Nyheter

Sveriges EU-kandidater om ekologisk produktion

3 jun, 2024

eu-flagga-1717156158

Nästan alla svenska toppkandidater som kandiderar till EU-parlamentet äter något ekologiskt varje dag. Men deras intresse och ambitioner för ekologisk produktion skiljer sig åt. Läs hur de svarade på KRAVs frågor.

Pär Holmgren (Mp)

”Jag äter ekologiskt varje dag”

Heléne Fritzon (S)

”Jag äter ekologiskt varje dag och är alltid noga med både ekologiskt och ursprung när jag väljer i matbutiken!”

Emma Wiesner (C)

”Jag äter ekologiskt varje dag, säkerligen!”

Jonas Sjöstedt (V)

”Jag äter något ekologiskt nästan varje dag, ofta handlar det om frukt eller mejeriprodukter”

Foto: Agnes Stuber

Karin Karlsbro (L)

”Jag köper ekologisk mat varje dag, till exempel alltid ekologisk mjölk och ekologiska citroner.”

Foto: Axel Adolfsson

Alice Teodorescu Måwe (KD)

”Jag har ingen aning hur ofta jag äter något ekologiskt”

Beatrice Timgren (SD)

”Jag äter någonting ekologiskt varje vecka”

eu-flagga-1717156158

(M)

Moderaterna har inte återkommit med svar på våra frågor.

Pär Holmgren (MP)

EU:s gröna giv som ska bana väg för EUs omställning och att EU ska bli världen första klimatneutrala region. Delar du målen och ambitionerna i den Gröna given? 

– Ja 

Jord till bord-strategin innehåller mål om att den ekologisk odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030. Håller du med om det? 

– Ja 

Ska lantbrukare i Sverige få ersättningar för insatser de gör för den gröna omställningen i EU? 

– Ja 

Hur kan EU-politiken bättre stötta de lantbrukare som arbetar för miljö, klimat, biologisk mångfald? 

– Vi behöver ett paradigmskifte i jordbrukspolitiken där mer resurser går till småskaligt, ekologiskt och lokalt jordbruk och mindre till storskalig jordbruksindustri. Miljöpartiet vill minska direktstöden och i stället öka miljö- och landsbygdsstöden. Vi vill ändra EU:s jordbruksstöd så att en bonde kan få ersättning för resultat och värde, inte bara för arbete och inkomstbortfall.

Vad krävs det för att målet om att den ekologiska odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030 ska uppnås? 

– Bindande mål för andelen ekologisk konsumtion och produktion inom EU. EU:s jordbruksstöd ska styras om så att ekologisk produktion främjas och EU:s momsregler ska revideras så att det blir enklare för medlemsländer att ha lägre moms för ekologisk mat. Vi vill att enskilda medlemsstater ska kunna välja att ensidigt sänka momsen på ekologiska livsmedel och annat som är bra för miljön. 

Vad behöver utvecklas i EU för att underlätta för svenska lantbrukare som vill driva ekologiskt jordbruk?   

– Stödet till det ekologiska jordbruket och en förenkling av reglerna utan att tumma på miljökrav och djurskydd. Lagar och regler måste bli mer lättillgängliga och allt ska finnas på samma plattform. Våra bönder måste få ordentligt betalt för sitt jobb och i det perspektivet är det också avgörande att importerade livsmedel lever upp till de krav vi har inom EU, och att vi skapar ett system för offentlig upphandling som gynnar lokalt och ekologiskt jordbruk. 

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för främja marknaden för ekologiska och hållbara livsmedel i Europa?  

– Miljöpartiet vill stärka och utveckla lokala och regionala marknader och utveckla ekonomiska förutsättningarna för landsbygden. Om jordbruket inriktas mot fler små och medelstora jordbruksföretag kan nya arbetstillfällen skapas. Det kan också leda till mer mångsidiga odlingssystem och skötselmetoder  som gynnar biologisk mångfald. Vi vill även se en ambitiös offentlig upphandling av ekologisk mat.  

Sverige är femte bäst i världen på ekologiskt. Vilket är ditt medskick till Sveriges ekologiska lantbrukare och producenter?   

