Debatt

KRAV efterlyser politiskt stöd för ekologiska metoder

29 nov, 2021

hero_fjariljordgubbar

Under den senaste månaden har världens ledare samlats till två stora möten arrangerade av FN. Ett möte för att säkra den biologiska mångfalden, när en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning inom de närmaste årtiondena. Ett annat för att försöka komma överens om hur vi ska bromsa de klimatpåverkande utsläpp som leder till allt högre temperaturer och extremväder. Det kan tyckas svårt nog att enas kring ett problem i taget. Men om vi ska ha en chans att bekämpa dessa utmaningar måste vi ta ett helhetsgrepp på klimat och biologisk mångfald. Dessa problem förstärker varandra, och vi har inte tid att lösa ett i taget.

I juni i år kom en rapport om detta. Rapporten “Biodiversity and Climate Change” är den första globala rapport som samtidigt hanterar hoten mot klimat och biologisk mångfald, och som poängterar att klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hänger nära samman. Att ökande energikonsumtion, överexploatering av naturresurser och tilltagande mänsklig påverkan på mark och vatten, har fått så förödande konsekvenser för klimatet och för mångfalden av liv på jorden att vår existens hotas. Rapporten summerar ett unikt möte mellan FN:s klimatpanel, IPCC, och den internationella plattformen för biologisk mångfald, IPBES.

I rapporten framhålls att mer hållbara produktionsmetoder inom jord- och skogsbruk är nödvändiga. Många av de åtgärder som rapporten lyfter genomförs redan i dag på KRAV-certifierade och ekologiska gårdar. Åtgärder som minskar klimatpåverkan och bidrar till 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerare.

Den globala livsmedelssektorn har i dag stor negativ påverkan på klimat och biologisk mångfald. Men med ekologiskt hållbara metoder kan många av dessa utmaningar lösas samtidigt. Grundläggande ekologiska principer omfattar odling utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, vars tillförsel av kväve kopplas till den kraftiga ökningen av växthusgasen lustgas.

Därför bör politiker i Sverige – precis som politikerna i EU har gjort – slå fast betydelsen av ekologisk produktion för att möta hoten mot biologisk mångfald och klimat. Det är också viktigt att butiker hjälper konsumenter att hitta KRAV-märkta och ekologiska produkter genom tydlig skyltning, bra erbjudanden och ökat utbud.

Ökad ekologisk och KRAV-certifierad areal och konsumtion är positivt inte bara för biologiska mångfalden och klimatet, utan även för jobben och för lönsamheten i hela livsmedelskedjan.

Anita Falkenek, vd på KRAV

Debatten publicerades i Dagligvarunytt 26 november 2021

Dela sidan