Debatt

Använd ordförandeskapet för att lyfta eko-produktionen

16 jan, 2023

standard_kor_faglar

När Sverige under 2023 har hand om ordförandeskapet i EU hoppas vi att Sveriges regering och landsbygdsminister Peter Kullgren stolt vill visa upp Sveriges framgångsrika ekologiska jordbruk som ett gott exempel inom EU – inte minst när det gäller biologisk mångfald.  

I Sverige är målet att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030, vilket är ett högre mål än EU:s om 20 procent inom samma tid. Redan nu brukas cirka 19 procent av svensk jordbruksmark ekologiskt. På hela 98 procent av KRAV-ekologiska gårdar i Sverige med kor och får finns naturbetesmarker. Den rika växtligheten där drar till sig insekter och andra djur, och bidrar till biologisk mångfald. 

Hoten mot den biologiska mångfalden kommer från sådant som exploatering av mark som gör djur- och växtarter hemlösa, från storskaliga intensivjordbruk, konstgödsel, bekämpningsmedel och miljögifter. 

Just nu hotas omkring 2 000 av Sveriges djur- och växtarter av utrotning. Tornseglare, åkerfibbla och olika sorters fjärilar och bin är några av de arter som riskerar att dö ut i Sverige om inget görs. Globalt sett är hotet gigantiskt: 1 miljon av jordens uppskattningsvis 8 miljoner arter riskerar att utrotas, flertalet redan under detta århundrade.   

På en ekologisk gård används inte naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel. Där finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och insekter än på en konventionell gård.   

Satsningar på ekologiskt jordbruk gynnar både hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald. Vi föreslår därför regeringen att fortsätta stärka eko-jordbruket genom att:  

  • Sänka momsen på ekologisk mat för att stimulera efterfrågan och därmed produktion 
  • Ge särskild ersättning till lantbrukare som inte använder naturfrämmande bekämpningsmedel 
  • Återinföra och stärka ersättningarna för ekologisk vallodling, naturbetesmarker och ekologisk djurhållning till lantbrukare med stora naturbetesmarker 

Vid det stora FN-mötet i Kanada (COP15), enades världens ledare strax före jul om ett globalt ramavtal för biologisk mångfald. EU verkar i samma riktning med den strategi för biologisk mångfald som antogs 2020 och som har som mål att den biologiska mångfalden ska vara på väg att återhämta sig senast 2030. 

Vi kan alla bidra när det gäller att gynna biologisk mångfald. Genom att handla KRAV-märkt och ekologiskt kan vi bli vardagshjältar som gynnar humlor, fjärilar, fåglar och växter. Men för att stoppa det pågående massutdöendet av arter behöver många aktörer agera – inte bara jordbrukare och konsumenter. Det är dags för politikerna att göra mer! 

Emma Rung, vd på KRAV 

Debatten har publicerats minst 53 gånger, bland annat i Blekinge Läns Tidning, Dala-Demokraten och Gefle Dagblad. 

Dela sidan