– Ni har en otroligt viktig roll i omställningen av vårt samhälle. Ni arbetar varje dag för att möta klimatkrisen och rädda den  biologiska mångfalden och står i det främsta ledet i det paradigmskifte som måste ske i jordbrukspolitiken. Det arbetet ska belönas för att det ska kunna växa. Klimatförändringarna är det största hotet mot livsmedelsproduktionen i Europa. Vi behöver ett jordbruk som är mindre sårbart mot klimatförändringarna, där EU i större utsträckning är självförsörjande av viktiga livsmedel och där alla handelsavtal är rättvisa. 

Hur ofta äter du någonting ekologiskt? 

– Varje dag.

Heléne Fritzon (S)

EU:s gröna giv som ska bana väg för EUs omställning och att EU ska bli världen första klimatneutrala region. Delar du målen och ambitionerna i den Gröna given? 

– Ja

Jord till bord-strategin innehåller mål om att den ekologisk odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030. Håller du med om det? 

– Ja

Ska lantbrukare i Sverige få ersättningar för insatser de gör för den gröna omställningen i EU? 

– Ja

Hur kan EU-politiken bättre stötta de lantbrukare som arbetar för miljö, klimat, biologisk mångfald? 

– Vi socialdemokrater vill se en jordbrukspolitik för fler gröna jobb, ökad konkurrenskraft och lönsamhet i livsmedelsproduktionen och höjda ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Det är helt avgörande att jordbruket ges förutsättningar att investera för att stärkas och bryta osunda beroenden av fossila insatsvaror, och att sådana insatser främjas. Därför vill vi reformera EU:s jordbrukspolitik den kommande mandatperioden när den förhandlas om. En större del av stöden ska gå till klimat- och miljöåtgärder istället för direkta inkomststöd. 

Vad krävs det för att målet om att den ekologiska odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030 ska uppnås? 

– För att främja ekologisk odling krävs bland annat tydliga villkor för företagen i livsmedelskedjan, samt förenklande och främjande åtgärder. Vi kan också göra mycket mer genom att en större andel av stöden i EU:s jordbrukspolitik går till klimat- och miljöåtgärder. Vi ska fortsätta driva på för att EU ska anta lagstiftning om att minska användningen av farliga bekämpningsmedel. Det skulle stärka det ekologiska jordbrukets konkurrenskraft. 

Vad behöver utvecklas i EU för att underlätta för svenska lantbrukare som vill driva ekologiskt jordbruk?   

– Vi måste göra det mer lönsamt och stärka konkurrenskraften. Det måste löna sig att odla ekologiskt! Vi vill därför både se till att vi gör om EU:s jordbruksstöd så att små- och medelstora gårdar gynnas bättre och att mer stöd går till klimat- och miljöåtgärder. Mer EU-medel ska frigöras för investeringar i jordbruket och vi ska hålla i Jord-till-bord-strategins arbete så att vi höjer kraven på jordbruken i Europa till Sveriges nivå. 

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för främja marknaden för ekologiska och hållbara livsmedel i Europa?  

– Att främja ekologiskt och hållbart i offentlig upphandling. Det har bidragit till att öka det ekologiska i Sverige och skulle kunna lyftas på europeisk nivå. 

Sverige är femte bäst i världen på ekologiskt. Vilket är ditt medskick till Sveriges ekologiska lantbrukare och producenter?   

– Fortsätt ert viktiga arbete! Ni är en avgörande nyckel i klimatomställningen och för vår samhällsberedskap. Tillsammans skapar vi ett hållbart jordbruk för nuvarande och framtida generationer.

Hur ofta äter du någonting ekologiskt? 

– Varje dag, jag är alltid noga med både ekologiskt och ursprung när jag väljer i matbutiken! 

