteringen gör att du kan ersätta en del av grovfodergivan med vallfoderpellets, trots att den inte räknas som grovfoder. Årets extrema torka gör att många djurhållare tvingas ge grovfoder av sämre kvalitet som behöver kompletteras med mer näringsrikt foder. Jordbruksverket har därför beslutat att du inte får avvikelse vid kontrollen om du på grund av torkan ger vallfoderpellets för att uppnå den grovfoderandel som krävs. Detta gäller fram till 15 juni och bara om du ger vallfoderpellets som en del av grovfodergivan. KRAV har beslutat att följa Jordbruksverkets ändring.

Vad är vallfoderpellets?
Vallfoder som exempelvis gräs, klöver eller lucern som (hetlufts)torkas och formas till pellets eller briketter. Inga andra foderråvaror, fodertillsatser eller kemiska lösningsmedel ingår.

Vad händer om jag inte klarar självförsörjningsgraden?
KRAV har beslutat att följa Jordbruksverkets beslut att ingen avvikelse ska skrivas vid kontroll om du på grund av torkan har utfodrat med mer inköpt foder än vad reglerna tillåter. Ändringen gäller till den 15 juni 2019 och omfattar nöt, får och get.

Kan jag få dispens för att få använda konventionellt foder?
Det finns inte möjlighet att söka dispens från KRAVs regler. Däremot har KRAVs styrelse beslutat om en tillfällig ändring av regel 5.1.9.7 som innebär följande:

  • Om du på grund av rådande bristsituation inte kan få tag på KRAV-certifierat grovfoder får du ersätta det med EU-ekologiskt grovfoder.
  • Om Jordbruksverket beviljar dig eller dig och andra ekologiska lantbrukare i din region undantag att använda icke-ekologiskt grovfoder är det också tillåtet för dig som KRAV-certifierad.

Denna ändring gäller fram till 15 juni 2019.

Hos Jordbruksverket finns möjlighet att vid katastrofsituationer söka undantag för att ge dina djur icke ekologiskt foder.
Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Möjligheten att ge EU-ekologiskt foder och att få undantag för att ge konventionellt foder gäller bara grovfoder. Vad räknas som grovfoder?
KRAVs definition av grovfoder omfattar bete, hö, ensilage, helsädesensilage, grönfoder, halm, löv, bark, kvistar, betmassa och rotfrukter (ej potatis). Fram till 15 juni 2019 kan en del av grovfodergivan ersättas med vallfoderpellets, se ovan.

Varför har KRAV beslutat om en tillfällig ändring av regel 5.1.9.7?
Väderläget har varit extremt i stora delar av Sverige och torkan ser ut att leda till betydande skördebortfall och risk för foderbrist. Detta i kombination med de långa slaktköerna gör situationen problematisk. Djurens välfärd är vår högsta prioritet och vi gör därför vad vi kan för att hjälpa KRAV-certifierade lantbrukare att hitta grovfoder till sina djur.

Mot denna bakgrund har KRAV beslutat att införa en tillfällig regel som innebär att den lantbrukare som absolut inte får tag på KRAV-märkt grovfoder får använda EU-ekologiskt grovfoder till sina djur, eller som sista utväg söka om undantag hos Jordbruksverket för att ge sina djur icke-ekologiskt grovfoder. Detta är något som ryms inom EU-förordningen för ekologisk produktion och beviljas endast vid katastrofläge.

Vi vill vara tydliga med att denna tillfälliga regeländring inte innebär att det är fritt fram att utfodra med icke-ekologiskt foder, utan det är en sista utväg i lägen som Jordbruksverket betecknar som katastrofsituationer och det behövs ett individuellt beviljat undantag från dem för att göra det.

Får jag behandla halm med ammoniak för att kunna ge det som foder?
Enligt EU:s regler för ekologisk produktion är det inte tillåtet att ge halm som är behandlad med ammoniak eller andra foderkonserveringsmedel till ekologiska djur. Därmed är det inte heller tillåtet i KRAV-certifierad produktion.

Fortsätt hjälpa varandra
Torkan och foderfrågan har skapat ett stort engagemang – något vi ser som ytterst positivt. I ett extremläge behöver vi hjälpa varandra och hitta lösningar, något som görs på många håll i landet just nu. Du som har KRAV-märkt grovfoder att erbjuda andra – gör det! Det är bara om KRAV-märkt grovfoder inte går att få tag på som EU-ekologiskt får användas. Vi uppmuntrar KRAV-certifierade lantbrukare att använda sig av proteintipset.se och andra kanaler för att utbyta information. Vi uppmanar även alla de lantbrukare som har betesmark eller foder som går att skörda att ta kontakt med andra producenter eller LRF:s regionkontor.

Dela sidan