Debatt

Låt det ekologiska jordbruket växa i Dalarna

23 jul, 2020

hero_betandefar

Förra året användes 29 procent av jordbruksmarken i Dalarna för ekologisk odling och bete. De ekologiska bönderna i Dalarna gör en mycket stor miljöinsats genom att säga nej till naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och i stället använda odlingsmetoder som ökar kolinlagringen i marken och minskar utsläppen av växthusgaser.

Dalarna är därmed mycket nära att klara Sveriges mål att andelen ekologisk jordbruksmark år 2030 ska vara 30 procent. Snittet i hela landet är 19 procent.
För att klara en omställning till hållbar livsmedelsproduktion behöver vi äta mindre kött. Ekologiska och KRAV-märkta djur har dock en nyckelroll i en långsiktigt hållbar svensk livsmedelsproduktion, inte minst genom att de bidrar till ökad artrikedom. Kornas gödsel bidrar dessutom till att göra jorden extra bördig, där KRAV-ekologiska råvaror kan odlas och bli hållbar vegetarisk mat.

I Dalarna var 31 procent av alla kor och får ekologiska förra året. Genom att öka andelen kan bönderna i Dalarna och deras betande djur bidra till öppna landskap med fler växter, blommor, bin, insekter och fåglar, vilket är avgörande för stabiliteten i våra ekosystem och gör oss bättre rustade att klara torka och skyfall i klimatförändringarnas spår. Med KRAV-certifiering uppfylls dessutom en rad tuffa krav för djurens välfärd.

Ekologiska bönder och KRAV-bönder tar ett stort ansvar för att trygga en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Men om vi ska klara de stora utmaningarna som klimatförändringen, en minskad artrikedom och kemikalier i miljön måste vi arbeta tillsammans.

Dagligvaruhandeln och konsumenter i Dalarna kan bidra genom aktiva val. Varje val av svenska, närproducerade ekologiska och KRAV-märkta varor tar oss ett steg närmare en hållbar framtid.

Offentliga upphandlare har stor makt att påverka utvecklingen. I hela landet köper den offentliga sektorn in livsmedel för 10 miljarder kronor om året, vilket skapar måltider till mer än 2 miljoner människor varje dag. Sveriges mål är att andelen ekologiska livsmedel ska vara 60 procent i offentlig sektor år 2030. Förra året var 38 procent av alla livsmedel inom offentlig verksamhet ekologisk. Här finns en stor potential för den offentliga sektorn i Dalarna att gå före.

Coronapandemin har visat hur sårbart samhället är, men också att kraftfulla åtgärder blir möjliga när det finns en tydlig krismedvetenhet. Samma beslutsamhet behövs för att klara de stora globala utmaningarna. Genom att arbeta tillsammans kan dagligvaruhandel, konsumenter, bönder och den offentliga sektorn i Dalarna möta dem och samtidigt bidra till ett hållbart och livskraftigt svenskt jordbruk.

Anita Falkenek, vd på KRAV

Debatten gjordes i 21 versioner, en för varje län. Totalt publicerades de minst 40 gånger, t ex i Dala-Demokraten 2020-07-27.

Dela sidan