Emma Wiesner (C)

EU:s gröna giv som ska bana väg för EUs omställning och att EU ska bli världen första klimatneutrala region. Delar du målen och ambitionerna i den Gröna given?
– Ja

Jord till bord-strategin innehåller mål om att den ekologiska odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030. Håller du med om det?
– Nej

Ska lantbrukare i Sverige få ersättningar för insatser de gör för den gröna omställningen i EU?
– Ja 

Hur kan EU-politiken bättre stötta de lantbrukare som arbetar för miljö, klimat, biologisk mångfald?
– På flera olika sätt! Framför allt borde det löna sig mer att ställa om till ett mer hållbart lantbruk. Centerpartiet vill att en större andel av EU:s jordbruksbudget ska gå till att ersätta miljö- och klimatfrämjande åtgärder.

En viktig del består i att åstadkomma en mer hållbar proteinproduktion. Den här mandatperioden hade jag förmånen att vara huvudförhandlare för Europas proteinstrategi. Ökad proteinproduktion i Sverige och EU innebär ökad hållbarhet, förbättrad lönsamhet och att vår livsmedelssäkerhet stärks, då vårt beroende av importerade soja minskar kraftigt. Det krävs då bland annat mer forskning, investeringsstöd och innovationsstöd.

Vad krävs det för att målet om att den ekologiska odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030 ska uppnås?
– Centerpartiet tycker att ekologiskt jordbruk är viktigt för vår livsmedelsberedskap och miljön och vill att det framför allt ska styras av efterfrågan. Vi anser att de ersättningar som finns i dag för ekologisk produktion och omställning är ett bra sätt att stärka de ekologiska jordbrukens lönsamhet. Vi behöver också fortsätta satsa på ekologisk rådgivning, kompetensutveckling och forskning och innovation för att främja ekologisk odling.

Vad behöver utvecklas i EU för att underlätta för svenska lantbrukare som vill driva ekologiskt jordbruk?
– Framför allt behöver stödsystemen inom jordbrukspolitiken utvecklas, där vi behöver gå till att i högre utsträckning ersätta lantbrukare för de miljö- och klimattjänster de gör, snarare än att ha stöd som leder till högre markpriser. Vi tycker också att det är hög tid att fasa ut de produktionskopplade jordbruksstöd som är vanliga i flertalet EU-länder. Därtill ser vi stora behov att förenkla jordbrukspolitiken. Det gäller såväl EU-nivå som nationell nivå.

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för främja marknaden för ekologiska och hållbara livsmedel i Europa?
– Ökad lönsamhet för lantbruket generellt, eftersom en ökad lönsamhet förbättrar möjligheterna till att investera i mer hållbara produktionsmetoder. För att öka lönsamheten behöver vi regelförenkla, höja ersättningarna till miljö- och klimatåtgärder och annat som marknaden inte prissätter på ett bra sätt samt lägga mer medel på forskning, utveckling, innovation och investeringar.

Sverige är femte bäst i världen på ekologiskt. Vilket är ditt medskick till Sveriges ekologiska lantbrukare och producenter?
– Ni ska vara otroligt stolta över det viktiga och livsnödvändiga arbete ni gör!

Hur ofta äter du någonting ekologiskt?
– Varje dag, säkerligen!

Jonas Sjöstedt (V)

EU:s gröna giv som ska bana väg för EUs omställning och att EU ska bli världen första klimatneutrala region. Delar du målen och ambitionerna i den Gröna given?

Ja, fast vi hade velat haft skapare mål och högre ambitioner.

Jord till bord-strategin innehåller mål om att den ekologisk odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030. Håller du med om det?

Ja

Ska lantbrukare i Sverige få ersättningar för insatser de gör för den gröna omställningen i EU?

Ja

Hur kan EU-politiken bättre stötta de lantbrukare som arbetar för miljö, klimat, biologisk mångfald?

Genom att förändra EU:s jordbruksstöd så att små och medelstora lantbruk får ökat stöd för den miljö- och klimatnytta som de bidrar med. Idag går en mycket stor andel av stödet till de största lantbruken och för industriell och intensiv produktion.

Vad krävs det för att målet om att den ekologiska odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030 ska uppnås?

Förbättrat stöd för ekologisk produktion och för omställning till ekologisk produktion. Lantbrukare som gör viktiga insatser för miljön måste få ersättning för det. Vi föreslår även på nationell nivå ökat ekonomiskt stöd för ekologisk odling, vallodling och naturbetesmarker.

