Debatt

Fyra målbilder för en hållbar livsmedelsproduktion – men för att nå dit krävs samverkan och politisk vilja

17 jun, 2022

hero_fjariljordgubbar

En långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion krävs om vi ska kunna hejda de växande problem som nuvarande produktion orsakar. Sverige ligger i framkant, och för att fortsätta driva utvecklingen har KRAV tagit fram fyra visionära målbilder för en mer hållbar livsmedelsproduktion. Men för att nå målen krävs bred samverkan och tydlig politisk vilja.

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hänger nära samman, något som tydligt framgick i FN-rapporten ”Biodiversity and Climate Change”. En långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion kräver minskad klimatpåverkan i hela livsmedelskedjan – såväl i lantbrukets produktion som vid förädling och transport av livsmedel. Den biologiska mångfalden fyller en viktig funktion för stabiliteten i alla ekosystem, såväl på land som i mark och vatten.

Biologisk mångfald är också en kritisk fråga för själva livsmedelsproduktionen, som är beroende av de ekosystemtjänster som den biologiska mångfalden bidrar med – exempelvis måste en tredjedel av vår mat pollineras av bin, humlor och andra insekter. På ekologiska gårdar finns det 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerare än på konventionella gårdar.

I en mer hållbar livsmedelsproduktion har djuren en självklar plats. De kan i ännu högre grad än i dag beta marker som inte lämpar sig för odling, och få sin föda från växter och restprodukter som vi själva inte kan äta. När djurhållning och växtodling integreras utnyttjas näringen i kretsloppet mer effektivt för odling av spannmål, baljväxter och grönsaker.

En mer hållbar livsmedelsproduktion omfattar även de människor som håller produktionen av vår mat i gång. Alla människor är lika mycket värda och har därför samma rätt till bra arbetsvillkor, oavsett i vilken del av kedjan eller i vilken del av världen de arbetar.

Vi har inte heller tid att lösa ett problem i taget. Utifrån behovet av en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion har KRAV utarbetat fyra visionära målbilder.

Kravs visionära målbilder

1. Klimat: Livsmedelsproduktionen ger hållbart producerade livsmedel utan att bidra till den globala uppvärmningen.
2. Biologisk mångfald: Den biologiska mångfalden i lantbruket ökar. Den gynnas på gården såväl som i den omgivande miljön, både ovan och i jorden.
3. Djurvälfärd: Samtliga djurslag får utlopp för sina naturliga beteenden och behov genom hela livet, och lantbrukets raser är sunda och robusta.
4. Bättre arbetsvillkor: Mänskliga rättigheter och bra arbetsvillkor gäller för alla som arbetar i hela livsmedelskedjan.

Målbilderna omfattar även konkreta tidsatta mål för hur KRAV kan bidra med steg på vägen mot långsiktig hållbarhet, men de är tänkta för alla typer av livsmedelsproduktion.

För att nå en mer hållbar livsmedelsproduktion, behöver alla som ser behovet av mer hållbar mat hjälpas åt. Vi ser därför gärna att våra visionära målbilder blir en grund för samverkan med organisationer och dagligvaruhandeln, och en utgångspunkt för fortsatt forskning mot en mer hållbar framtid.

Linus Källander, lantbrukare och styrelseordförande
Sara Bergquist, HK Scan
Thomas Bertilsson, agronom
Kai Gyllström, Arla
Erika Olsson, lantbrukare Onsberga gård
Jonas Regnér, Saltå Kvarn
Cecilia Ryegård, Agrovektor
Charlotta Szczepanowski, Coop
(Samtliga undertecknare är ledamöter i KRAVs styrelse)

Debatten publicerades i Dagligvarunytt 16 juni 2022 och i Tidningen Land Lantbruk 5 juli 2022

Dela sidan