Debatt

Ekologisk produktion ger bördig jord

19 mar, 2024

jordfroer

Ett tunt lager jord är något som vi alla är beroende av för vår överlevnad. Det handlar om matjorden, ett lager på 20-50 cm som täcker våra åkrar, och som år efter år levererar söta morötter, mättande potatisar, läckra vaxbönor och en massa andra godsaker. Men det tunna jordlagret måste hållas friskt och bördigt, inte bara för oss utan även för kommande generationer. För att skapa sådana långsiktigt hållbara matjordar krävs ekologiska odlingsmetoder.

En frisk jord är ”levande”. Där samverkar biologiska processer till att skapa en bördig matjord. Daggmaskar, insekter och mikroorganismer lever på växtrester och döda djur, och bryter samtidigt ner de organiska restprodukterna till näringsrik mull.

I ekologiska odlingar är det viktigt att bevara jordens bördighet. I stället för konstgödsel använder ekologiska bönder därför stallgödsel och andra organiska restprodukter. De odlar ofta flerårig vall (gräs och klöver), som lämnar kvar växtrester i marken som bryts ner till mull. Och de odlar mycket ärtväxter som med hjälp av jordbakterier binder in näringsämnet kväve från luften ner i jorden.

För att motverka utarmning av jorden tillämpar ekologiska bönder varierad växtföljd, som innebär att man mellan åren växlar odling av grödor med olika näringsbehov.

Varierad växtföljd fungerar dessutom förebyggande mot ogräs, skadedjur och växtsjukdomar. Det är viktigt, eftersom ekologiska bönder inte heller använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel i sina odlingar. Sådana bekämpningsmedel hämmar de biologiska processerna i jorden, och stannar ofta kvar länge i naturen utan att brytas ner. Kring ekologiska odlingar ökar i stället den biologiska mångfalden – både under och över jord.

Varje jordbruk som bedriver ekologisk odling, bidrar till friskare och bördigare jordar – i dag och för framtiden. Fler ekologiska jordbruk innebär också bidrag till bättre livsmedelsberedskap, eftersom ekologisk produktion är mindre beroende av import, mer självförsörjande och därmed mindre sårbar.

Därför är det viktigt att politiken stödjer ekologisk produktion. I den nya livsmedelsstrategin måste det finnas särskilda satsningar på ekologisk produktion, som stimulerar fler att odla ekologiskt samtidigt som de som redan gjort valet ges bättre förutsättningar. Och Sveriges mål bör ansluta till EU:s Jord till bord-strategi om att minst 25 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt brukad till år 2030.

Emma Rung, vd på KRAV

Debatten har publicerats minst 12 gånger, bland annat på helagotland.se, dalademokraten.se, i Nerikes Allehanda, Arbetarbladet och i Gotlands Allehanda.

Dela sidan