Vad behöver utvecklas i EU för att underlätta för svenska lantbrukare som vill driva ekologiskt jordbruk? 

Att EU:s jordbruksstöd i grunden förändras så att det blir lönsammare att bedriva och investera i ett jordbruk som bidrar till den gröna omställningen. Vi ser även gärna att regelförenklingar genomförs som minskar den administrativa bördan.

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för främja marknaden för ekologiska och hållbara livsmedel i Europa?

Stoppa handelsavtal med länder utanför EU som gör att livsmedel med bristande miljökrav kan konkurrera med de som produceras inom unionen. Vi vill även skapa ökad politisk press på mellanhänderna – livsmedelsåterförsäljningskedjorna – så att inga övervinster försvinner dit.

Sverige är femte bäst i världen på ekologiskt. Vilket är ditt medskick till Sveriges ekologiska lantbrukare och producenter? 

Att ert arbete stärker Sveriges möjligheter till en hållbar livsmedelsproduktion och att vi ska göra vad vi kan för att ni också ska få betalt för det arbete som är till nytta för oss alla och kommande generationer.

Hur ofta äter du någonting ekologiskt?

Jag äter något ekologiskt nästan varje dag, ofta handlar det om frukt eller mejeriprodukter.

Karin Karlsbro (L)

EU:s gröna giv som ska bana väg för EUs omställning och att EU ska bli världen första klimatneutrala region. Delar du målen och ambitionerna i den Gröna given?

– Ja

Jord till bord-strategin innehåller mål om att den ekologisk odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030. Håller du med om det?

– Nej

Ska lantbrukare i Sverige få ersättningar för insatser de gör för den gröna omställningen i EU?

Ja

Hur kan EU-politiken bättre stötta de lantbrukare som arbetar för miljö, klimat, biologisk mångfald?

– Jordbruket bidrar även med en rad andra nyttor än just de livsmedel som produceras. Därför borde jordbruksstödet ändras så att det kopplas direkt till insatser för biologisk mångfald eller livsmedelsberedskap. Politiken i EU ska möjliggöra den gröna omställningen, inte hålla den fossila ekonomin under armarna. 

Vad krävs det för att målet om att den ekologiska odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030 ska uppnås?

– Liberalerna ser gärna ekologiskt jordbruk, men vi vill att konsumenternas efterfrågan ska styra, inte produktionsmål på EU-nivå. 

Vad behöver utvecklas i EU för att underlätta för svenska lantbrukare som vill driva ekologiskt jordbruk? 

– Liberalerna vill att all EU-lagstiftning förenklas, så att den tolkas likvärdigt överallt i Europa. Regelverk på samtliga områden bör ständigt ses över i syfte att förenkla eller ta bort onödiga regler. 

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för främja marknaden för ekologiska och hållbara livsmedel i Europa? 

– Liberalerna vill att EU stimulerar effektivitet och att uppmuntra innovation inom jordbruket genom ökad användning av ny teknik, digitalisering och smarta lösningar för att öka produktiviteten och minska resursanvändningen. Sverige ligger i framkant när det gäller hållbart jordbruk, både vad gäller djurvälfärd och miljönytta och till exempel låg antibiotikaanvändning.  Vi arbetar för att hela EU ska hålla samma höga kvalitet.  

Sverige är femte bäst i världen på ekologiskt. Vilket är ditt medskick till Sveriges ekologiska lantbrukare och producenter?  

– Svensk livsmedelsproduktion är i världsklass när det kommer till miljöhänsyn, låg antibiotikaanvändning och djurvälfärd. Liberalerna kommer att jobba hårt för att reglerna i hela EU blir mer lika för att göra det lättare för Sveriges livsmedelsproducenter att konkurrera med kvalitet.  

Hur ofta äter du någonting ekologiskt? 

– Varje dag. Jag köper till exempel alltid ekologisk mjölk och ekologiska citroner.  

