Debatt

KRAV uppmanar till en ekologisk acceleration

12 aug, 2019

hero_svartkal

Frankrikes premiärminister har gått ut med en ambition att nu efter EU-valet, ta fram en femårsplan för att satsa grönt och accelerera det ekologiska arbetet. Det är något som Sverige bör haka på och kan jobba för både nationellt och i EU.

Den franske premiärministern slutsats från EU-valet var att EU:s medborgare lyfte fram klimat- och miljöfrågor som ett av de viktigaste politikområdena för EU. Mot denna bakgrund anser han att det nu är dags för en ”ekologisk acceleration”. Det ligger mycket i detta. Utmaningar med klimat och biologisk mångfald kräver såväl gemensamma som specifika insatser.

Vad det gäller ekologiskt har den svenska regeringen sedan två år tillbaka satt mål inom ramen för arbetet med livsmedelsstrategin. Målen är att 30 procent av Sveriges produktionsareal och 60 procent av livsmedelskonsumtionen i offentlig verksamhet ska vara ekologisk år 2030. Sverige har kommit en god bit på väg, då 20 procent av produktionsarealen är ekologiskt odlad och 38 procent av livsmedels-konsumtionen i offentlig sektor är ekologisk idag. Men det kommer att krävas mer verkstad för att säkerställa att dessa mål uppnås, och inte minst säkerställa hållbar livsmedelsproduktion som ryms inom de planetära gränserna. Här kan KRAV vara ett verktyg för att driva utvecklingen i snabbare takt.

KRAV har regler för minskad klimatpåverkan

Grundläggande i KRAVs regler är ingen användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, mycket god djurvälfärd samt goda arbetsvillkor. Utöver detta har KRAV många regler för att minska klimatpåverkan, exempelvis att alla producenter måste använda förnybar el. KRAV har dessutom antagit en ny klimatposition, som innebär att vi kommer att arbeta för en omställning till fossilfritt svenskt lantbruk samt fortsätta att aktivt arbeta för ökad kolinlagring i jordbruket.

Med Frankrikes initiativ finns det nu möjligheter att bilda allianser för en ekologisk agenda i EU för att möta utmaningarna både på klimatområdet och hoten om en utarmad biologisk mångfald. En agenda för EU och för Sverige nationellt för att säkra en utveckling som ligger inom de planetära gränserna.

Vi uppmanar Sveriges riksdag och den svenska regeringen att tillsammans med insatser på EU-nivå följa upp förväntningarna och möjligheterna som finns att nu utforma en konkret hållbar och ekologisk livsmedelspolitik.

Vi förväntar oss också att Sverige tydligt lägger fast i den kommande handlingsplanen att ekologisk produktion är ett viktigt verktyg bland flera för att uppnå de hållbarhetsmål som är formulerade i den nationella livsmedelsstrategin.

Anita Falkenek, vd på KRAV

Publicerad i Expressen 2019-07-21

Dela sidan