Nyheter

Sex av sju partier vill driva frågan om hållbar offentlig upphandling

16 maj, 2022

modupp_enkat-1652707952

Samtliga riksdagspartier som svarat på en ny partienkät från nätverket ModUpp2030 anser att den offentliga upphandlingen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Sex av partierna uppger också att det är en fråga de kommer att driva under kommande mandatperiod. Enbart två partier, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, vill inte lagstifta om att följa upp hållbarhetskrav.

– Det är glädjande att riksdagspartierna ser offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att nå de globala hållbarhetmålen. Det handlar om inköp för drygt 800 miljarder kronor årligen som kan bidra till en hållbar utveckling – och det är viktigt att landets upphandlande organisationer får ett tydligt budskap från riksdagspartierna, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige som är en av de sju oberoende tredjepartscertifieringar som ingår i ModUpp2030. Nätverket består av Bra Miljöval, Fairtrade Sverige, KRAV, Miljömärkning Sverige (Svanen och EU Ecolabel), MSC och TCO Certified.

Regeringen har lagt fram ett förslag till lagskärpning om att göra det obligatoriskt att ställa vissa hållbarhetskrav. De rödgröna partierna (S, MP och V) svarar i enkäten ja på frågan om det ska vara lagkrav för upphandlande organisationer att ställa hållbarhetskrav när det finns risk för negativ påverkan på klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Moderaterna och Centerpartiet svarar kanske.

– Ska vi lyckas med Agenda 2030 måste det offentliga vara pådrivande för en snabb omställning vad gäller såväl utsläppsminskningar och skydd av biologiska mångfald som respekt för mänskliga rättigheter. En lagstiftning som tydliggör vikten av hållbarhetskrav skulle skapa bättre förutsättningar för en sådan omställning, säger Cecilia Lenbäck, tf vd på KRAV.

Utan uppföljning av upphandlade avtal ökar risken för osund konkurrens och korruption, enligt en rapport från Konkurrensverket. Ändå finns det inga krav i upphandlingslagarna på att avtal ska följas upp. Flera riksdagspartier vill nu se en förändring. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar ja på frågan om det ska vara ett lagkrav att följa upp hållbarhetskrav. Moderaterna svarar kanske. Partiet skriver att man inte tagit ställning till om ett lagkrav ska införas i LOU men att ”det är rimligt att krav som ställs vid upphandling, och som därmed utgör grund för tilldelning och avtal, ska följas upp”. Enbart Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är negativt inställda.

– Flera granskningar visar på stora brister i uppföljningen av ställda hållbarhetskrav. Att inte följa upp främjar oseriösa aktörer och riskerar att leda till negativ påverkan på miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Att använda sig av oberoende tredjepartscertifieringar är ett resurseffektivt hjälpmedel, eftersom märkningsorganisationen utöver att utveckla hållbarhetskraven också följer upp dem, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval.

Flera partier lyfter också fram betydelsen av oberoende tredjepartscertifieringar för en ansvarstagande och effektiv offentlig upphandling. Centerpartiet motiverar det med att ”…inköpare eller den myndighet de arbetar på inte själva behöver lägga tid på att detaljstyra gällande krav, vilket är en bra effektivisering av offentliga resurser.” Kristdemokraterna skriver att ”Tredjepartscertifieringar utgör ett viktigt verktyg för att stärka uppföljningen och kvalitetsgranskningen av upphandlingarna.”

– Det är glädjande att ta del av partiernas insikter om hur oberoende tredjepartscertifieringar är ett verktyg för hållbar upphandling både för att få relevanta hållbarhetskrav och kvalitet i uppföljningen. Nu skulle vi vilja se ännu mer handlingskraft och att Sverige får samma strategiska inriktning som Danmark, säger Sören Enholm, vd TCO Development.

I Danmarks upphandlingsstrategi från 2020 har oberoende tredjepartscertifieringar en mer framträdande roll än i den svenska. Den danska strategin slår fast att staten ska använda sig av oberoende miljöcertifieringar, eller motsvarande kriterier, för vissa produkter. Fyra av partierna (C, KD, MP och V) anser att den svenska upphandlingsstrategin från 2016 ska uppdateras så att det framgår att oberoende tredjepartsmärkningar bör övervägas när sådana finns. Socialdemokraterna svarar kanske.

Alla partierna svarar ja eller kanske på frågorna om statliga myndigheter i regleringsbrev borde få ett tydligt uppdrag att arbeta med hållbar upphandling och om det behövs en nationell hållbarhetsstatistik på upphandlingsområdet.

 

Fakta

Partienkäten skickades till samtliga riksdagspartier i mars 2022, och har besvarats av alla utom Liberalerna som meddelat att de inte hinner avge ett svar. Partierna har haft tre svarsalternativ; ja, nej och kanske. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaret i en särskild kolumn. Partiernas kompletta svar på samtliga frågor finns sammanställda i överskådliga jämförelser här. Frågorna ställdes av nätverket ModUpp2030 som verkar för en modern och hållbar offentlig upphandling. Nätverket består av Bra Miljöval, Fairtrade Sverige, KRAV, Miljömärkning Sverige (Svanen och EU Ecolabel), MSC och TCO Certified.

Partienkäten presenteras på Nordic Sustainability Expo 17 maj

Enkäten presenteras dels på hållbarhetsmässans pressfrukost den 17 maj kl. 8.30 av Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige som är en av de sju oberoende tredjepartscertifieringar som ingår i ModUpp2030. Dels på Svanen-scenen ”Hur kan staten ta mer ansvar för sin hållbara konsumtion” mellan kl 9-10. Civilminister Ida Karkiainen och Larry Söder (KD) m fl medverkar.

Dela sidan