Alice Teodorescu Måwe (KD)

EU:s gröna giv som ska bana väg för EUs omställning och att EU ska bli världen första klimatneutrala region. Delar du målen och ambitionerna i den Gröna given? 

– Ja

Jord till bord-strategin innehåller mål om att den ekologisk odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030. Håller du med om det? 

– Nej

Ska lantbrukare i Sverige få ersättningar för insatser de gör för den gröna omställningen i EU? 

– Ja

Hur kan EU-politiken bättre stötta de lantbrukare som arbetar för miljö, klimat, biologisk mångfald? 

– Utifrån vår förvaltarskapstanke vill vi se att EU fortsätter stötta jordbrukssektorn och ser värdet av att skattemedel används till detta. Att det ska ske med högt ställda förväntningar på miljö, klimat och biologisk mångfald är en del av uppdraget men fokus för EU-stödet ska ligga på kärnuppdraget att det ska produceras livsmedel och att det ska finnas lönsamhet för branschen. 

Vad krävs det för att målet om att den ekologiska odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030 ska uppnås? 

– Att människor efterfrågar produkterna och vill köpa dem. Det måste finnas en marknadsmässig livskraft för att målet ska nås. 

Vad behöver utvecklas i EU för att underlätta för svenska lantbrukare som vill driva ekologiskt jordbruk?  

– Samma åtgärd som för konventionella lantbrukare: Regelförenklingar, långsiktiga villkor och större möjlighet till nationella anpassningar av den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för att främja marknaden för ekologiska och hållbara livsmedel i Europa?  

– Kristdemokraterna anser att Sveriges lantbrukare producerar på ett hållbart sätt, oavsett ekologisk eller konventionell inriktning. Vi har duktiga ekologiska lantbrukare som producerar högklassiga produkter. 

Sverige är femte bäst i världen på ekologiskt. Vilket är ditt medskick till Sveriges ekologiska lantbrukare och producenter?  

– Möt konsumenterna med stolthet, era produkter kan konkurrera genom sin kvalitet och inbyggda mervärden. 

Hur ofta äter du någonting ekologiskt? 

– Ingen aning.

Beatrice Timgren (SD)

EU:s gröna giv som ska bana väg för EUs omställning och att EU ska bli världen första klimatneutrala region. Delar du målen och ambitionerna i den Gröna given? 

– Nej 

Jord till bord-strategin innehåller mål om att den ekologisk odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030. Håller du med om det? 

– Nej 

Ska lantbrukare i Sverige få ersättningar för insatser de gör för den gröna omställningen i EU? 

– Ja 

Hur kan EU-politiken bättre stötta de lantbrukare som arbetar för miljö, klimat, biologisk mångfald? 

– Överlag så behöver antalet regler minska, i övrigt är det rimligt att det finns stöd för de lantbrukare som gör särskilda insatser för miljön. 

Vad krävs det för att målet om att den ekologiska odlingen ska uppgå till minst 25 procent år 2030 ska uppnås? 

– Att marknaden har den efterfrågan, vi ser inte att politiken ska besluta om detta utan om det finns en stor efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel så kommer lantbruket att ställa om för att möta denna. 

Vad behöver utvecklas i EU för att underlätta för svenska lantbrukare som vill driva ekologiskt jordbruk? 

– Vi ser inte att EU ska gå in och styra här, vi vill se mindre reglering och styrning från EU. 

Vilken åtgärd eller politiskt initiativ skulle vara mest effektivt för främja marknaden för ekologiska och hållbara livsmedel i Europa? 

– Svårt att säga, vi vill värna en stärkt europeisk livsmedelsproduktion och ser i första hand att det är angeläget att öka livsmedelsproduktionen, inte att styra huruvida denna ska vara ekologisk eller inte. 

Sverige är femte bäst i världen på ekologiskt. Vilket är ditt medskick till Sveriges ekologiska lantbrukare och producenter? 

– Att det är angeläget att vi har en svensk livsmedelsproduktion som är redundant och lönsam och att alla lantbrukare oavsett produktionssätt är ett mycket värdefullt tillskott. 

Hur ofta äter du någonting ekologiskt? 

– Varje vecka. 

Dela sidan